Fény és árnyék

Magyar Nem­zeti Múzeum Esz­ter­gomi Vármúzeuma

Fény és árnyék — Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása és szín­házi előadása

gatlasz
Meg­nyitja: Bara­nya­iné Kont­sek Ildikó, a Keresz­tény Múzeum igazgatója

Köz­remű­ködők:
A meg­nyi­tón bemu­ta­tásra kerülő Veláz­quez asz­tala c. tánc-mozgásszínházi előa­dás elvá­laszt­ha­tat­la­nul forr egybe a kiál­lí­tott képek­kel egy­fajta új, összmű­vé­szeti egy­sé­get alkotva.
Előad­ják: Hor­váth Ange László és Atlasz Gábor.

Kiál­lí­tás rövid leírása:
1984 óta fut pár­hu­za­mo­san, egyedi jelen­ség­ként regiszt­rál­ható fes­té­szeti és moz­gás­szín­ház – ren­dezői mun­kás­sága, szá­mos képzőmű­vé­szeti, nagy festőelő­dök élete és művei ihlette szín­házi előa­dás írója és ren­dezője. Több nagy­szín­házi pro­duk­ci­ó­ban dol­go­zott moz­gás­ter­vező­ként. A moz­gás­szín­házi és egy­ben festő ész­já­rás­sal meg­ren­de­zett összmű­vé­szeti, szín­házi, tánc per­for­man­szai ötvö­zik a zene, a szín­ház és a fes­té­szet nyúj­totta műfaji, for­mai lehetőségeket.

“Atlasz Gábor új festői kor­sza­ká­ban nyi­tott, tit­kok­kal és kéte­lyek­kel telí­tett, fel­ol­dat­lan feszült­sé­gek­ben izzó, de talán pon­to­san ezért ter­mé­ke­nyítő hatású, a való­sá­gos és a transz­cen­dens vilá­gok közötti átjá­rá­so­kat nyitó, a jelen­korra ref­lek­táló művek­kel gya­ra­pí­totta a jelen­kori magyar pik­tú­rát”
      (Weh­ner Tibor művészettörténész)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 16. 16.30
Kiál­lí­tás láto­gat­ható: 2016. szep­tem­ber 23 — októ­ber 28

2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.