Fayl Frigyes Galéria

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium, Fayl Frigyes Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: A TÁJFESTÉSTŐL RAJZOKON ÁT A FIGURÁLIS AKVARELLIG

Kiál­lító művé­sz: Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Földi Péter

Köz­remű­ködők:
A Madách Imre Gimnázium ta­nu­lói.

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
„A ki­ál­lí­tás egy ré­szét a ha­zai tar­tóz­ko­dá­sa­im he­lye­it és kül­föl­di uta­zá­sa­im em­lé­ke­it, han­gu­la­ta­it fel­idé­ző ha­gyo­má­nyos ak­va­rell tech­ni­ká­val fes­tett tá­jak ad­ják.
Másik ré­sze össze­tet­tebb. A ki­in­du­lás job­bá­ra a ter­mé­szet­ben Rotring tol­lal ké­szí­tett váz­la­tok, tá­jak, egy­re több mo­tí­vum­mal, a táj­ban és szű­kebb kör­nye­ze­té­ben meg­je­le­nő fi­gu­rák –majd ké­sőbb csak fi­gu­rák– és ezek egy­más kö­zöt­ti vi­szony­rend­sze­rét bon­col­ga­tó raj­zok.
Később egyes raj­zok kí­ván­ták, hogy va­la­mi mó­don to­vább fog­lal­koz­zam ve­lük, így jött a tus­rajz és az ak­va­rell együt­tes hasz­ná­la­ta. Ezek már ön­ál­ló al­ko­tás­ként je­len­tek meg, mi több, sok eset­ben na­gyobb kom­po­zí­ci­ók ki­in­du­lá­si pont­ja­ként is szol­gál­tak. Előadásmódjuk pe­dig már a „szo­ká­sos”, kis­sé gu­nyo­ros fel­fo­gás­ban –de va­la­hol azért cin­kos­sá­got vál­lal­va ve­lük– re­a­li­zá­ló­dik.
Így hát ezek­ből lát­ha­tó most egy ki­sebb –gon­do­lom, min­dent be­mu­ta­tó– vá­lo­ga­tás.”      Lóránt János Demeter

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban 28 éve mű­kö­dik emelt óra­szá­mú vi­zu­á­lis kul­tú­ra ok­ta­tás és ez­zel pár­hu­za­mo­san a Fayl Frigyes Galéria.
Galériánk az is­ko­la leg­na­gyobb tö­me­get be­fo­ga­dó te­ré­ben, az au­lá­ban ke­rült ki­ala­kí­tás­ra. A meg­ha­tá­ro­zó tech­ni­ka: gra­fi­ka, fest­mény, fo­tó és egyéb két­di­men­zi­ós el­já­rá­sok.
Vannak ál­lan­dó­sult ki­ál­lí­tá­si ak­ci­ó­ink: rend­sze­re­sen „vissza­hív­juk” azo­kat a di­ák­ja­in­kat, akik érett­sé­gi után kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy az­zal érint­ke­ző pá­lyát vá­lasz­tot­tak. Ez éle­tük el­ső ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­sa, ami­vel az érett­sé­gi után né­hány év­vel im­már má­sod­szor, a mű­vé­sze­ti pá­lyá­ra is út­ra bo­csájt­juk ré­gi ta­nít­vá­nya­in­kat.
Évente öt „nagy” ki­ál­lí­tást ter­ve­zünk, el­ső­sor­ban Nógrád me­gyei mű­vé­szek, vagy a me­gyé­hez –hoz­zánk– va­la­mi­lyen mó­don kö­tő­dő al­ko­tók mun­ká­i­ból. Így volt már ki­ál­lí­tónk Molnár Péter szob­rász­mű­vész, Földi Gergely fes­tő­mű­vész, Bugyi István, Bálványos Huba gra­fi­kus­mű­vész, vagy az elő­ző tan­év­ben Sulyok Gabriella gra­fi­kus­mű­vész.
Idei leg­na­gyobb sza­bá­sú kép­ző­mű­vé­sze­ti ren­dez­vé­nyünk a Magyar Festészet Napjához kap­cso­ló­dó­an Lóránt János Demeter Kossuth-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa lesz.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 18. 11.45
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 25.

Nyitva tar­tás: H-P: 8.00-18.00

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium, Fayl Frigyes Galéria
Telefon: +36 32 411-353
3100 Salgótarján, Arany János út 12.