Fes­tő­mű­vész
A fia­ta­lok szek­ció kurá­to­ra

horvatdc@gmail.com
www.horvathdaniel.com

Tanulmányok/ Edu­ca­tions:
1994–1998    Képző- és ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la – fes­tő szak
1998–2000    Ars Hun­ga­ri­ca Művé­sze­ti Isko­la – fes­tő szak
2000–2006    Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem
2012–2015    Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem Dok­to­ri prog­ram
2001-től Fia­tal Kép­ző­mű­vé­szek Stú­di­ó­ja Egye­sü­le­té­nek tag­ja
2016-tól Magyar Fes­té­szet Nap­ja Kurá­to­ra
2017 – től a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány alel­nö­ke

Díjak/Awards:
2003–2004 Daad ösztöndíj/scholarship, Aka­de­mie der Bil­den­den Küns­te Nürn­berg, D
2005 Kon­dor Béla díj/prize
2006 Her­man Lipót díj/prize
2007 Essl award — II. díj/prize
2008–2011 Der­kovits ösztöndíj/scholarship
2009 Esz­ter­há­zy díj/prize
2011 Buda­pest galé­ria művész­cse­re — Artist res­idency – Lis­boa, P
2012 NKA alko­tói támo­ga­tás– Hun­ga­ri­an Sta­te Scho­lars­hip
2015 Matics­ka Jenő díj
2016 Római ösz­tön­díj
2017 NKA alko­tói támo­ga­tás – Hun­ga­ri­an Sta­te Scho­lars­hip

Egyé­ni kiállítások/Solo exhi­bit­ions:

2001 Mean­der galé­ria
         Renessze­ánsz galé­ria
2002 Tale – Renessze­ánsz galé­ria
2004 MG galé­ria Ősz Sza­lon – Piars Tomasszal
         Tabu­la Rasa – MG galé­ria
2005 Mean­der galé­ria
         Ext­ra
2006 3 sculp­tu­res, 2 paint­ings – installáció/installation – MKE
         AL galé­ria –with Sza­ba­dos Árpád
         Fonó – Budai zene­ház
2007 Beton­út Zrt.
         Plein-art fesz­ti­vál, Cla­ro galé­ria
         Pará­dé, Octo­go­nart galé­ria
2008 The Earth has eyes and the forest has ears —  Nex­tart galé­ria
         50 napos – Stú­dió galé­ria
2009 Ott­hon Édes Otthon/home swe­et home – Nex­tart galé­ria
2010 Forest- Nex­tart galé­ria
2011 Hun­ga­ri­an Embassy in New York
        Ret­ros­pect – Krisz­ti­na Palace, Bp
        Stori­es beyond good and bad – Nexart galé­ria
2013 Deja vu fab­rik – Nex­tart galé­ria
2014 My father’s pre­sen­ce – Espace Gaia, Gene­va, Ch
         Fach­werk – Art9 gal­lery, Bp
         Homo Pas­sang­er – Nex­tart gal­lery, Bp
         The islands of asc­het­ism, with Lapos Lász­ló, Latar­ka, Bp
         Vit­ko­vics Hou­se, Eger, H
2015 Kon­zum – Lolly­pop fac­to­ry, Bp
         Ping-pong – Kamon­di Gab­ri­el­lá­val – Labor, Bp
         Hotel Kro­nos, Ate­li­ers Pro Arts galé­ria, Bp
2016 B-sides and rari­ti­es, Kőrö­si Cso­ma Kul­tu­rá­lis Köz­pont, BP
         The End, Pin­ce, Bp
         Sem mérték/Not even mea­sure, Nex­tart galé­ria, Bp
         Előszó/Foreword, with Lász­ló Lapos, Fészek galé­ria Her­mann Terem, Bp
2017 Mare Nost­rum – Magya­ri Zsu­zsá­val, Art9 galé­ria, Bp

Cso­por­tos kiállítások/Group exhi­bit­ions:
1999 Újli­pót­vá­ro­si galé­ria
         Ars Hun­ga­ri­ca – Víz­ön­tő Nap/Aquarius Day
         Szent­end­re – Vaj­da pin­ce
         Kis­pes­ti Víga­dó
2000 Víz­to­rony galé­ria – Álla­ti lét/Animal Life
         Ars Hun­ga­ri­ca – Ikrek Nap/Gemini Day
2001 Nyi­tott műhely – Döntetlen/Undecided
         Bár­ka szín­ház
2002 Buda­pest galé­ria – Csa­pó 1
         Pus­kin galé­ria
         MKE – Bar­csay terem – A szí­nek nyelvén/The lan­gu­age of colo­urs
2003 Cad­re Rou­ge galé­ria – Flekk
         Össz­mű­vé­sze­ti fesz­ti­vál – Mil­le­ná­ris Park
2006 Best of Dip­lo­ma – MKE Bar­csay terem
         Friss Euró­pa – Kogart ház
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2006/ The day of hun­ga­ri­an paint­ing 2006
         Erlin galé­ria
         Fresh Euro­pe – Magyar Inté­zet, Brüsszel, BE
2007 Sza­ba­dos osz­tály kiál­lí­tá­sa – Len­gyel Inté­zet Bp.
         Essl Award – Lud­wig Múze­um Bp
         ABT Gale­rie, Stutt­gart,
         Vegyes íze­lí­tő – Hold­ud­var galé­ria
         Mean­der cso­port – Mis­si­onart galé­ria, Mis­kolc
         Csoportterápia/Group the­rapy — Octo­go­nart galé­ria
         Nex­tart galé­ria
         Essl Award 2007, Essl Mus­e­um, Klosterneuburg/Wien, A
         2008 Essl Award 2007, Kun­stfo­rum Ost­deu­tsche Gale­rie, Regens­burg D
         Stú­dió Galé­ria – 50 napos kiál­lí­tás­so­ro­zat
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2008 – Kopaszi-gát/The day of hun­ga­ri­an paint­ing 2008
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2008 – Fonó
2009 Danu­bi­a­na Fesz­ti­vál 2009, Pozsony, Sk
         Esz­ter­há­zy díj, Műcsar­nok Bp./ Kun­sthal­le Buda­pest
         Art Colog­ne, Köln,
         Vil­ni­us Art Fair, Vil­ni­us, Lt
         Der­kovits Scho­lars­hip exhi­bit­ion, Ernst Mus­e­um
2010 Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum, Wien, A
         Cent­ral Euro­pe Revi­si­ted, Eisens­tadt, A
         Der­kovits Scho­lars­hip exhi­bit­ion, Ernst Mus­e­um
         Donu­men­ta 2010, Hun­gary, Kun­stfo­rum Ost­deu­tsche Gale­rie, Regens­burg D
         Art­Mar­ket Buda­pest – Krisz­ti­na Palace
2011 Papír/Paper – Virág Judit galé­ria
         Der­kovits Scho­lars­hip exhi­bit­ion, Ernst Mus­e­um
         Buda­pest áramlat/Budapest flow – Virág Judit galé­ria
         FIKA, Bóbi­ta bábszínház/ Pup­pet the­at­re, Pécs
         Magá­ért beszél – FKSE éves kiállítása/ It spe­aks for itself – Hun­ga­ri­an Nati­o­nal Gal­lery
         Art­Mar­ket Buda­pest – Mil­le­ná­ris Park
         Gale­rie Schus­ter, Ber­lin D
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2011. – Magyar Nem­ze­ti Galéria/ Day of Hun­ga­ri­an Paint­ing
2012  Blitz Weekend, Ber­lin D
          Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2012. – Magyar Nem­ze­ti Galéria/Day of Hun­ga­ri­an Paint­ing
          Mi a magyar? – Műcsar­nok, Bp./What is hun­ga­ri­an?
2013 Fia­tal fes­tők – Kle­ber­sberg kul­túr­kú­ria, Bp
         Art­ex­po Buda­pest, Szent­end­re, Art­mill
         Bau­oxit fes­ti­val, Bp
         Fuchs, Pin­czés, Hor­váth – ArtIX – XI. galé­ria, Bp
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2013 – Reök palo­ta, Sze­ged
         Hiba és tár­sai., The con­tem­por­ary Hun­ga­ri­an Gal­lery, Dunaj­s­ka Stre­da, Sk
2014 Game – Latar­ka, Bp
         Ember, ma, hol­nap – Gal­lery IX-XI., Bp
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2014 – Bál­na, Bp
         Rethink­ing ret­ros­pec­tive — MAMÜ gal­lery
         Mag­ne­tik­Zo­ne Buda­pest – Gal­lery IX-XI.
2015 Felemás/Other half – Kőrö­si Cso­ma Kul­tu­rá­lis központ/ Kőrö­si Cso­ma Cul­tu­re Cen­ter
         Exerci­se – Pla­tán galé­ria, Latar­ka, Bp
         Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2015 – Bál­na, Bp
         Art Mar­ket 2015 – Mil­le­ná­ris, Bp
2016 Óbu­dai Tár­lat, Eser­nyős galé­ria, Bp
          Inva­ri­áns, The con­tem­por­ary Hun­ga­ri­an Gal­lery, Dunaj­s­ka Stre­da, Sk
          Rome Art week, Roma, It
          Abo­ut Blank, Mac­ro Tes­tac­cio, Lap­el­an­da, Roma, It
          Fes­té­szet a sza­bad tér­ben – Kis­mar­ton, Esterházy-kastély, Figu­ra­ma 2016, Kato­wi­ce, Pl
2017 Az egye­dül­lét káp­rá­zat – lengyel/magyar kiál­lí­tás – Latar­ka galé­ria
         Met­szés­pon­tok újra­tölt­ve – Kepes Inté­zet – Eger
         Figu­ra­ma 2017 Poz­nan, Pl
         REAL Hun­gary – Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum, Bécs, A Római Magyar Aka­dé­mia 2016. évi           ösz­tön­dí­ja­sa­i­nak kiál­lí­tá­sa
        Római Magyar Aka­dé­mia, Róma, It
        A Római Magyar Aka­dé­mia 2016. évi ösz­tön­dí­ja­sa­i­nak kiál­lí­tá­sa – Pár­be­széd háza, Bp
        A Szár­he­gyi Művész­te­lep 10 éve, Bartók1 Galé­ria