FŐRENDEZVÉNYEK

Fővéd­nök: Erdő Péter bíbo­ros
erdo

 

 

 

 

SZENT ADALBERT KÖZPONT
Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10
Három kor­társ fes­tő­ge­ne­rá­ció kiál­lí­tá­sa lesz lát­ha­tó ebben az ele­gáns kör­nye­zet­ben az Esz­ter­go­mi Bazi­li­ka lábá­nál. Itt kerül átadás­ra az EMMI Élet­mű­dí­ja, a fia­ta­lok Matics­ka Jenő-díja, vala­mint az MMA Festészeti-díja.
A meg­nyi­tó októ­ber 16. vasár­nap.
A kiál­lí­tás idő­tar­ta­ma: októ­ber 16-november 9.

RONDELLA GALÉRIA
Esz­ter­gom szent Ist­ván tér 1.
Salus liber­ta­tem feren­ti­bus!
„Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” cím­mel, Mind­szenty József szel­le­mét idé­ző fes­té­sze­ti pályá­za­ti kiál­í­tás.
A meg­nyi­tó októ­ber 16. vasár­nap.
A kiál­lí­tás idő­tar­ta­ma: októ­ber 16-november 9.

DZSÁMI GALÉRIA
Esz­ter­gom, Beré­nyi Zsig­mond u.18.
Fény­bri­gád cím­mel üveg­fes­té­sze­ti kiál­lí­tást ren­de­zünk.
A meg­nyi­tó októ­ber 16. vasár­nap.
A kiál­lí­tás idő­tar­ta­ma: októ­ber 16-november 9.