ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET című kiállítás

Szent Adal­bert Köz­pont (Esztergom)

Magyar­or­szág három fes­té­szeti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tója

A közön­sé­get üdvöz­li Dr. Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek.
Meg­nyitja: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se.

Díj­át­adá­sok:
Élet­mű­díj (EMMI)
Matics­ka Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Élő zene. Cate­ring.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2016. októ­ber 16. 18.00 óra
Kiál­liítás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 9-ig

Immár XV. alka­lom­mal ünne­pel együtt alko­tó és közön­sé­ge. Szent Lukács nap­ján, októ­ber 18-án a fes­tők és orvo­sok védő­szent­jé­nek nap­ján a fes­tő­mű­vé­szek kilép­nek a magá­nyos műter­mek­ből, hogy a magyar kor­társ fes­té­szet alko­tó­i­nak és külön­bö­ző irány­za­ta­i­nak mun­ká­it minél szé­le­sebb közön­ség­hez eljut­tas­sák.

A meg­hí­vott alko­tók művé­sze­tét egy-egy aktu­á­lis alko­tá­suk kép­vi­seli. A kifor­rott képi világ­gal és egye­di stí­lus­sal fém­jel­zett műve­ket vizu­a­li­tá­suk közös voná­sai alap­ján cso­por­to­sították. Mind­három kor­osz­tály egy-egy kiemel­kedő alko­tó­i díj­ban része­sül. A kiál­lí­tás képei között 18 órai kez­det­tel kerül sor a Díj­át­adó gála­ün­nep­ség­re is. Az immár évti­ze­des hagyo­mányra vissza­te­kin­tő Élet­mű­díj, a Magyar Művé­sze­ti Akadémia-díj és a Maticska-díj a leg­ran­go­sabb szak­mai elis­me­réssé nőt­te ki magát.

Autó­bu­szo­kat indí­tunk Esz­ter­gom­ba, az uta­zás ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött. Regiszt­rál­ni a festnapinfo@gmail.com e-mail címen lehet.
Indu­lás Bp. Nagy­vá­rad tér, Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból 9.30 óra­kor.
Vissza­in­du­lás Esz­ter­gom­ból 20.30 óra­kor.

 

szak-logo

Szent Adal­bert Köz­pont
2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván Tér 10.