Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma

Fény és árnyék — Atlasz Gábor festőművész kiállítása és színházi előadása

gatlasz
Meg­nyitja: Bara­nya­i­né Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja

Köz­remű­ködők:
A meg­nyi­tón bemu­ta­tás­ra kerü­lő Veláz­quez asz­ta­la c. tánc-mozgásszínházi elő­adás elvá­laszt­ha­tat­la­nul forr egy­be a kiál­lí­tott képek­kel egy­faj­ta új, össz­mű­vé­sze­ti egy­sé­get alkot­va.
Elő­ad­ják: Hor­váth Ange Lász­ló és Atlasz Gábor.

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
1984 óta fut pár­hu­za­mo­san, egye­di jelen­ség­ként regiszt­rál­ha­tó fes­té­sze­ti és moz­gás­szín­ház – ren­de­zői mun­kás­sá­ga, szá­mos kép­ző­mű­vé­sze­ti, nagy fes­tő­elő­dök éle­te és művei ihlet­te szín­há­zi elő­adás író­ja és ren­de­ző­je. Több nagy­szín­há­zi pro­duk­ci­ó­ban dol­go­zott moz­gás­ter­ve­ző­ként. A moz­gás­szín­há­zi és egy­ben fes­tő ész­já­rás­sal meg­ren­de­zett össz­mű­vé­sze­ti, szín­há­zi, tánc per­for­man­szai ötvö­zik a zene, a szín­ház és a fes­té­szet nyúj­tot­ta műfa­ji, for­mai lehe­tő­sé­ge­ket.

Atlasz Gábor új fes­tői kor­sza­ká­ban nyi­tott, tit­kok­kal és kéte­lyek­kel telí­tett, fel­ol­dat­lan feszült­sé­gek­ben izzó, de talán pon­to­san ezért ter­mé­ke­nyí­tő hatá­sú, a való­sá­gos és a transz­cen­dens vilá­gok közöt­ti átjá­rá­so­kat nyi­tó, a jelen­kor­ra ref­lek­tá­ló művek­kel gya­ra­pí­tot­ta a jelen­ko­ri magyar pik­tú­rát”
      (Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 16. 16.30
Kiál­lí­tás láto­gat­ha­tó: 2016. szep­tem­ber 23 — októ­ber 28

2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.