Események betöltése
Események ke­re­sé­se

Esemény nézetének navigációja

Következő Események › Társult programok

Események List Navigation

2017 szep­tem­ber

ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ – Művészcsoport kiállítása

szep­tem­ber 29.-17:00
NAPÚT Művészeti Akadémia, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 29. Helye: NAPÚT Művészeti Akadémia (2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.) A ki­ál­lí­tó mű­vé­szek: Döbröntei Zoltán, Bíró Edina, Kiss Viktor,Hódosi Helga,Müller Rita, Nagy Judit, Myriam Fallon Manuela, Kulcsár Edina, Szoboszlai Annamária, Őri Katalin, Molnár Eszter Ágnes, HavrilKatalin, Grekofski Nathalie, Cserni Tímea, Molnár Anna, Simon Zsolt József, Kovács Györgyné Irénke, Szuhai Erika, Szanati Zoltán, Jankovics Jusztina Megnyitja: Döbröntei Zoltán fes­tő­mű­vész Közreműködők: Művészeti cso­por­tok : Artemis Euritmia Színpad, Rudolf Steiner Szeminárium, Dante-kör Előadók : Prof. Dr. phil. Reinhold J. Fäth…

Tudj meg töb­bet »

Nimrud király tisztelete – Varga Erik kiállítása

szep­tem­ber 29.-17:00
Közös tér és Könyvtár, 5062 Kőtelek, Szabadság út 1/3. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. szep­em­ber 29. 17.00 Helye: Közös tér és Könyvtár (5062 Kőtelek, Szabadság út 1/3.) Megnyitja: Magyar Attila mű­gyűj­tő Közreműködik: Varga Erik - basszus­gi­tár per­for­mansz A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 30-ig A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa: Spirituális ké­pek, táj­ké­pek és ál­lat­áb­rá­zo­lás je­le­nik meg Varga Erik fes­tő­mű­vész leg­újabb anya­gá­ban. A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása: Közös tér és Könyvtár Kőtelek 5062 Kőtelek, Szabadság út 1/3. Nyitvatartás: H-P 8,00-16,00 Telefon : +36 56 496 132 www.kotelek.hu

Tudj meg töb­bet »

Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény – Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író jubileumi kiállítása

szep­tem­ber 30.-11:00
Szigetszentmiklósi Városi Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 30. szom­bat 11.00 Helye: Szigetszentmiklósi Városi Galéria (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.) Megnyitja: Lajta Gábor fes­tő­mű­vész, mű­vé­sze­ti író Közreműködik: Szemadám Tamás gi­tár­mű­vész A ven­dé­ge­ket kö­szön­ti: Solti Eszter ga­lé­ria­ve­ze­tő A ki­allí­tas meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 30-ig Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas ma­gyar fes­tő­mű­vész, mű­vé­sze­ti író és film­ren­de­ző, ér­de­mes mű­vész. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti ta­go­za­tá­nak tag­ja. A fes­tő­mű­vészt sze­re­tet­tel kö­szönt­jük 70. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból, és mon­dunk kö­szö­ne­tet, hogy kö­zel két év­ti­ze­den ke­resz­tül hall­gat­hat­tuk meg­nyi­tó gon­do­la­ta­it a Patak Fesztivál nem­zet­kö­zi meg­hí­vá­sos kép­ző­mű­vé­sze­ti…

Tudj meg töb­bet »
2017 ok­tó­ber

NAGY KÉPEK – Művészcsoport kiállítása

ok­tó­ber 1.-16:00 - 20:00
Aktív Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber Helye: Aktív Galéria (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.) A ki­ál­li­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. október-ig Akció Festészeti Képtár mű­vé­szei: AKNAY János │ EŐRY Emil │ FRANK Józsa │ GYŐRFFY Sándor│ HERCZEG István │ HÉRICS Nándor │ JÁNOSY Éva│ KARSCH Manfred│ KÉRI Mihály │ LÁSZKA-VIRÁG Nikoletta │ LUZSICZA Árpád │ NÁDASDY András │ NÁDASDY János │ Nagy-SZILVÁSI Gabriella │ Pieronymus KOSCH │ PUHA Ferenc│ SCHWARZ Volker │ SOMOGYI György │ SZÉKÁCS Zoltán │ SZENTGYÖRGYI József │ VARGA Patrícia Minerva │…

Tudj meg töb­bet »

Szüleim emlékére – Meggyes László festőművész kiállítása

ok­tó­ber 3.
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 3. Helye: Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.) A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 27-ig Meggyes László fes­tő­mű­vész Szüleim em­lé­ké­re cí­mű al­ko­tá­sa ha­za­ér­ke­zett. A la­ki­he­gyi há­zas­párt kor­hű öl­tö­zék­ben áb­rá­zo­ló fest­mény 2017. ok­tó­ber 3. és 27. kö­zött lát­ha­tó a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A mű­vész szi­get­szent­mik­ló­si szár­ma­zá­sú, a Szolnoki Művésztelep fes­tő­je­ként vált hí­res­sé. 2016. au­gusz­tus 20-án a szi­get­szent­mik­ló­si Városi Galériában ren­de­zett nagy­ha­tá­sú em­lék­ki­ál­lí­tá­sát kö­ve­tő­en a vá­ros szá­má­ra mű­vé­sze­ti és hely­tör­té­ne­ti szem­pont­ból is ér­té­kes fest­mény…

Tudj meg töb­bet »

A száműzött parkja – a Magyar Festők Társasága kiállítása

ok­tó­ber 5.-08:00 - 18:00

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 5. 18 óra Helye: Szép3 Közösségi Tér ( Budapest, V., Szép u. 3.) Megnyitja: Hemrik László a Ludwig Múzeum mun­ka­tár­sa Közreműködik: Joe Fritz együt­te­se www.szepharom.hu

Tudj meg töb­bet »

Handmade – Művészcsoport kiállítása

ok­tó­ber 5.-16:00
Ferencvárosi Pincegaléria, 1095 Budapest, Mester u. 5. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 5. 16.00 Helye: Ferencvárosi Pincegaléria (1095 Budapest, Mester u. 5.) Megnyitja: Nagy Gábor Kiállító mű­vé­szek: Felkészítő mű­vé­szek, szak­ok­ta­tók: Borsos Róbert, Csányi Katalin, Gulyás Jenőné, Halmos Andrea, Horváth Csaba, Ipach Antal, Kemény Zsuzsa, Kiss Zoltán, Kovács Gábor, Máder Barnabás, Polonyi Gábor, Rohály Ágnes, Sárközi Antal, Szabadi Zoltán, Szabó Tünde, Szilcz Mariann, Ürmös Péter, Varga Patrícia Minerva Közreműködők: A Jaschik Művészeti Szakgimnázium di­ák­jai A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 5-ig A ki­ál­lí­tás a Magyar Festészet Napjához kap­cso­lód­va a Jaschik mű­vé­sze­ti…

Tudj meg töb­bet »

ANGYAL-EMBER-ÁLDOZAT – Zvolszky Zita Barcsay-díjas képzőművész kiállítása

ok­tó­ber 5.-17:00
Siklós Város Önkormányzata, Siklósi Vár, H-7800 Siklós, Vajda János tér 8. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 5. 17.00 óra Helye: Siklósi Vár Galéria (7800 Siklós, Vajda János tér 8.) Rendezte: Siklós Város Önkormányzata, Siklósi Várszínház Kft. Megnyitja: Aknai Tamás mű­vé­szet­tör­té­nész Köszöntőt mond: Balázs Csaba tör­té­nész, Siklós Város al­pol­gár­mes­te­re, a Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör el­nö­ke Közreműködik: Popovic Léna he­ge­dűn A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2018. már­ci­us 5-ig A vár ga­lé­ria há­rom egy­be­nyí­ló ki­ál­lí­tó te­re ins­pi­rál­ta a tár­lat cí­mé­nek hár­mas ta­go­zó­dá­sát. Noha a ter­mek mind­egyi­ke ön­ál­ló ki­ál­lí­tás­ként is meg­áll­ná a he­lyét, még­se mond­ha­tó el, hogy nem…

Tudj meg töb­bet »

Az Esztergomi Művészek Céhének Kiállítása

ok­tó­ber 6.
Duna Múzeum, 2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 6. Helye: Duna Múzeum, Európai Közép Galéria (2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2.) Megnyitja: Bánhidy László-műv.tört.tanár az EMC el­nö­ke A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber. 6-ig Az EMC 2016-ban ün­ne­pel­te fenn­ál­lá­sá­nak 25. év­for­du­ló­ját, A 30 fős al­ko­tó­kö­zös­ség­nek csak­nem a fe­le (12 fő) fes­tő, il­let­ve gra­fi­kus mű­vész. Évente 1 al­ka­lom­mal a Duna Múzeum Európai Közép Galériája (Esztergom) ad le­he­tő­sé­get hogy a cso­port tag­jai - nem te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tá­son - be­mu­tat­has­sák leg­fris­sebb al­ko­tá­sa­i­kat. 2017-ben is foly­tat­juk a mun­kát, de a ko­ráb­bi­ak­tól…

Tudj meg töb­bet »

Tóth Tímea festőművész kiállítása

ok­tó­ber 6.-14:30
Homlokzat Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, 12, Csokonai ut­ca 6. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 6. 14.30 Helye: Homlokzat Galéria (2310 Szigetszentmiklós, 12, Csokonai ut­ca 6.) Megnyitja: Fazekas Ildikó design-és mű­vé­szet­me­ne­dzser A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 10-ig A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Szigetszentmiklósi Batthyany Kázmér Gimnázium Homlokzat Galériájában Cím: Szigetszentmiklós, 12, Csokonai ut­ca 6, 2310 Telefonszám: (24) 468 200

Tudj meg töb­bet »

Nomád – Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, érdemes művész kiállítása

ok­tó­ber 6.-18:00 - 19:00
Józsefvárosi ga­lé­ria, József krt. 70.
Budapet, Pest 1085 Magyarország
+ Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 6. Helye: Józsefvárosi Galéria (1085 Budapest, József krt. 70. ; József krt. Nap u. sa­rok) Megnyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködik: Mentés Másként Trió A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017.  no­vem­ber 6-ig Dr. Supka Magdolna mű­vé­szet­tör­té­nész em­lé­ké­nek szen­telt ki­ál­lí­tás­so­ro­zat ré­sze. A sze­rep­lő al­ko­tá­sok vá­lo­ga­tást nyúj­ta­nak a Völgyi-Skonda és a Kugler gyűj­te­mé­nyek­ből. A meg­nyi­tó al­kal­má­val a Supka Manna díj – Csikai Márta ál­tal ké­szí­tett bronz em­lék­pla­kett át­adá­sá­ra is sor ke­rül (me­lyet a T-art Alapítvány és az Akadémia Humana Alapítvány ad ki).…

Tudj meg töb­bet »

Folyófények – MET tagjai és meghívott művészei kiállítása

ok­tó­ber 7.
MET Galéria, Budapest, 1117, Bölcső u. 9, 1117 + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 7 Helye: MET Galéria (1117 Budapest, Bölcső u. 9. fsz. üz­let­sor 1.) Megnyitja: Gábor Éva Mária és HAász Ágnes - in­ter­ak­tív - pár­be­széd a mű­vé­szek­kel A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 19-ig Kiállító mű­vé­szek: ÁZBEJ Kristóf, BARTI Magdolna, BÁLINT Bertalan, BÁTAI Sándor, BÓZSA Evelin NL, BÜKI Zsuzsanna, CZEIZEL Balázs, Beaty CZETŐ NL, CSÍZY László, DARADICS Árpád, DÁVID Vera, DETVAY Jenő, DROZSNYIK Dávid, DROZSNYIK István, ENYEDI Zsuzsanna, FÜLEKY Adrienn, GÁBOR Enikő, GÁBOR Éva Mária, GÁBOS József, GYENES Zsolt, HAáSZ…

Tudj meg töb­bet »

Áramlás – Ódor Tünde Enéh és felnőtt tanítványainak kiállítása

ok­tó­ber 7.-18:00
Apáczai Csere János Művelődési Ház, 2083 Solymár, Templom tér 25. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 7. Helye: Apáczai Csere János Művelődési Ház (2083 Solymár, Templom tér 25.) Megnyitja: Hunyár István, gra­fi­kus­mű­vész Közreműködők: A Napút Rajziskola (Piliscsaba) di­ák nö­ven­dé­kei - per­for­mance. A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 19-ig A fel­nőt­tek ré­szé­re in­dí­tott fes­tő­kur­zus jó pél­dá­ja an­nak, mi­lyen cso­dák­ra ké­pes az em­ber, ha ecse­tet ra­gad, le­gyen jo­gász, fog­or­vos vagy ma­na­ger. Ódor Tünde Enéh igyek­szik át­ad­ni tu­dá­sát az ama­tőr, ám rop­pant lel­kes al­ko­tók­nak. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Apáczai Csere János Művelődési Ház. Solymár, Templom tér 25. Megközelíthető:…

Tudj meg töb­bet »

Mű szüret Tolcsván – Művészcsoport kiállítása

ok­tó­ber 7.-19:00
Ös Kajan Tolcsva, 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos ut­ca 14-16 + Google Térkép

Megnyitó: 2017 ok­tó­ber 7. szom­bat, 19.00 óra Helye: Ős Kaján Tolcsva (3934 Tolcsva, Kossuth Lajos ut­ca 14-16. ) Megnyitja: Leeman Pascal, Stark István A ki­ál­lí­tó mű­vé­szek: Altorjay Gábor, Arató Zsófia, Bukta Imre, EfZámbó István, Erdős Mária Éva, feL­ugossy László, Herman Levente, Leeman Pascal, Ludman Éva, Martin Henrik, Stark István, Süli-Zakar Szabolcs, Vass Tibor, Verebes György Közreműködők: Pázmándy Gergely, Zs. Nagy Izabella, Vass Tibor A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber  31-ig Mint az érett gyü­mölcs szü­re­te, a mű­vek is ilye­nek. Ideje le­szed­ni,…

Tudj meg töb­bet »

Képek Csorba Zoltán Gyűjteményéből – Aknay János Kossuth díjas festőművész kiállítása

ok­tó­ber 10.-18:00
Art 9 Galéria, 1092 Budapest, Ráday u. 47. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 10. 18.00 Helye: Art 9 Galéria (1092 Budapest, Ráday u. 47.) Megnyitja: Novotny Tihamér A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 27-ig Csorba Zoltán sok szá­lon kap­cso­ló­dik Szentendréhez, szo­ros ba­rát­ság­ban áll szá­mos itt élő és al­ko­tó mű­vésszel. A ba­rá­ti kap­cso­la­tok­nak is kö­szön­he­tő, hogy gyűj­te­mé­nye olyan fes­tők­től szár­ma­zó ké­pek­kel gaz­da­go­dott, mint Aknay János, Deim Pál vagy Kőnig Róbert. Aknayhoz kö­zel húsz­éves ba­rát­ság fű­zi. Aknay János a Vajda Lajos Stúdió ala­pí­tó­ja­ként szer­ve­sen il­lesz­ke­dik a Vajda, Korniss, Bálint, Barcsay, Deim ne­vé­vel fém­jel­zett…

Tudj meg töb­bet »

7 x 7 – Szakács Imre festőművész kiállítása

ok­tó­ber 11.-10:00 - 16:00
MANK Galéria, 2000 Szentendre, Bogdányi út 51. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 11. Helye: MANK Galéria, Szentendre (2000 Szentendre, Bogdányi út 51.) Megnyitja: Banner Zoltán mű­vé­szet­tör­té­nész Köszöntőt mond: Dr. Hóvári János a MANK fő­igaz­ga­tó­ja Közreműködik: Gyermán Júlia he­ge­dűn és Vedres Csaba zon­go­rán A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 5-ig Hét mű­vész­te­le­pen (Szentendre, Nagybánya, Barbizon, Ahrenshoop, Murnau, Balestrand, Goa) ké­szült mun­kák­ból össze­ál­lí­tott anyag, mely­hez szí­nes ka­ta­ló­gus ké­szült. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge: 2000 Szentendre, Bogdányi út 51. Megtekinthető: na­pon­ta 10-16 órá­ig

Tudj meg töb­bet »

Hazatérés – Kurucz Ferenc képzőművész kiállítása

ok­tó­ber 11.-18:00
Pestszentimrei Közösségi Ház, 1188 Budapest, Vasút ut­ca 48. 1188 Magyarország + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 11. 18.00 óra Helye: Pestszentimrei Közösségi Ház (1188 Budapest, Vasút ut­ca 48.) Megnyitja: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész Közreműködik: Draskóczy Zoltán gi­tár­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 3-ig A Pestszentimrei Közösségi Ház —ha­gyo­má­nya­i­hoz hí­ven — kap­cso­ló­dik a Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan al­ko­tók ki­ál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pestszentimréhez mun­kás­sá­guk ré­vén. 2017-ben Kurucz Ferenc kép­ző­mű­vész ki­ál­lí­tá­sát ren­dez­zük meg, aki­nek pá­lya­in­du­lá­sát e kör­nye­zet se­gí­tet­te. Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) cím: 1188 Budapest, Vasút ut­ca 48. telefon/fax: 294-5971 vagy 291-9202 e-mail: pikhaz@pikhaz.hu…

Tudj meg töb­bet »

Fészek – Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy Dénes festőművész kiállítása

ok­tó­ber 12.-17:00
Lakásgaléria, 5000 Szolnok, Liget út 31. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 12. 17.00 Helye: Lakásgaléria (5000 Szolnok, Liget út 31.) Megnyitja: Révi Norbert szob­rász­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 12-ig Nagy Katalin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész meg­nyit­ja kö­zös mű­ter­mé­nek ka­pu­it mind­azok előtt, akik be­pil­lan­tást sze­ret­né­nek nyer­ni egy mű­vész­há­zas­pár al­ko­tó­te­ré­be. Lakásgaléria 5000 Szolnok, Liget út 31.

Tudj meg töb­bet »

Olajos Béla festőművész emlékkiállítása

ok­tó­ber 13.-10:00
Barátság Kulturális Központ, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. Helye: Barátság Kulturális Központ (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.) A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 5-ig Olajos Béla 1910. de­cem­ber 2. Gödöllő - 1991. áp­ri­lis 18. Csíkszereda Olajos Béla mun­kás­sá­gá­ban az imp­resszi­o­nis­ta stí­lus­je­gyek­től az exp­resszív ha­tá­so­kig kü­lön­bö­ző kí­sér­le­tek ta­núi le­he­tünk. Ezen út­ke­re­sé­sek köz­ben vi­szont rá­ta­lált olyan rit­mu­sok­ra és szín-fényjátékokra, me­lyek ma is kor­tás­nak hat­nak. Művészete be­mu­ta­tá­sá­val szub­jek­tív met­sze­tet lát­ha­tunk az el­múlt száz év ma­gyar mű­vé­szet­tör­té­ne­té­ből. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ 2440 Százhalombatta, Szent István…

Tudj meg töb­bet »

Titokzatos tájak – Németh Géza festőművész kiállítása

ok­tó­ber 13.-18:00
Szent József Ház, 1038 Budapest Templom u. 20. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. 18.00 Helye: Szent József Ház (1038 Budapest Templom u. 20.) Megnyitja: Tenk László fes­tő­mű­vész Közreműködik: Pozsár Eszter fu­vo­la, sza­xo­fon A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 3-ig A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása: 1038 Budapest Templom u. 20. Hétköznaponként 14-18 órá­ig in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó.

Tudj meg töb­bet »

Fest’ész és Zenész találkozások – Rosta Mariann kiállítása

ok­tó­ber 13.-18:00
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. 18.00 Helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.) Megnyitja: Filp Csaba Zoltán DLA Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének do­cen­se Közreműködők: Fodor Beatrix – a Magyar Állami Operaház ének­mű­vé­sze Farkas Diána, Rózsa Gábor - zon­go­ra­mű­vé­szek Szabó-Rajczi Katalin – klarinét-, sza­xo­fon­mű­vész Dr. Szabó András – kla­ri­nét­mű­vész Szabó Tamás – he­ge­dű­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 13-ig A „Fest’ész és Zenész találkozások”a fest’ész ki­ál­lí­tá­sát a Különleges Triók hang­ver­se­nyé­vel kö­ti össze. Az…

Tudj meg töb­bet »

ART SÉTA – ami nem árt, Útravaló testnek-léleknek / Kapukat tárogató művészeti séta Szigetszentmiklós központjában

ok­tó­ber 14.-13:00
Szigetszentmiklósi Városi Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. + Google Térkép

Találkozó a Városi Galériában 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 13.00 Helye: Szigetszentmiklósi Városi Galéria () Túravezető: Miss Nándor mú­ze­u­mi mun­ka­társ Tegyünk kö­zö­sen egy könnyed sé­tát ba­rá­ti tár­sa­ság­ban. Kedvünk, egész­sé­günk is jobb lesz, lel­künk ér­té­kek­kel gaz­da­go­dik. Feltárulnak ka­puk, meg­te­kint­he­tő­ek mű­vé­sze­ti kin­csek, al­ko­tá­sok, me­lyek más­kor nem min­den­ki szá­má­ra mu­tat­koz­nak meg. Találkozó a Városi Galériában 13 óra­kor. Lehetőség nyí­lik meg­te­kin­te­ni Szemadám György kü­lön­le­ges tár­la­tát. A sé­ta in­nen in­dul, idő­tar­ta­ma kö­zel más­fél óra. Ajánljuk min­den kor­osz­tály­nak, egye­dül, társ­sal vagy csa­lá­do­san ér­ke­zők­nek egy­aránt, akik nyi­tot­tak a…

Tudj meg töb­bet »

tanítás – alkotás – Szigetszentmiklóson tanító RAJZ TANÁROKnak – MŰVÉSZ TANÁROKnak közös kiállítása

ok­tó­ber 14.-15:00
Nemzedékek Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 15.00 Helye: Nemzedékek Galéria (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.) Megnyitja: Szabó Béla fes­tő­mű­vész, kö­zép­is­ko­lai ta­nár, ny. mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja a bu­da­pes­ti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolának A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 10-ig A ta­ní­tás az al­ko­tás min­den tu­do­mány ese­tén. E két szó össze­tar­to­zik. Alapoznak, al­kot­nak, for­máz­nak, és a vég­ered­mény lesz gyer­me­ke­ink örök kin­cse, amit so­ha nem ve­het­nek el tő­lük, az a tu­dás, mely be­lé­jük ivó­dik az évek alatt. Vannak ta­ná­rok, akik ese­té­ben más­ho­gyan is ér­tel­mez­he­tő e két…

Tudj meg töb­bet »

Színek, tájak, hangulatok – In memoriam Baranyó Sándor

ok­tó­ber 14.-16:00
Szoboszlai Galéria, 5000 Szolnok, Jókai u. 1. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 16.00 Helye: Szoboszlai Galéria (5000 Szolnok, Jókai u. 1.) Megnyitja: A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 11-ig Baranyó Sándor a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben, mint­egy 50 éven ke­resz­tül a Szolnoki Művésztelep egyik meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge volt. Impulzív, ma­gas szín­vo­na­lat kép­vi­se­lő mű­vé­sze­te, ko­ráb­ban szé­les kör­ben is­mert és el­is­mert al­ko­tá­sai ma is kor­sze­rű­ek, gyűj­tői kör­ben ke­re­set­tek. A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge: Szoboszlai Galéria 5000 Szolnok, Jókai u. 1. A ga­lé­ria köz­vet­le­nül a Kossuth tér mel­lett, a mű­vész­te­lep fe­lé sé­tál­va ta­lál­ha­tó.

Tudj meg töb­bet »

Haraszti László és Haraszti Janka kiállítása

ok­tó­ber 14.-16:00
Balatoni Múzeum, 8360 Keszthely, Múzeum u. 2. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 16.00 Helye: Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum u. 2.) Megnyitja: Lehota János esz­té­ta Köszöntőt mond Ruzsics Ferenc, Keszthely vá­ros pol­gár­mes­te­re és Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igaz­ga­tó­ja. Közreműködők: a keszt­he­lyi Festetics György Zeneiskola ta­ná­ra és di­ák­jai. Kiállítást ren­de­zi: Kostyál László mű­vé­szet­tör­té­nész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. de­cem­ber 16-ig A ma­gyar fes­té­szet nap­ján, 2017. ok­tó­ber 18-án Kostyál László mű­vé­szet­tör­té­nész tart elő­adást "Festészet Zala me­gyé­ben a 20-21. szá­zad­ban" cím­mel. A ki­ál­lí­tás idő­tar­ta­ma alatt Haraszti László mű­vé­szet­tör­té­ne­ti té­má­jú, is­me­ret­ter­jesz­tő elő­adá­sa­i­ra…

Tudj meg töb­bet »

Viszák Vasban – Kiállítás

ok­tó­ber 14.-16:00
Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ Catrum Galéria, Bartók Béla ut­ca 4.
Vasvár, 9800 Magyarország
+ Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 16 óra Helye: Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ Castrum Galériája (9800 Vasvár, Bartók Béla ut­ca 4.) Megnyitja: Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés el­nö­ke Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 22-ig (az in­téz­mény  nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben) Kiállító mű­vé­szek: Atlasz Gábor, Biczó Antal, Hegedűs Endre, Horváth János, Horváth Nóra, Sulyok Gabriella, Szántó István, Szenteleki Gábor, Szkok Iván, Tenk László, Varga Patrícia Minerva, Verebes György

Tudj meg töb­bet »

Charon ladikja – Művészcsoport kiállítása

ok­tó­ber 14.-17:00
Artézi Galéria, 1037 Budapest, Kunigunda út­ja 18. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. (szom­bat) 17.00 Helye: Artézi Galéria (1037 Budapest, Kunigunda út­ja 18.) Kiállító mű­vé­szek: Gábos József, Húber András, Kováts Borbála, Molnár Iscsu István, Mózes Katalin, Németh Géza, Szemethy Imre, T. Horváth Éva és Turcsányi Antal Megnyitja: Dr. Cseuz Regina A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 9-ig Illyés Gyula ha­son­ló cí­mű mű­vé­ben olyan esszé­ket ren­de­zett egy­más mel­lé, amely az el­mú­lás­ról, az öre­ge­dés­ről, a tá­vo­zás mél­tó­sá­gá­ról szól – aki Charon la­dik­já­ban ül, már a túl­vi­lág fe­lé te­kint. S. Nagy Katalin kor­társ…

Tudj meg töb­bet »

insulAfestőház – Csoportos akció festés meghívott művészekkel (Nyitott Műterem)

ok­tó­ber 14.-17:00 - 19:00
Nemzedékeke Háza, 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 17.00 Helye: Nemzedékeke Háza (2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.) Közreműködők: Goldsman Tamás Zenekara A ze­ne­kar jazz trió fel­ál­lás­ban mű­kö­dő tár­sa­ság, amely­nek el­sőd­le­ges cél­ja az imp­ro­vi­zá­ció, mű­fa­ját te­kint­ve még­sem ki­fe­je­zet­ten jazz. Olykor a hát­tér­ben, fi­no­man szól, más­kor di­na­mi­kus, van, hogy szó­lisz­ti­kus, más­kor at­mosz­fé­rát te­remt. „Ez al­ka­lom­mal kí­sér­ni fog­juk a mű­vé­sze­ket, vál­to­za­tos hang­zást vi­szünk a tér­be, re­mél­ve, hogy ins­pi­rál­juk az al­ko­tá­suk fo­lya­mán.”- Goldsman Tamás A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 19 óra Zenei alá­fes­tés alatt,…

Tudj meg töb­bet »

Jelek és jegyzetek – a XVIII. kerület képzőművészei, művésztanárai kiállítása

ok­tó­ber 16.-17:00
Városháza Galéria, 1184 Budapest, Üllői út 400. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 16. 17.00 A ki­ál­lí­tást ren­de­ző in­téz­mény ne­ve: A XVIII. ke­rü­le­ti Önkormányzat és a Kondor Béla Közösségi Ház Helye: Városháza Galéria, XVIII. ke­rü­le­ti Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) Megnyitja: Galgóczy Zoltán al­pol­gár­mes­ter A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 26-ig Személyes val­lo­má­sok a meg­hir­de­tett té­má­ban. A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge: Városháza Galéria XVIII. ke­rü­le­ti Polgármesteri Hivatal XVIII. ke­rü­let, Üllői út 400. Megtekinthető: Ügyfélfogadási idő­ben. Megközelíthető: Határ úti met­ró meg­ál­ló­tól az 50-es vil­la­mos­sal.

Tudj meg töb­bet »

TÁRGYESET – a XVIII. kerület neves képzőművészei kiállítása

ok­tó­ber 17.-17:00
Kondor Béla Közösségi Ház, 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 8 + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 17, 17.00 Helye: Kondor Béla Közösségi Ház (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 8) Megnyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész A fel­kért mű­vé­szek kö­tet­len gon­do­la­tai a cím ins­pi­rá­ci­ó­ja alap­ján. A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 29-ig A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása: Kondor Béla Közösségi Ház Aula Galériája. XVIII. ke­rü­let, Kondor Béla sé­tány 8. Megtekinthető na­pon­ta (ün­nep­nap ki­vé­te­lé­vel) 9 - 19 órá­ig. Megközelíthető: a met­ró Kőbány-Kispest vég­ál­lo­má­sá­tól a 136E busszal.

Tudj meg töb­bet »

Tájak, városok – Várkonyi Lajos kiállítása

ok­tó­ber 18.
Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató u. 9. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 18. Helye: Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Budapest, Törökugrató u. 9.) Megnyitja: Király Nóra A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 16-ig Akvarell ki­ál­lí­tás, ahol a szí­nek já­té­ka ke­ve­re­dik a va­ló­sá­gos és el­kép­zelt ele­mek­kel, ahogy a víz­től szét­fu­tó szí­nek ön­ál­ló út­juk­ra in­dul­nak. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: 1118 Budapest, Törökugrató u. 9. 9.00-18.00 óra kö­zött meg­te­kint­he­tő a ki­ál­lí­tás, a kö­zös­sé­gi ház prog­ram­ja­i­tól füg­gő­en. BKV já­ra­tok: 8E, 108E, 139, 153, 153 au­tó­bu­szok­kal meg­kö­ze­lít­he­tő.

Tudj meg töb­bet »

Pécsi szál avagy vissza a kezdetekhez – Démuth Réka Lilla festő grafikus és G.Lantos Judit festő ötvös kiállítása

ok­tó­ber 18.
Lógó Üveg Galéria, 8600 Siófok, Fő ut­ca 55. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 18. Helye: Lógó Üveg Galéria (8600 Siófok, Fő ut­ca 55.) Megnyitja: Démuth Pál nyu­gal­ma­zott ta­nár, Siófok vá­ro­sánk volt al­pol­gár­mes­te­re Kozremukodik: Gera Zoltán gi­tár­mű­vész, a Nox-együttes egy­ko­ri gi­tá­ro­sa. A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. de­cem­ber 18-ig A Pécsi Tudományegyetem Művészeti ka­rán vég­zett sió­fo­ki kép­ző­mű­vé­szek al­ko­tói te­vé­keny­sé­gét be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás a kez­de­tek­től, Siófok egy kul­ti­kus he­lyén, a Lógó Üvegben. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Lógó Üveg kult kocs­ma Galéria Nyitvatartás: H-P: 17.00-0.00 Sz: 17-0.00 V: ZÁRVA 8600 Siófok, Fő ut­ca 55. (A ka­to­li­kus temp­lom…

Tudj meg töb­bet »

Nyitott ajtó – Szurcsik József modern művészi világára

ok­tó­ber 18.-11:00
Munkácsy Emlékház, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 5. + Google Térkép

A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békéstáji Művészeti Társaság köz­re­mű­kö­dé­sé­vel Megnyitó: 2017. Október 18. szer­da 11.00 Helye: Munkácsy Emlékház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.) Kiállítás meg­nyi­tó és be­szél­ge­tés. A Múzeumok Őszi Fesztiválja Mesterek és al­ko­tók prog­ram­já­nak ré­sze­ként. A mű­vésszel be­szél­get: Baji Miklós Zoltán, kép­ző­mű­vész. Házigazda: Mészáros Zsuzsanna, mű­vé­sze­ti ve­ze­tő. A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 18-ig Munkácsy Emlékház 5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.

Tudj meg töb­bet »

Színterek – Csíkszeredai festőművészek kiállítása

ok­tó­ber 18.-17:00
Csíki Székely Múzeum Kossuth ut­cai ga­lé­ri­á­ja, Csíkszereda Kossuth Lajos u. 12 Románia + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 18. Helye: Csíki Székely Múzeum Kossuth ut­cai ga­lé­ri­á­ja (Csíkszereda, Kossuth Lajos ut­ca 12.) Megnyitja: Túros Eszter mű­vé­szet­tör­té­nész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 1-ig (H-P: 12 - 18 h) Kiállítók: Balla Tibor, Gergely Miklós Csaba, Kovács Imre, Márton Árpád, Sólyom Zsuzsa, Szabó Árpád, Szabó János, Tompa Bors Eszter, Váncsa Mónika, Vorzsák Gyula, Xantus Géza, Zsigmond Márton fes­tő­mű­vé­szek  

Tudj meg töb­bet »

Ezüst György festőművész emlékkiállítása

ok­tó­ber 18.-17:30
Békéstáji Galéria, 5600 Békéscsaba, Széchenyi ut­ca 4. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 18. szer­da 17.30 Helye: Békéstáji Galéria (Csabagyöngye Kulturális Központ Békéscsaba, Széchenyi ut­ca 4.) Megnyitja: Dr. Cs. Tóth János, mű­vé­sze­ti író Kurátor: Lonovics László, kép­ző­mű­vész, a tár­sa­ság el­nö­ke Képek ma­gán­gyűj­te­mé­nyek­ből. A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 18-ig Békéstáji Galéria Csabagyöngye Kulturális Központ 5600 Békéscsaba, Széchenyi ut­ca 4.

Tudj meg töb­bet »

Bányai Gizella festőművész és Bujdosó Ernő Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

ok­tó­ber 18.-18:00
Levendula Galéria, 2100 Gödöllő Remsey krt. 21.
Gödöllő, Magyarország
+ Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 18. 18.00 óra Helye: Levendula Galéria (2100 Gödöllő, Remsey krt. 21.) A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Torba Tamás köz­gaz­dász - pub­li­cis­ta - mű­gyűj­tő Közreműködők: Dezső Piroska és ba­rá­tai (he­ge­dű) A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 16-ig Nyitva hét­fő­től pén­te­kig 10-18 órá­ig, szom­ba­ton 9-13 órá­ig (egyéb idő­pon­to­kat a +36 30 2869395 te­le­fon­szá­mon tör­té­nő egyez­te­tés sze­rint) www.levendulagaleria.hu

Tudj meg töb­bet »

Varjak – Polgár Marianne kiállítása

ok­tó­ber 18.-18:00
PostART kul­tu­rá­lis szín­tér, 2040 Budaörs, Clementis László u. 2. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 18. 18.00 Helye: PostART kul­tu­rá­lis szín­tér (2040 Budaörs, Clementis László u. 2.) Megnyitja: Kratochwill Mimi Közreműködők: Bálint Márta Kossuth-díjas, Magyar Örökség-díjas szín­mű­vész Lakatos György Liszt-díjas, Bartók-Pásztory dí­jas fa­gott­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 15-ig A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa: Varjak Mikor a hegy fe­lől jön­nek a té­li var­jak s a szent hi­deg­ben szár­nyuk oda­fent fél­sze­gen vag­dos a ha­vas vi­har­nak, úgy ér­zem: a tör­té­ne­lem üzent. Mindig így jön­nek, mint té­pett avar had, lá­tá­suk könnyet s bor­zon­gást te­remt; s mit…

Tudj meg töb­bet »

MADARASSY 70 – Madarassy György Tamás festőművész kiállítása

ok­tó­ber 19.-17:00
Nyíregyházi Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza Selyem ut­ca 12. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 19. Helye: Nyíregyházi Városi Galéria (4400 Nyíregyháza Selyem ut­ca 12.) Megnyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író Közreműködők: A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium ze­ne­ta­go­za­tá­nak ta­ná­rai, nö­ven­dé­kei Madarassy György Tamás nagy­bá­nyai szár­ma­zá­sú nyír­egy­há­zi fes­tő­mű­vész több év­ti­ze­des mun­kás­sá­gát be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás, amely fel­öle­li a nagy­bá­nyai és a nyír­egy­há­zi al­ko­tó­évek anya­gát is. A mű­vész 70 éves, en­nek tisz­te­le­té­re a Nyíregyházi Városi Galéria és a hoz­zá tar­to­zó Pál Gyula Terem ki­ál­lí­tó­te­re­i­ben ren­dez­zük a ki­ál­lí­tást. Kurátor: Németh Erika szob­rász­mű­vész, mű­vé­sze­ti ve­ze­tő A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge: Nyíregyházi…

Tudj meg töb­bet »

KOMP szlovák-magyar kiállítás

ok­tó­ber 19.-17:00
Múzeumház Győr, 9021 Győr, Bécsi ka­pu tér 4. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 19. 17.00 Helye: MÚZEUMHÁZ GYŐR (9021 Győr, Bécsi ka­pu tér 4.) Megnyitja: Bráda Tibor fes­tő­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 12-ig A Duna két part­ján élő mű­vé­sze­ket és a kö­zön­sé­gü­ket kö­ti össze a KOMP ( Kortárs Művészeti Panoráma). A Mosonmagyaróváron, Győrben va­la­mint a fel­vi­dé­ki Somorján és Dunaszerdahelyen meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő ki­ál­lí­tás­so­ro­zat nyol­ca­dik évé­nek al­ko­tá­sai ke­rül­nek ki­ál­lí­tás­ra. A re­gi­o­ná­lis ki­ál­lí­tás győ­ri ál­lo­má­sa tisz­te­leg a Festészet Napja előtt. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­rai : Varga György, Borbély Károly, Lebó Ferenc MÚZEUMHÁZ GYŐR…

Tudj meg töb­bet »

Szemben önmagammal – Kopócs Tibor jubileumi kiállítása

ok­tó­ber 19.-17:00
Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum, Múzeum ut­ca 2.
Dunaszerdahely, 929 01 Szlovákia
+ Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 19.  csü­tör­tök, 17.00 Helye: Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum (Dunaszerdahely, Múzeum ut­ca 2.) Megnyitja: Szakolczay Lajos mű­vé­sze­ti író Közreműködik: Kátai Zoltán ének­mon­dó Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 10-ig

Tudj meg töb­bet »

FEKETE BOLYGÓ – Réti Ágnes és Székely Móri Márta kiállítása

ok­tó­ber 19.-18:00
VárMező Galéria, 1012 Budapest, Attila út 93. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 19. 18.00 Helye: VárMező Galéria (1012 Budapest, Attila út 93.) Megnyitja: Sinkó István mű­vé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 30-ig A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: VárMező Galéria nyi­tott ki­ál­lí­tó tér Budapest I. ke­rü­let Attila út 93. Nyitvatartás: hét­fő­től pén­te­kig 9-18 órá­ig szom­bat, va­sár­nap 10-16 órá­ig

Tudj meg töb­bet »

T-Art Alapítvány festő támogatóinak kiállítása

ok­tó­ber 20.-18:00
San Marco Galéria, 1032 Budapest, San Marco u. 81. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 20. 18.00 óra Helye: San Marco Galéria, Óbudai Kulturális Központ (1032 Budapest, San Marco u. 81.) Megnyitja: Csender Levente József Attila díjas-író Közreműködik: Erdélyi Balázs kán­tor A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 10-ig A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa: Óbudai Kulturális Központ 1032 Budapest, San Marco u. 81. Hétköznaponként 9-16 óra kö­zött in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó.

Tudj meg töb­bet »

Alkossunk együtt! – Magyar Alkotók Internetes Társulása Egyesület, Csoportos kiállítás

ok­tó­ber 21.-17:00
Avasi re­for­má­tus temp­lom, 3530 Miskolc, Papszer u. 14. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 21. 11.00 Helye: Avasi re­for­má­tus temp­lom (3530 Miskolc, Papszer u. 14.) Megnyitja: Majorváry Szabó Sándor A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 25-ig Október 21-én 11 óra­kor a meg­hí­vott fes­tő­mű­vé­szek fel­he­lye­zik a fal­ra ké­pe­i­ket, majd be­mu­ta­tó fes­tést mu­tat­nak be, egy he­lyi ne­ve­ze­tes épü­let meg­fes­té­sé­vel (Avasi re­for­má­tus temp­lom). A kész al­ko­tá­so­kat át­visszük az Avasi re­for­má­tus temp­lom­ba, csat­la­koz­va a re­for­má­ció 500 ese­mény­hez, ahol egy hó­na­pig lesz­nek azok meg­te­kint­he­tő­ek. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Helynekem Miskolc.(Miskolc, Széchenyi u. 30.) Október 21. 11 órá­tól 16…

Tudj meg töb­bet »

Magyar reformáció – Ifj. Durkó Zsolt kiállítása

ok­tó­ber 21.-18:00
Rózsavölgyi Közösségi Ház Galériája, 1221 Budapest, Ady Endre út 25. + Google Térkép

Megnyitó: 2017 ok­tó­ber 21. 18.00 Helye: Rózsavölgy Egyesület, Rózsavölgyi Közösségi Ház Galériája (1221 Budapest, Ady Endre út 25.) Megnyitja: Dr. Lázár Imre Közreműködők: Balogh Edit, Bészabó András, Ifj. Durkó Zsolt, Koszta Zsófia, Molnár János, Pirk László, Pokorni Péter, Sisa József A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Dorkó Zsolt Képzőműv. Szövetség tag­ja is töb­bek kö­zött. A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017 no­vem­ber 12-ig A ka­ma­ra tár­lat ne­ves kor­társ kép­ző­mű­vé­szek tisz­te­let­adá­sa a ma­gyar re­for­má­ció előtt a re­for­má­ció öt­szá­za­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Rózsavölgyi Közösségi Ház Galériája…

Tudj meg töb­bet »

Friss munkák (2014 – 2017) – Bálind István kiállítása

ok­tó­ber 24.-16:00
ARTE Galéria és Aukciós Iroda, 1053 Budapest, Ferenczy István u. 14. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 24. 16.00 Helye: ARTE Galéria és Aukciós Iroda (1053 Budapest, Ferenczy István u. 14.) Megnyitja: Marsó Diana A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 24-ig Bálind István mű­ve­i­nek mi­nő­sé­ge és han­gu­la­ta, a tér adott­sá­gai és a jó em­be­ri kap­cso­lat okoz­za im­már tíz éve a Galéria és a mű­vész együtt­mű­kö­dé­sét. A fes­tői élet­mű kí­sér­le­te­ző kor­sza­ka­i­nak tár­gyai itt ke­rül­nek elő­ször a nyil­vá­nos­ság elé. Az el­múlt két év­ben a Kutyák és a Fák cik­lus le­zá­rá­sa után ezen mű­vek egy­más­sal va­ló pár­be­szé­de, egy­más­sal…

Tudj meg töb­bet »

A Szolnoki Művésztelep ma

ok­tó­ber 25.-18:00
li­mes ga­lé­ria, Ferences ba­rá­tok ut­cá­ja 31
Komárom, 94501 Szlovákia
+ Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 25. 18 óra Helye: Limes Galéria (Ferences ba­rá­tok ut­cá­ja 31., 945 01 Komárom, Szlovákia) Köszöntőt mond: Verebes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Szolnoki Művésztelep mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je, a MFN el­nö­ke Megnyitja: Megtekinthető 2017. no­vem­ber 25-ig "A 115 éves, Magyar Örökség-díjas Szolnoki Mű­­vész­telep mű­kö­dé­sé­nek leg­újabb, ma is tar­tó idő­sza­ka 2002-ben kez­dő­dött, ami­kor a ko­ló­nia fennállá­­sának cen­te­ná­ri­u­ma al­kal­má­ból fel­újí­tott épü­le­tek át­adás­ra ke­rül­tek. A XX. szá­zad so­rán sok vi­hart, pusz­tí­tást át­élt lé­te­sít­mény ál­la­po­ta ad­dig­ra oly­annyi­ra le­rom­lott, hogy a ha­gyo­mány­hoz mél­tó szak­mai mű­kö­dés…

Tudj meg töb­bet »

Kerti Károly emlékkiállítás

ok­tó­ber 27.-17:00
Kuny Domokos Múzeum, 2890 Tata, Váralja u. 1-3. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 27. 17.00 Helye: Kuny Domokos Múzeum (2890 Tata, Váralja u. 1-3.) Megnyitja: Wehner Tibor A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2018. ja­nu­ár 31-ig Kerti Károly (1917-1986) A száz éve szü­le­tett Kerti Károly fes­tő­mű­vész 1942-ben vé­gez­te el a Képzőművészeti Főiskolát. Munkássága a há­bo­rú után Orosházán, majd Tatán bon­ta­ko­zott ki. A fes­tő­mű­vész gra­fi­kus­ként ér­te el a leg­na­gyobb si­ke­re­ket, kez­det­ben az ak­va­rell, majd a réz­karc, vé­gül a toll­rajz te­rü­le­tén. A 1970-es évek­ben a pa­pír­met­szet tech­ni­ká­ját nép­sze­rű­sí­tet­te. 1961-ben Munkácsy-díjat ka­pott. A ki­ál­lí­tás leg­szebb al­ko­tá­sa­it,…

Tudj meg töb­bet »

Vízállás jelentés – Magyar Vízfestők Társaságának kiállítása

ok­tó­ber 27.-18:30
Lámpás Étterem és Galéria, 2072 Zsámbék, Magyar ut­ca 29. + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 27. 18.30 Helye: Lámpás Étterem és Galéria (2072 Zsámbék, Magyar ut­ca 29.) Megnyitja: Körösvölgyi Zoltán mű­vé­szet­tör­té­nész Kiállító mű­vé­szek: Bikácsi Daniela, Butak András, Eszik Alajos, Foky Éva, Gaál József, Herbert Aniko, Kováts Albert, KPB, Kőnig Frigyes, Krajcsovics Éva, Lobler Ferenc, Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Mayer Berta, Pokorni Péter, Polgár Csaba, Stefanovits Péter, Szilágyi János, Szily Géza, Ványai Magdolna, Végh András , Zöld Anikó A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. de­cem­ber 27-ig A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása: Lámpás Étterem és Galéria 2072. Zsámbék,…

Tudj meg töb­bet »

Szent György – hegyi víziók – Sípos Endre festőművész kiállítása

ok­tó­ber 28.-17:00
Erdei Éva Galéria, 1213 Budapest, Kondor u. 29 + Google Térkép

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 28. 17.00 Helye: Erdei Éva Galéria (1213 Budapest, Kondor u. 29) Megnyitja: Erdei Kvasznay Éva mű­vé­szet­szer­ve­ző kép­ző­mű­vész Közreműködik: Dr. Szűcs Lajos zon­go­ra­mű­vész A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. de­cem­ber 3-ig A táj rej­tőz­kö­dő for­ma­szer­ke­ze­te, a külső-belső táj, az anyag- forma- têr- szín­vi­szo­nyok­ban rej­lő ki­fe­je­zé­si le­he­tő­sé­gek, a kom­po­zí­ci­ós erők küz­del­me, egyen­sú­lya és mind­ezek lelki-emberi tar­tal­ma fog­lal­koz­tat­ta a mű­vészt az al­ko­tás so­rán. A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne: Budapest 21. ke­rü­let, Csepel, Kondor ut­ca 29. Megkôzelíthető a Boráros tér­ről a cse­pe­li HÉV- vel a…

Tudj meg töb­bet »
+ Export Events