Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az event elmúlt.

Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény — Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író jubileumi kiállítása

2017. szeptember 30.-11:00

Szigetszentmiklos_VG
Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 30. szom­bat 11.00
Helye: Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.)
Meg­nyit­ja: Laj­ta Gábor fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dik: Sze­ma­dám Tamás gitár­mű­vész
A ven­dé­ge­ket köszön­ti: Sol­ti Esz­ter galé­ria­ve­ze­tő
A kiallí­tas meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

Sze­ma­dám György Mun­ká­csy Mihály-díjas magyar fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író és film­ren­de­ző, érde­mes művész. A Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti tago­za­tá­nak tag­ja.

A fes­tő­mű­vészt sze­re­tet­tel köszönt­jük 70. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból, és mon­dunk köszö­ne­tet, hogy közel két évti­ze­den keresz­tül hall­gat­hat­tuk meg­nyi­tó gon­do­la­ta­it a Patak Fesz­ti­vál nem­zet­kö­zi meg­hí­vá­sos kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat kiál­lí­tás­meg­nyi­tó és díj­át­adó ünnep­sé­ge­in.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér

ART SÉTA – ami nem árt, Útra­va­ló testnek-léleknek / Kapu­kat táro­ga­tó művé­sze­ti séta Szi­get­szent­mik­lós köz­pont­já­ban

Részletek

Dátum:
2017. szep­tem­ber 30.
Idő­pont:
11:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://www.sargahaz.com

Helyszín

Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19. + Goog­le Tér­kép