Irgalmasság

GYŐRI EGYHÁZMEGYEI KINCSTÁR ÉS KÖNYVTÁR ÉS AZ ARTWORLD HUNGARY EGYESÜLET

Kiál­lí­tás cí­me: “Irgalmasság”
Kiál­lító művé­sz: Andorfi Rozália, Borbély Károly, Csizmadia István, Csurák Erzsébet, Kovács Ildikó, Kurcsis László, Kustán Melinda, Lipcsey György, Lipovics János, Malasits Zsolt, Mózes László, Varga György

Meg­nyitja: Dr Lukácsi Zoltán, rek­tor
Köz­remű­ködők: Balogh Eszter ének­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Az “IRGALMASSÁG” cím­ből is adó­dó szak­rá­lis jel­leg – a Bibliában meg­fo­gal­ma­zott és az em­ber éle­té­ben fo­lya­ma­to­san ak­tu­á­lis jel­lem­vo­nás – szé­le­sebb ér­tel­me­zé­sei jel­lem­zik a ki­ál­lí­tók gon­dol­ko­dá­sát és al­ko­tá­sa­i­kat. Ez a ki­ál­lí­tás az ir­gal­mas­ság­gal kap­cso­la­tos el­kép­ze­lé­se­i­ket je­le­ní­ti meg a tech­ni­kák szí­nes vá­lasz­té­ká­ban.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 16. 16.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 30.

Nyitva tar­tás: K-V: 10.00-16.00

Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
9021 Győr, Káptalandomb 26