Itt a tizedik Magyar Festészet Napja

Ezút­tal tize­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a magyar fes­té­szet nap­ja­it, hogy ráirá­nyít­sák a figyel­met a fes­tők­re és műve­ik­re. E neve­ze­tes ese­mény­so­ro­zat Októ­ber 18-a Szent Lukács az orvo­sok és a fes­tők védő­szent­je nap­ja, köré szer­ve­ző­dik.

Idén, októ­ber 11–18. között orszá­go­san szá­mos prog­ram és kiál­lí­tás vár­ja az érdek­lő­dő­ket, ráadá­sul ezek ingyen láto­gat­ha­tók.

Buda­pes­ten a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban, Doye­nek X. cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, ahol a het­ve­ne­dik élet­évü­ket betöl­tött fes­tők műve­it mutat­ják be. Közü­lük egy élet­mű­dí­jat kap majd, ame­lyet a meg­nyi­tón ünne­pé­lyes kere­tek között vehet át. Ugyan­itt fia­tal fes­tő­mű­vész tehet­sé­gek is bemu­tat­koz­nak. Közü­lük is díjat kap a leg­ki­vá­lóbb. Hagyo­mány terem­tő szán­dék­kal ezután éven­te a fia­tal tehet­sé­ge­ket Maticska-díjban része­sí­tik. A díj­nak, fia­ta­lon elhunyt Matics­ka Jenő (Nagy­bá­nya, 1885. novem­ber 30. – Nagy­bá­nya, 1906. feb­ru­ár 8.) fes­tő­mű­vész a név­adó­ja.

Szent­end­rén a Művé­szet­Ma­lom­ban Kárpát-medence magyar fes­tő­mű­vé­szei állít­ják ki műve­i­ket. A képek Ukraj­ná­ból, Erdély­ből, Szer­bi­á­ból, Hor­vát­or­szág­ból, Auszt­ri­á­ból, Szlo­vá­ki­á­ból érkez­nek, vala­mint a ven­dég­lá­tó Magyar­or­szág leg­jobb­jai is kép­vi­sel­te­tik magu­kat.

A buda­pes­ti Gel­lért Szál­ló Gobe­lin Ter­mé­ben rövid, kis­elő­adá­sok kere­té­ben szó esik a magyar fes­té­szet nem­ze­ti jel­le­gé­ről, karak­te­risz­ti­ká­já­ról. A választ kül­ho­ni magyar és magyar­or­szá­gi művé­szet­tör­té­né­szek kere­sik a házi­gaz­da Feledy Balázs segít­sé­gé­vel.

Az egy­há­zi kép­ző­mű­vé­szet kor­társ magyar művé­szei hatá­rok nél­kül a Szent Ist­ván Bazi­li­ká­ban mutat­ják be műve­i­ket.

Az utca sem marad lát­vány nél­kül. Újbu­da önkor­mány­za­ta jóvol­tá­ból a Bar­tók Béla út men­tén a Gel­lért tér­től a Móricz Zs. kör­té­rig óri­ás fest­mény repro­duk­ci­ós prin­tek díszí­tik majd az utca két olda­lát. Mind­ezek kor­társ fes­tő­mű­vé­sze­ink képe­i­ről készül­tek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.