Itt a tizedik Magyar Festészet Napja

| 0 comments

Ezút­tal tize­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a magyar fes­té­szet nap­jait, hogy ráirá­nyít­sák a figyel­met a festőkre és műve­ikre. E neve­ze­tes ese­mény­so­ro­zat Októ­ber 18-a Szent Lukács az orvo­sok és a festők védő­szentje napja, köré szerveződik.

Idén, októ­ber 11–18. között orszá­go­san szá­mos prog­ram és kiál­lí­tás várja az érdeklődő­ket, ráadá­sul ezek ingyen látogathatók.

Buda­pes­ten a Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban, Doye­nek X. cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, ahol a het­ve­ne­dik élet­évü­ket betöl­tött festők műveit mutat­ják be. Közü­lük egy életmű­dí­jat kap majd, ame­lyet a meg­nyi­tón ünne­pé­lyes kere­tek között vehet át. Ugyan­itt fia­tal festőmű­vész tehet­sé­gek is bemu­tat­koz­nak. Közü­lük is díjat kap a leg­ki­vá­lóbb. Hagyo­mány teremtő szán­dék­kal ezután évente a fia­tal tehet­sé­ge­ket Maticska-díjban része­sí­tik. A díj­nak, fia­ta­lon elhunyt Maticska Jenő (Nagy­bá­nya, 1885. novem­ber 30. – Nagy­bá­nya, 1906. feb­ruár 8.) festőmű­vész a névadója.

Szent­end­rén a Művé­szet­Ma­lom­ban Kárpát-medence magyar festőmű­vé­szei állít­ják ki műve­i­ket. A képek Ukraj­ná­ból, Erdély­ből, Szer­bi­á­ból, Hor­vát­or­szág­ból, Auszt­ri­á­ból, Szlo­vá­ki­á­ból érkez­nek, vala­mint a ven­dég­látó Magyar­or­szág leg­jobb­jai is kép­vi­sel­te­tik magukat.

A buda­pesti Gel­lért Szálló Gobe­lin Ter­mé­ben rövid, kiselőa­dá­sok kere­té­ben szó esik a magyar fes­té­szet nem­zeti jel­le­géről, karak­te­risz­ti­ká­já­ról. A választ kül­honi magyar és magyar­or­szági művé­szet­tör­té­né­szek kere­sik a házi­gazda Feledy Balázs segítségével.

Az egy­házi képzőmű­vé­szet kor­társ magyar művé­szei hatá­rok nél­kül a Szent Ist­ván Bazi­li­ká­ban mutat­ják be műveiket.

Az utca sem marad lát­vány nél­kül. Újbuda önkor­mány­zata jóvol­tá­ból a Bar­tók Béla út men­tén a Gel­lért tértől a Móricz Zs. kör­té­rig óriás fest­mény rep­ro­duk­ciós prin­tek díszí­tik majd az utca két olda­lát. Mind­ezek kor­társ festőmű­vé­sze­ink képe­iről készültek.

Vélemény, hozzászólás?