FŐRENDEZVÉNY

ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET

című kiál­lí­tás

szantadalbertk

Szent Adal­bert Köz­pont (Esztergom)

Magyar­or­szág három fes­té­szeti gene­rá­ci­ó­já­nak monstre bemutatója.

A közön­sé­get üdvözli Dr.Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek.
Meg­nyitja: Szur­csik József Munkácsy-díjas képzőmű­vész, a Magyar Képzőmű­vé­szeti Egye­tem tan­szék­ve­zető egye­temi docense.

Díj­át­adá­sok:
Életmű­díj (EMMI)
Maticska Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Élő zene. Catering.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 16. 18.00.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 9.

Immár XV. alka­lom­mal ünne­pel együtt alkotó és közön­sége. Szent Lukács nap­ján, októ­ber 18.-án a festők és orvo­sok védő­szent­jé­nek nap­ján a festőmű­vé­szek kilép­nek a magá­nyos műter­mek­ből, hogy a magyar kor­társ fes­té­szet alko­tó­i­nak és külön­böző irány­za­ta­i­nak mun­káit minél szé­le­sebb közön­ség­hez eljuttassák.

A meg­hí­vott alko­tók művé­sze­tét egy-egy aktu­á­lis alko­tá­suk kép­vi­seli. A kifor­rott képi világ­gal és egyedi stí­lus­sal fém­jel­zett műve­ket vizu­a­li­tá­suk közös voná­sai alap­ján cso­por­to­sították. Mind­három kor­osz­tály egy-egy kiemel­kedő alko­tó­i díj­ban része­sül. A kiál­lí­tás képei között 18 órai kez­det­tel kerül sor a Díj­át­adó gála­ün­nep­ségre is. Az immár évti­ze­des hagyo­mányra vissza­te­kintő Életmű­díj, a Magyar Művé­szeti Akadémia-díj és a Maticska-díj a leg­ran­go­sabb szak­mai elis­me­réssé nőtte ki magát.

Autó­bu­szo­kat indí­tunk Esz­ter­gomba, az uta­zás ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött: festnapinfo@gmail.com.
Indu­lás Bp. Nagy­vá­rad tér, Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból 9.30
Vissza­in­du­lás Esz­ter­gom­ból 20.30

szak-logo

Szent Adal­bert Köz­pont
2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván Tér 10.