FÉNY ÉS ÁRNYÉK 2016

Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
kiál­lí­tá­sa és szín­há­zi elő­adá­sa
Magyar Nem­ze­ti Múze­um Esz­ter­go­mi Vár­mú­ze­um
(2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.)
2016. Szep­tem­ber 23 — 2016. októ­ber 30.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Bara­nya­i­né Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja
Köz­re­mű­kö­dött:
Hor­váth Ange Lász­ló és Atlasz Gábor

http://www.mnmvarmuzeuma.hu