Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 2016

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek
REJTÉLY” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa


Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.)
2016. októ­ber 8-október 25.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke
Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész

www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny