Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az event elmúlt.

ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ — Művészcsoport kiállítása

2017. szeptember 29.-18:00

Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 29.
Helye: NAPÚT Művé­sze­ti Aka­dé­mia (2087 Pilis­csa­ba, Egye­tem u. 1.)

A kiál­lí­tó művé­szek: Döb­rön­tei Zol­tán, Bíró Edi­na, Kiss Viktor,Hódosi Helga,Müller Rita, Nagy Judit, Myriam Fal­lon Manu­e­la, Kul­csár Edi­na, Szo­bosz­lai Anna­má­ria, Őri Kata­lin, Mol­nár Esz­ter Ágnes, Hav­ril­Ka­ta­lin, Gre­kofs­ki Nat­ha­lie, Cser­ni Tímea, Mol­nár Anna, Simon Zsolt József, Kovács György­né Irén­ke, Szu­hai Eri­ka, Sza­na­ti Zol­tán, Jan­ko­vics Jusz­ti­na

Meg­nyit­ja: Döb­rön­tei Zol­tán fes­tő­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dők:
Művé­sze­ti cso­por­tok : Arte­mis Eurit­mia Szín­pad, Rudolf Stei­ner Sze­mi­ná­ri­um, Dante-kör
Elő­adók : Prof. Dr. phil. Rein­hold J. Fäth – Német­or­szág­ból, David New­batt – Skó­ci­á­ból, Döb­rön­tei Zol­tán — Buda­pest­ről, PhDr.Anezka Janá­to­vá – Prá­gá­ból, Maja Dobiasz-Krysiak – Var­só­ból, David Voda – Cseh­or­szág­ból, Frisch Mihály — Buda­pest­ről.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

A NAPÚT Művé­sze­ti Aka­dé­mia fenn­ál­lá­sá­nak 10. és Rudolf Stei­ner művé­sze­ti impul­zu­sá­nak 110. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból jubi­le­u­mi fes­té­sze­ti kiál­lí­tást és művé­sze­ti ren­dez­vényt kíván meg­va­ló­sí­ta­ni, mely­be aktív részt­ve­vő­ként hív­ja meg a társ­mű­vé­sze­tek alko­tó­it, a művé­sze­ti intéz­mé­nyek kép­vi­se­lő­it és Euró­pa kiemel­ke­dő művé­sze­ti szak­em­be­re­it.

Az Aka­dé­mia a fes­té­szet terü­le­tén eddig elért ered­mé­nye­i­nek és érté­ke­i­nek bemu­ta­tá­sa mel­lett, a közös­ség­te­rem­tés szán­dé­ká­val, teret és támo­ga­tást sze­ret­ne biz­to­sí­ta­ni egy olyan új, kísér­le­ti for­má­nak, amely a külön­ál­ló művé­sze­ti tár­su­la­to­kat és az elmé­le­ti elő­adó­kat a közös célért való együtt alko­tás­ra hív­ja meg. Ezzel szo­ci­á­lis össz­mű­vé­sze­ti alko­tást való­sí­tunk meg.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Böl­csé­szet és Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Kar, Step­ha­ne­um
Pilis­csa­ba, Egye­tem u. 1.

Részletek

Dátum:
2017. szep­tem­ber 29.
Idő­pont:
18:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://naputasok.hu/

Helyszín

<span class=“caps”>NAPÚT</span> Művé­sze­ti Aka­dé­mia
2087 Pilis­csa­ba, Egye­tem u. 1. + Goog­le Tér­kép