Főrendezvény három generáció kiállítása

Élő Magyar Festészet- Három gene­rá­ció kiál­lí­tá­sa
Bál­na Buda­pest ( 1093 Buda­pest, Fővám tér 11–12.)
2014. októ­ber 19-november 02.
Meg­nyi­tot­ta: Don­csev  And­rás a MTVA kul­tu­rá­lis főszer­kesz­tő­je
A kiál­lí­tást mél­tat­ta: Antall Ist­ván a Magyar Rádió iro­dal­mi szer­kesz­tő­je

A meg­nyi­tó ünnep­ség alkal­má­ból köz­re­mű­köd­tek a Magyar Nem­ze­ti Szín­ház művé­szei:
Bakos-Kiss Gábor, Olt Tamás, Szor­csik Krisz­ti­na mv.
Elő­ad­ták a „ Kép­ha­lá­szok” pro­ló­gus című szín­mű­vet
Sző­nyi Ist­ván gon­do­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val írta Vere­bes Ernő
Szín­pad­ra állí­tot­ta: Atlasz Gábor
Zene: Vere­bes Ernő, Vere­bes György
SZÍN SZÍN- a Nem­ze­ti Szín­ház arcai 
Eöry Sza­bó Zsolt fotó­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Doye­nek kiál­lí­tá­sa 
Kurá­tor : Buk­ta Nor­bert fes­tő­mű­vész

Kor­társ magyar fes­té­szet irány­vo­na­lai című kiál­lí­tás 
Kurá­tor: Kovács Lehel fes­tő­mű­vész, Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész

Fia­tal Fes­tők cso­port­ja kiál­lí­tás 
Kurá­tor: iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész