Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium, Fayl Frigyes Galéria

Kiál­lí­tás címe: A TÁJFESTÉSTŐL RAJZOKON ÁT A FIGURÁLIS AKVARELLIG

Kiál­lító művé­sz: Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Föl­di Péter

Köz­remű­ködők:
A Madách Imre Gim­ná­zi­um tanu­lói.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
„A kiál­lí­tás egy részét a hazai tar­tóz­ko­dá­sa­im helye­it és kül­föl­di uta­zá­sa­im emlé­ke­it, han­gu­la­ta­it fel­idé­ző hagyo­má­nyos akva­rell tech­ni­ká­val fes­tett tájak adják.
Másik része össze­tet­tebb. A kiin­du­lás job­bá­ra a ter­mé­szet­ben Rot­ring tol­lal készí­tett váz­la­tok, tájak, egy­re több motí­vum­mal, a táj­ban és szű­kebb kör­nye­ze­té­ben meg­je­le­nő figu­rák –majd később csak figu­rák– és ezek egy­más közöt­ti viszony­rend­sze­rét bon­col­ga­tó raj­zok.
Később egyes raj­zok kíván­ták, hogy vala­mi módon tovább fog­lal­koz­zam velük, így jött a tus­rajz és az akva­rell együt­tes hasz­ná­la­ta. Ezek már önál­ló alko­tás­ként jelen­tek meg, mi több, sok eset­ben nagyobb kom­po­zí­ci­ók kiin­du­lá­si pont­ja­ként is szol­gál­tak. Elő­adás­mód­juk pedig már a „szo­ká­sos”, kis­sé gunyo­ros fel­fo­gás­ban –de vala­hol azért cin­kos­sá­got vál­lal­va velük– rea­li­zá­ló­dik.
Így hát ezek­ből lát­ha­tó most egy kisebb –gon­do­lom, min­dent bemu­ta­tó– válo­ga­tás.”      Lóránt János Deme­ter

A Sal­gó­tar­já­ni Madách Imre Gim­ná­zi­um­ban 28 éve műkö­dik emelt óra­szá­mú vizu­á­lis kul­tú­ra okta­tás és ezzel pár­hu­za­mo­san a Fayl Fri­gyes Galé­ria.
Galé­ri­ánk az isko­la leg­na­gyobb töme­get befo­ga­dó teré­ben, az aulá­ban került kiala­kí­tás­ra. A meg­ha­tá­ro­zó tech­ni­ka: gra­fi­ka, fest­mény, fotó és egyéb két­di­men­zi­ós eljá­rá­sok.
Van­nak állan­dó­sult kiál­lí­tá­si akci­ó­ink: rend­sze­re­sen „vissza­hív­juk” azo­kat a diák­ja­in­kat, akik érett­sé­gi után kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy azzal érint­ke­ző pályát válasz­tot­tak. Ez éle­tük első önál­ló kiál­lí­tá­sa, ami­vel az érett­sé­gi után néhány évvel immár másod­szor, a művé­sze­ti pályá­ra is útra bocsájt­juk régi tanít­vá­nya­in­kat.
Éven­te öt „nagy” kiál­lí­tást ter­ve­zünk, első­sor­ban Nóg­rád megyei művé­szek, vagy a megyé­hez –hoz­zánk– vala­mi­lyen módon kötő­dő alko­tók mun­ká­i­ból. Így volt már kiál­lí­tónk Mol­nár Péter szob­rász­mű­vész, Föl­di Ger­gely fes­tő­mű­vész, Bugyi Ist­ván, Bál­vá­nyos Huba gra­fi­kus­mű­vész, vagy az elő­ző tan­év­ben Sulyok Gab­ri­el­la gra­fi­kus­mű­vész.
Idei leg­na­gyobb sza­bá­sú kép­ző­mű­vé­sze­ti ren­dez­vé­nyünk a Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an Lóránt János Deme­ter Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa lesz.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. 11.45
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 25.

Nyit­va tar­tás: H-P: 8.00–18.00

Sal­gó­tar­já­ni Madách Imre Gim­ná­zi­um, Fayl Fri­gyes Galé­ria
Tele­fon: +36 32 411–353
3100 Sal­gó­tar­ján, Arany János út 12.