Események betöltése
Események ke­re­sé­se

Esemény nézetének navigációja

Következő Események › Saját programok

Események List Navigation

2017 ok­tó­ber

Mini­ké­pek — Képpárok

ok­tó­ber 10.-18:00
Vízi­vá­rosi Galé­ria – 1027 Buda­pest, Kapás u. 55., 1027 Buda­pest, Kapás u. 55.
Budapest,
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_minikepek_vizivarosi_galeria_2017

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 10. 18 óra Helye: Vízivárosi Galéria (1027 Budapest, Kapás u. 55.) Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­szeti író Köz­remű­kö­dik: Ferge Eli­za­bet a Bar­tók Béla Zenemű­vé­szeti Szak­kö­zépiskola növen­déke hár­fán, fel­ké­szí­tő ta­nár Batta Judit Megtekinthető: 2017. ok­tó­ber 31-ig A Mini­ké­pek — Kép­pá­rok cí­mű kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Napja prog­ram­so­ro­zat egyik ki­emelt és a művé­szek köré­ben az egyik leg­nép­szerűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ója sze­rint min­den mű­vész két képé­vel mutat­ko­zik be, lehető­sé­get ad­va ez­zel a mé­lyebb meg­is­me­résre és át­élés­re, egy­ben…

Tudj meg töb­bet »

Magyar Fes­té­szet Napja Újbu­dán

ok­tó­ber 13.
Újbuda, 1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_mfujbudan_2017

Magyar Fes­té­szet Napja Újbu­dán - Egész na­pos ren­dez­vény soro­zat a ke­rü­let­ben 11.00 Koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban (Budapest 11, Kelenhegyi út 12-14.) 13.00 Vere­bes György Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása, Újbuda Galé­ria (1113 Buda­pest, Zsom­bo­lyai u. 5.) Köszöntőt mond: Pintér Sonja A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 13-ig www.festeszetnapja.hu   www.ujbuda.hu   www.verebesgyorgy.hu 14.00 Galé­ria­sé­ták a Bar­tó­kon A Bar­tók Béla Bou­le­vard galé­ri­á­i­val együttmű­ködve a Gel­lért tér­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig, a Bar­tók Béla út jelentő­sebb…

Tudj meg töb­bet »

Verebes György Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

ok­tó­ber 13.-13:00 - 14:00
új­bu­da ga­lé­ria, Zsombolyai u. 5.
Budapest, Pest 1113
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_VerebesGyorgy_2017

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. 13,00 óra Helye: Újbuda Galéria (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) Köszöntőt mond: Pintér Sonja Megnyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 13-ig

Tudj meg töb­bet »

” ” – A Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete frissen végzett festőművészeinek kiállítása

ok­tó­ber 13.-19:00 - 21:00
B32 Galé­ria és Kul­túr­tér, 1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_trezor_2017

Ideje: 2017. ok­tó­ber 13-án, 19.00 óra Helye: B32 Galéria és Kultúrtér Trezor Galéria (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) Megnyitja: Horváth Dániel fes­tő­mű­vész, a ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 3-ig (H-P: 10-18 h) Kiállító mű­vé­szek: Bazsik Anna, Bódi Brigitta, Cseh Fruzsina, Gresa Márton, Garamvölgyi Gábor, Kiss Antónia Zsanett, Kis-Prumik Zoltán,  Magyar Eszter,  Major Ármin, Máté Balázs, Németh Fruzsina, Ozsváth Sára, Pap Ramóna, Takács Orsolya, Tarr Attila, Tóth Anett,  Szilágyi Anna, Végvári Gergely, Vincze Dániel A tár­la­ton a mű­vé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tás­ban…

Tudj meg töb­bet »

A Képzőmű­vé­szet Ünnepe Szolnokon

ok­tó­ber 14.
Szol­noki Művésztelep-Kert Galé­ria, 5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.
Szolnok, Magyarország
+ Google Térkép
Ingyenes 13 spots left
kepzomuveszet_unnepe_2017

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból 2017. ok­tó­ber 12. 17.00 Fészek Nagy Katalin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész mű­te­rem ki­ál­lí­tá­sa Helye: Lakásműterem (5000 Szolnok, Liget út 31.) Megtekinthető: 2017. ok­tó­ber 12. 17-20 órá­ig 2017. ok­tó­ber 14. 10.00-14.00 Színes tin­ták­ról ál­mo­dom... Napfa ál­lí­tás a Szolnoki Galéria előtt (Szolnok, Templom út 2.) A Magiszter Fényes Adolf Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája képzőművészeti- és drá­ma­ta­go­za­tos di­ák­ja­i­nak ins­tal­lá­ci­ó­ja 13.00 Építész Kirakat Kiállítás a deb­re­ce­ni épí­tész­kép­zés szol­no­ki te­ma­ti­kus évé­nek mun­ká­i­ból…

Tudj meg töb­bet »

ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

ok­tó­ber 15.-17:00
Bálna Buda­pest, 1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_BALNA_2017_

FŐ RENDEZVÉNY Ideje: 2017. ok­tó­ber 15. 17 óra Helye: Bálna Budapest (1093, Budapest, Fővám tér 11-12.) A kiál­lí­tás véd­nöke: Dr. Faze­kas Sán­dor földmű­ve­lés­ügyi minisz­ter Köszöntőt mond: Rolf Beuting Murnau (D) vá­ros pol­gár­mes­te­re A kiál­lí­tást meg­nyitja: P. Szabó Ernő művé­szet­tör­té­nész A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tásra ke­rül a „Víz” cí­mű előa­dás. Ren­dező: Atlasz Gábor A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­miai házi­gaz­dája: a Hal­kol­bász Lovag­rend A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2017. októ­ber 27-ig A kiál­lí­tás a Cafe Buda­pest Kor­társ Művé­szeti Fesz­ti­vál kere­tein be­lül zaj­lik. „Vize­ink magán­élete köz­ügy” – ezt a Woy­na­ro­vich…

Tudj meg töb­bet »

Tudósport­rék — kiál­lí­tás a halá­szat és a hal­tu­do­má­nyok jeles alakjairól

ok­tó­ber 18.
Vár­Mező Galé­ria, 1012 Buda­pest, Attila út 93.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_tudosportrek_2017

Ideje: 2017. ok­tó­ber 18. 18 óra Helye: VárMező Galéria (1012 Budapest, Attila út 93.) A hal­tu­do­má­nyok terü­le­tén el­ért ered­mé­nyeik alap­ján kivá­lasz­tott 25 tu­dós port­ré­ját fes­teti meg a Fölmű­ve­lés­ügyi Minisz­té­rium, mél­tó emlé­ket ál­lít­va ez­zel a ku­ta­tó, tu­dós sze­mé­lyek­nek. A meg­bí­zá­so­kat a ma­gyar festőmű­vé­szek port­ré­ista kivá­ló­sá­gai tel­je­sí­tik, aki­ket a MFN Ala­pít­vány kura­tó­ri­uma kért fel.

Tudj meg töb­bet »

Mini­ké­pek – Képpárok

ok­tó­ber 20.-17:00
Vigadó Galé­ria, 1051 Buda­pest, Vigadó tér 2.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_minikepek_vigado_2017

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 20. 17 óra Helye: Vigadó Galéria (1051 Budapest, Vigadó tér 2.) Megnyitja: Stefanovits Péter fes­tő­mű­vész Közreműködik Szilvásy Viktória he­ge­dűn és Rudolf András brá­csán Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 19-ig A Miniképek – Képpárok cí­mű ki­ál­lí­tás a 2017. évi Magyar Festészet Napja prog­ram­so­ro­zat egyik ki­emelt és a mű­vé­szek kö­ré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den mű­vész két ké­pé­vel mu­tat­ko­zik be, le­he­tő­sé­get ad­va ez­zel a mé­lyebb meg­is­me­rés­re és át­élés­re, egy­ben az is ki­de­rül, hogy a mi­ni­kép, mint…

Tudj meg töb­bet »

MROE — Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­lete kiállítása

ok­tó­ber 21.-11:00
Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény, 1092 Buda­pest, Ráday u. 18.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_MROE_2017

Művész­ként és tanár­ként egy­szerre lé­tez­ni csak tel­jes láng­gal ég­ve le­het, ugyan­is mind­kettő oda­adást köve­tel. A kiál­lító művész­ta­ná­rok­ban van annyi tűz, lel­ke­se­dés, ener­gia, hogy mind­két dol­got élmény­ként tud­ják meg­élni. A sa­ját mű­vek vilá­gába egy-egy csen­de­sebb idő­szak­ban tud­nak vissza­térni, vagy ami­kor ép­pen a más­féle fel­ada­tok mi­att a fan­tá­zi­á­juk ellen­áll­ha­tat­la­nul köve­teli a festő­vász­nat és ecse­tet. A kiál­lí­tásra ha­zánk min­den megyé­jéből érkez­nek al­ko­tók.

Tudj meg töb­bet »

Női vonal VI.

ok­tó­ber 21.-15:00
Zik­ku­rat Galé­ria, 1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
NoiVonal_VI_2017

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 21. 15,00 óra Helye: Zikkurat Galéria (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.) Köszöntőt mond: Dr. Major Gyöngyi a Kortárs Női Reflexiók Fóruma Egyesület el­nö­ke A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: A ren­dez­vény há­zi­asszo­nya: Cserháti Ágnes a MFNA szó­vi­vő­je A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész Közreműködnek a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium gra­fi­ka sza­kos hall­ga­tói a Női vo­na­lak – Performance elő­adá­suk­kal (Dér Kata, Németh Anna, Ratter Judit, Tirczka Orsolya, fel­ké­szí­tő ta­nár Faltisz Alexandra) Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 5-ig A Nem­zeti Szín­ház kiál­lító he­lye Buda­pes­ten, a szín­ház köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban…

Tudj meg töb­bet »

Ala­pí­tók — A Magyar Fes­té­szet Nap­ját meg­ál­modó és lét­re­hozó festőmű­vé­sze­i­nek kiállítása

ok­tó­ber 22.-16:00
Pró­féta Galé­ria, 111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
kepzomuveszet_unnepe_Alapitok_2017

Ideje: 2017. ok­tó­ber 22. 16 óra Helye: Próféta Galéria (1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.) Magyar Fes­té­szet Napja ci­vil kez­de­mé­nye­zés­ként – Bráda Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilona, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyula köz­remű­kö­dé­sé­vel – 2002-ben jött lét­re. Ám, hogy a kez­de­mé­nye­zés hosszan tar­tó, élet­ké­pes le­gyen, Ala­pít­vá­nyi szer­ve­zetté kel­lett vál­nia 2005-ben. Bráda Tibor és Szent­györ­gyi József festőmű­vész ötlet­gaz­dák­hoz az ala­pít­vá­nyi for­ma kiala­kí­tása érde­ké­ben ala­pí­tó­ként csat­la­ko­zott még ef­Zám­bó Ist­ván, Tölg-Molnár Zol­tán, Vés­sey Gábor festőmű­vé­szek. Az ő mun­kás­sá­guk jele­sebb ké­pe­it mutat­juk be és egy­ben…

Tudj meg töb­bet »

Együtt élni műtárggyal, együtt élni fest­ménnyel – Kerekasztal-beszélgetés

ok­tó­ber 27.-18:00
B32 Galé­ria és Kul­túr­tér, 1111 Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.
Budapest, Magyarország
+ Google Térkép
Ingyenes 80 spots left
kepzomuveszet_unnepe_kerekasztalbeszelgetes_2017

Kerekasztal-beszélgetés köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek rész­vé­te­lé­vel és a kö­zön­ség be­vo­ná­sá­val. Helye: B32 Galéria és Kultúrtér (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) Ideje: 2017. ok­tó­ber 27. 18.00 óra A be­szél­ge­tést ve­ze­ti: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író Beszélgető part­ne­rek: Spengler Katalin mű­gyűj­tő Fehér László fes­tő­mű­vész Lajta Gábor fes­tő­mű­vész, mű­vé­sze­ti író Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész Mi a mű­gyűj­tés ér­tel­me? Van-e az al­ko­tók és fest­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek mód­szer­ta­na? Miért sze­re­tünk meg egyes fest­mé­nye­ket, és mi­ért uta­sí­tunk el má­so­kat? Befektetés ez egy­ál­ta­lán, vagy csak szem­fény­vesz­tés? Akarunk-e ma­nap­ság bir­to­kol­ni mű­tár­gya­kat? Hova…

Tudj meg töb­bet »
+ Export Events