Főrendezvény három generáció kiállítása

Élő Magyar Festészet- Három ge­ne­rá­ció ki­ál­lí­tá­sa
Bálna Budapest ( 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.)
2014. ok­tó­ber 19-november 02.
Megnyitotta: Doncsev  András a MTVA kul­tu­rá­lis fő­szer­kesz­tő­je
A ki­ál­lí­tást mél­tat­ta: Antall István a Magyar Rádió iro­dal­mi szer­kesz­tő­je

A meg­nyi­tó ün­nep­ség al­kal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nemzeti Színház mű­vé­szei:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szorcsik Krisztina mv.
Előadták a „ Képhalászok” pro­ló­gus cí­mű szín­mű­vet
Szőnyi István gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val ír­ta Verebes Ernő
Színpadra ál­lí­tot­ta: Atlasz Gábor
Zene: Verebes Ernő, Verebes György
SZÍN SZÍN- a Nemzeti Színház ar­cai 
Eöry Szabó Zsolt fo­tó­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Doyenek ki­ál­lí­tá­sa 
Kurátor : Bukta Norbert fes­tő­mű­vész

Kortárs ma­gyar fes­té­szet irány­vo­na­lai cí­mű ki­ál­lí­tás 
Kurátor: Kovács Lehel fes­tő­mű­vész, Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész

Fiatal Festők cso­port­ja ki­ál­lí­tás 
Kurátor: is­ki Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész

 

Comments are closed.