Fő kiállítás — ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

2017. október 15 — október 27.

Ide­je: 2017. októ­ber 15. 17 óra
Helye: Bál­na Buda­pest (1093, Buda­pest, Fővám tér 11–12.)
A kiál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Faze­kas Sán­dor föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter
Köszön­tőt mond: Rolf Beuting Mur­nau (D) város pol­gár­mes­te­re
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész
A ren­dez­vé­nyen bemu­ta­tás­ra kerül a „Víz” című elő­adás. Ren­de­ző: Atlasz Gábor
A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­mi­ai házi­gaz­dá­ja: a Hal­kol­bász Lovag­rend
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig

A kiál­lí­tás a Cafe Buda­pest Kor­társ Művé­sze­ti Fesz­ti­vál kere­te­in belül zaj­lik.

Vize­ink magán­éle­te köz­ügy” – ezt a Woy­nar­o­vich Elek idé­ze­tet válasz­tot­ta Élő magyar fes­té­szet című nagy­sza­bá­sú kiál­lí­tá­sá­nak mot­tó­já­ul a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány. A kor­osz­tá­lyo­kon átíve­lő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes palet­tá­ját fel­vo­nul­ta­tó kor­társ kiál­lí­tás a hal-víz-környezet tema­ti­ka köré szer­ve­ző­dik. Az októ­ber 15-i meg­nyi­tó ünnep­ség során átadás­ra kerül a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Élet­mű­dí­ja és a fia­tal fes­tők Matics­ka Jenő-díja az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma jóvol­tá­ból, vala­mint a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Fes­té­sze­ti díja, amely egy kiemel­ke­dő közép­ge­ne­rá­ci­ós művészt illet. Továb­bi két szak­mai díjat a Föld­mű­ve­lés­ügyi Minisz­té­ri­um biz­to­sít a „hal” témát magas szín­vo­na­lon meg­je­le­ní­tő művész szá­má­ra. A több szeg­menst fel­öle­lő kiál­lí­tás külön­le­ges­sé­ge a német­or­szá­gi Mur­nau város fes­tő­mű­vé­sze­i­nek bemu­tat­ko­zá­sa, vala­mint egy érté­kes válo­ga­tás a kor­társ magyar üveg­fes­té­szet leg­újabb műve­i­ből. Az ese­ményt egy erre az alka­lom­ra készült zenés szín­pa­di kore­og­rá­fia és gaszt­ro­nó­mi­ai bemu­ta­tó is szí­ne­sí­ti.