Itt a tizedik Magyar Festészet Napja

| 0 comments

Ezúttal ti­ze­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ma­gyar fes­té­szet nap­ja­it, hogy rá­irá­nyít­sák a fi­gyel­met a fes­tők­re és mű­ve­ik­re. E ne­ve­ze­tes ese­mény­so­ro­zat Október 18-a Szent Lukács az or­vo­sok és a fes­tők vé­dő­szent­je nap­ja, kö­ré szer­ve­ző­dik.

Idén, ok­tó­ber 11–18. kö­zött or­szá­go­san szá­mos prog­ram és ki­ál­lí­tás vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket, rá­adá­sul ezek in­gyen lá­to­gat­ha­tók.

Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában, Doyenek X. cím­mel nyí­lik ki­ál­lí­tás, ahol a het­ve­ne­dik élet­évü­ket be­töl­tött fes­tők mű­ve­it mu­tat­ják be. Közülük egy élet­mű­dí­jat kap majd, ame­lyet a meg­nyi­tón ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött ve­het át. Ugyanitt fi­a­tal fes­tő­mű­vész te­het­sé­gek is be­mu­tat­koz­nak. Közülük is dí­jat kap a leg­ki­vá­lóbb. Hagyomány te­rem­tő szán­dék­kal ez­után éven­te a fi­a­tal te­het­sé­ge­ket Maticska-díjban ré­sze­sí­tik. A díj­nak, fi­a­ta­lon el­hunyt Maticska Jenő (Nagybánya, 1885. no­vem­ber 30. – Nagybánya, 1906. feb­ru­ár 8.) fes­tő­mű­vész a név­adó­ja.

Szentendrén a MűvészetMalomban Kárpát-medence ma­gyar fes­tő­mű­vé­szei ál­lít­ják ki mű­ve­i­ket. A ké­pek Ukrajnából, Erdélyből, Szerbiából, Horvátországból, Ausztriából, Szlovákiából ér­kez­nek, va­la­mint a ven­dég­lá­tó Magyarország leg­jobb­jai is kép­vi­sel­te­tik ma­gu­kat.

A bu­da­pes­ti Gellért Szálló Gobelin Termében rö­vid, kis­elő­adá­sok ke­re­té­ben szó esik a ma­gyar fes­té­szet nem­ze­ti jel­le­gé­ről, ka­rak­te­risz­ti­ká­já­ról. A vá­laszt kül­ho­ni ma­gyar és ma­gyar­or­szá­gi mű­vé­szet­tör­té­né­szek ke­re­sik a há­zi­gaz­da Feledy Balázs se­gít­sé­gé­vel.

Az egy­há­zi kép­ző­mű­vé­szet kor­társ ma­gyar mű­vé­szei ha­tá­rok nél­kül a Szent István Bazilikában mu­tat­ják be mű­ve­i­ket.

Az ut­ca sem ma­rad lát­vány nél­kül. Újbuda ön­kor­mány­za­ta jó­vol­tá­ból a Bartók Béla út men­tén a Gellért tér­től a Móricz Zs. kör­té­rig óri­ás fest­mény re­pro­duk­ci­ós prin­tek dí­szí­tik majd az ut­ca két ol­da­lát. Mindezek kor­társ fes­tő­mű­vé­sze­ink ké­pe­i­ről ké­szül­tek.

Vélemény, hozzászólás?