Fény és árnyék

Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma

Fény és árnyék – Atlasz Gábor festőművész kiállítása és színházi előadása

gatlasz
Meg­nyitja: Baranyainé Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja

Köz­remű­ködők:
A meg­nyi­tón be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő Velázquez asz­ta­la c. tánc-mozgásszínházi elő­adás el­vá­laszt­ha­tat­la­nul forr egy­be a ki­ál­lí­tott ké­pek­kel egy­faj­ta új, össz­mű­vé­sze­ti egy­sé­get al­kot­va.
Előadják: Horváth Ange László és Atlasz Gábor.

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
1984 óta fut pár­hu­za­mo­san, egye­di je­len­ség­ként re­giszt­rál­ha­tó fes­té­sze­ti és moz­gás­szín­ház – ren­de­zői mun­kás­sá­ga, szá­mos kép­ző­mű­vé­sze­ti, nagy fes­tő­elő­dök éle­te és mű­vei ih­let­te szín­há­zi elő­adás író­ja és ren­de­ző­je. Több nagy­szín­há­zi pro­duk­ci­ó­ban dol­go­zott moz­gás­ter­ve­ző­ként. A moz­gás­szín­há­zi és egy­ben fes­tő ész­já­rás­sal meg­ren­de­zett össz­mű­vé­sze­ti, szín­há­zi, tánc per­for­man­szai öt­vö­zik a ze­ne, a szín­ház és a fes­té­szet nyúj­tot­ta mű­fa­ji, for­mai le­he­tő­sé­ge­ket.

“Atlasz Gábor új fes­tői kor­sza­ká­ban nyi­tott, tit­kok­kal és ké­te­lyek­kel te­lí­tett, fel­ol­dat­lan fe­szült­sé­gek­ben iz­zó, de ta­lán pon­to­san ezért ter­mé­ke­nyí­tő ha­tá­sú, a va­ló­sá­gos és a transz­cen­dens vi­lá­gok kö­zöt­ti át­já­rá­so­kat nyi­tó, a je­len­kor­ra ref­lek­tá­ló mű­vek­kel gya­ra­pí­tot­ta a je­len­ko­ri ma­gyar pik­tú­rát”
      (Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 16. 16.30
Kiállítás lá­to­gat­ha­tó: 2016. szep­tem­ber 23 – ok­tó­ber 28

2500 Esztergom, Szent István tér 1.