Galéria és Kultúrtér színpad 2017

Szóba kerül a műgyűj­tés értelme, az alko­tók és fest­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek mód­szer­tana. Miért sze­re­tünk meg fest­mé­nye­ket, vagy miért uta­sít­juk el?
Befek­te­tés ez egy­ál­ta­lán, vagy csak szem­fény­vesz­tés?
Akarunk-e manap­ság bir­to­kolni műtár­gya­kat? Hova tesszük? Megunjuk-e?
Van e ked­venc kor­társ festőmű­vé­szünk, műtár­gyunk?
A beszél­ge­tést vezeti Feledy Balázs művé­szeti író.