Galéria és Kultúrtér színpad 2017

Szóba ke­rül a mű­gyűj­tés ér­tel­me, az al­ko­tók és fest­mé­nyek meg­is­me­ré­sé­nek mód­szer­ta­na. Miért sze­re­tünk meg fest­mé­nye­ket, vagy mi­ért uta­sít­juk el?
Befektetés ez egy­ál­ta­lán, vagy csak szem­fény­vesz­tés?
Akarunk-e ma­nap­ság bir­to­kol­ni mű­tár­gya­kat? Hova tesszük? Megunjuk-e?
Van e ked­venc kor­társ fes­tő­mű­vé­szünk, mű­tár­gyunk?
A be­szél­ge­tést ve­ze­ti Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író.