IV. Diploma Nélkül

| 0 comments

Képzőmű­vé­szeti pályá­zat a 10. Magyar Fes­té­szet Napja alkalmából
Bake­lit Multi Art Cen­ter és a Magyar Művelő­dési Inté­zet és Képzőmű­vé­szeti Lek­to­rá­tus Művé­szeti Prog­ra­mok Főosz­tá­lya képzőmű­vé­szeti pályá­za­tot hir­det, auto­di­dakta művé­szek szá­mára. A pályá­zat célja, hogy segítse a tehet­sé­ges művé­szek elő­re­lé­pést, vala­mint bemu­tat­ko­zási lehető­sé­get biz­to­sít­son szá­mukra. A jelent­kezők mun­káit pályá­zat kere­tén belül válo­gat­ják ki, mely­nek leadási határ­ideje:2011. szep­tem­ber 26. .
Pályá­zati feltételek:
 
A pályá­za­ton indul­hat min­den 18. élet­évét betöl­tött alko­tómű­vész, aki nem ren­del­ke­zik képzőmű­vé­szeti vagy iparmű­vé­szeti dip­lo­má­val, illetve nem hall­ga­tója állami képzőmű­vé­szeti vagy iparmű­vé­szeti felsőok­ta­tási intézménynek.
 
Téma: HARMÓNIA
 
A pályá­za­to­kat fest­mény és gra­fika kate­gó­ri­ák­ban várjuk.
Egy művész maxi­mum három alko­tás­sal pályázhat.
Méret­beli meg­kö­tés: az alko­tá­sok mérete maxi­mum 2. 5 m2 méretűek lehetnek.
A pályá­zat beadá­sá­nak módja:
 
Pályázni kizá­ró­lag sze­mé­lye­sen lehet a kiál­lí­tandó művek hely­színre (Bake­lit Multi Art Cen­ter Buda­pest 1095 Sorok­sári út 164.) való beho­za­ta­lá­val. A pálya­mun­ká­kat szep­tem­ber hónap min­den hét­fő­jén (2011. szep­tem­ber 5., 12., 19., 26.) vesszük át a hely­szí­nen dél­után 13: 00– 19: 00 között.
A pályá­zat fel­té­tele, hogy a pályá­zati művek mel­lett egy csa­tolt doku­men­tum tar­tal­mazza: a mű címét, mére­tét, készí­té­sé­nek dátu­mát, tech­ni­ká­ját, esz­mei érté­két, a pályázó nevét, élet­ko­rát, pon­tos címét, tele­fon­szá­mát, e-mail címét.
A benyúj­tott pályamű­vek felel­je­nek meg a kiál­lít­ha­tó­ság köve­tel­mé­nye­i­nek, azaz kere­tezve — a gra­fi­kák, a pasz­tell és az akva­rell képek kere­te­zett üveg­lap mögött, vagy két üveg­lap között — legye­nek elhe­lyezve, illetve legye­nek képa­kasz­tó­val ellátva.
Pályá­za­tok beadá­sá­nak határ­ideje: 2011. szep­tem­ber 26-án 19: 00-ig
Regiszt­rá­ciós díj: 3000,- Ft / pályázó
Ez az összeg azokra a jelent­kezőkre vonat­ko­zik, akik­nek mun­kája a zsűri által továbbjutott.
A neve­zési díjat a hely­szí­nen lehet befi­zetni, a pályá­zati anya­gok beadá­sa­kor / ha a beadott pályá­zati anyag nem kerül kiál­lí­tásra, vissza­té­rít­jük a regiszt­rá­ciós díjat/.
A határidőn túl érkező pályá­za­tok érvénytelenek.
 
Zsűri elnöke: Atlasz Gábor festőművész
A zsűri fenn­tartja magá­nak a jogot, hogy az egy pályá­za­ton belül beadott művek­ből szak­mai szem­pon­tok alap­ján válogasson.
Kiad­ható díjak:
 
  • Olaj-akrill fest­mé­nyek kate­gó­ria I. díj 50 000 Ft (azaz ötven­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő festékkészlet
  • Pasztel-akvarell kate­gó­ria  I. díj 50 000 Ft (azaz ötven­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő festékkészlet
  • Gra­fika kate­gó­ria I. díj 50 000 Ft (azaz ötven­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő festékkészlet
  • Külön­díj I. díj 25 000 Ft (azaz huszon­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­lelő festékkészlet
A zsű­ri­zés ered­mé­nyéről 2011. októ­ber 3-án érte­sít­jük ki a pályázókat.
A kiál­lí­tás dátuma: 2011. októ­ber 18.
A kiál­lí­tás a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak hiva­ta­los prog­ramja. A kiál­lí­tás a Bake­lit Multi Art Cen­ter ter­me­i­ben kerül kivi­te­le­zésre, meg­te­kint­hető 2011. októ­ber 18– novem­ber 8. között. A hely­szí­nen fotó– és vide­ó­do­ku­men­tá­ciók készül­nek, melyek fel­ke­rül­nek a www.bakelitstudio.hu oldalra.
Kon­takt­sze­mély:
Paró­czay Csaba
Művé­szeti Vezető
Mobil: 06–309503780

Vélemény, hozzászólás?