FŐRENDEZVÉNY

„ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET”

cí­mű ki­ál­lí­tás

szantadalbertk

Szent Adal­bert Köz­pont (Esztergom)

Magyar­or­szág há­rom fes­té­szeti gene­rá­ci­ó­já­nak monst­re bemu­ta­tója.

A közön­sé­get üd­vöz­li Dr.Erdő Péter bí­bo­ros, prí­más, esztergom-budapesti ér­sek.
Meg­nyitja: Szurcsik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se.

Díjátadások:
Életműdíj (EMMI)
Maticska Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művészeti Akadémia Festészeti-díja
Élő ze­ne. Catering.

Megnyitó idő­pont­ja: 2016. ok­tó­ber 16. 18.00.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 9.

Immár XV. al­ka­lom­mal ün­ne­pel együtt al­ko­tó és kö­zön­sé­ge. Szent Lukács nap­ján, ok­tó­ber 18.-án a fes­tők és or­vo­sok vé­dő­szent­jé­nek nap­ján a fes­tő­mű­vé­szek ki­lép­nek a ma­gá­nyos mű­ter­mek­ből, hogy a ma­gyar kor­társ fes­té­szet al­ko­tó­i­nak és kü­lön­bö­ző irány­za­ta­i­nak mun­ká­it mi­nél szé­le­sebb kö­zön­ség­hez el­jut­tas­sák.

A meg­hí­vott alko­tók művé­sze­tét egy-egy aktu­á­lis alko­tá­suk kép­vi­seli. A kifor­rott ké­pi világ­gal és egye­di stí­lus­sal fém­jel­zett mű­ve­ket vizu­a­li­tá­suk kö­zös voná­sai alap­ján cso­por­to­sították. Mind­három kor­osz­tály egy-egy kiemel­kedő alko­tó­i díj­ban ré­sze­sül. A ki­ál­lí­tás ké­pei kö­zött 18 órai kez­det­tel ke­rül sor a Díjátadó gá­la­ün­nep­ség­re is. Az im­már évti­ze­des hagyo­mányra vissza­te­kin­tő Életműdíj, a Magyar Művészeti Akadémia-díj és a Maticska-díj a leg­ran­go­sabb szak­mai elis­me­réssé nőt­te ki ma­gát.

Autóbuszokat in­dí­tunk Esztergomba, az uta­zás in­gye­nes, de re­giszt­rá­ci­ó­hoz kö­tött: festnapinfo@gmail.com.
Indulás Bp. Nagyvárad tér, Szent István Kórház par­ko­ló­já­ból 9.30
Visszaindulás Esztergomból 20.30

szak-logo

Szent Adalbert Központ
2500 Esztergom, Szent István Tér 10.