Flesch Károly Kulturális Központ

Kiál­lí­tás címe: “Szi­get­kö­zi tájak és han­gu­la­tok”

Kiál­lító művé­szek: Bor­bély Károly, Zuza­na Ben­ko­va, Halmi-Horváth Ist­ván, Heintz Gábor, Kar­cza­gi End­re, Lebó Ferenc, Miro Gáb­ris Miri­nof, Sipe­ki Zol­tán, Var­ga György

Meg­nyitja: Pápai Eme­se művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Moso­nyi Mihály Zenei Alap­fo­kú Művé­sze­ti Isko­la taná­rai

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 26. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 12.

Flesch Károly Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Moson­ma­gyar­óvár, Erkel F. u. 14.