GYŐRI EGYHÁZMEGYEI KINCSTÁR ÉS KÖNYVTÁR ÉS AZ ARTWORLD HUNGARY EGYESÜLET

Kiál­lí­tás címe: “Irgal­mas­ság”
Kiál­lító művé­sz: Andor­fi Rozá­lia, Bor­bély Károly, Csiz­ma­dia Ist­ván, Csurák Erzsé­bet, Kovács Ildi­kó, Kur­csis Lász­ló, Kus­tán Melin­da, Lip­csey György, Lipovics János, Mala­sits Zsolt, Mózes Lász­ló, Var­ga György

Meg­nyitja: Dr Luká­csi Zol­tán, rek­tor
Köz­remű­ködők: Balogh Esz­ter ének­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az “IRGALMASSÁG” cím­ből is adó­dó szak­rá­lis jel­leg — a Bib­li­á­ban meg­fo­gal­ma­zott és az ember éle­té­ben folya­ma­to­san aktu­á­lis jel­lem­vo­nás — szé­le­sebb értel­me­zé­sei jel­lem­zik a kiál­lí­tók gon­dol­ko­dá­sát és alko­tá­sa­i­kat. Ez a kiál­lí­tás az irgal­mas­ság­gal kap­cso­la­tos elkép­ze­lé­se­i­ket jele­ní­ti meg a tech­ni­kák szí­nes válasz­té­ká­ban.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 16. 16.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 30.

Nyit­va tar­tás: K-V: 10.00–16.00

Győ­ri Egy­ház­me­gyei Kincs­tár és Könyv­tár
9021 Győr, Káp­ta­lan­domb 26