IV. Diploma Nélkül

| 0 comments

Képzőművészeti pá­lyá­zat a 10. Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból
Bakelit Multi Art Center és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­za­tot hir­det, au­to­di­dak­ta mű­vé­szek szá­má­ra. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy se­gít­se a te­het­sé­ges mű­vé­szek elő­re­lé­pést, va­la­mint be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A je­lent­ke­zők mun­ká­it pá­lyá­zat ke­re­tén be­lül vá­lo­gat­ják ki, mely­nek le­adá­si ha­tár­ide­je:2011. szep­tem­ber 26. .
Pályázati fel­té­te­lek:
 
A pá­lyá­za­ton in­dul­hat min­den 18. élet­évét be­töl­tött al­ko­tó­mű­vész, aki nem ren­del­ke­zik kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti dip­lo­má­val, il­let­ve nem hall­ga­tó­ja ál­la­mi kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­nek.
 
Téma: HARMÓNIA
 
A pá­lyá­za­to­kat fest­mény és gra­fi­ka ka­te­gó­ri­ák­ban vár­juk.
Egy mű­vész ma­xi­mum há­rom al­ko­tás­sal pá­lyáz­hat.
Méretbeli meg­kö­tés: az al­ko­tá­sok mé­re­te ma­xi­mum 2. 5 m2 mé­re­tű­ek le­het­nek.
A pá­lyá­zat be­adá­sá­nak mód­ja:
 
Pályázni ki­zá­ró­lag sze­mé­lye­sen le­het a ki­ál­lí­tan­dó mű­vek hely­szín­re (Bakelit Multi Art Center Budapest 1095 Soroksári út 164.) va­ló be­ho­za­ta­lá­val. A pá­lya­mun­ká­kat szep­tem­ber hó­nap min­den hét­fő­jén (2011. szep­tem­ber 5., 12., 19., 26.) vesszük át a hely­szí­nen dél­után 13: 00- 19: 00 kö­zött.
A pá­lyá­zat fel­té­te­le, hogy a pá­lyá­za­ti mű­vek mel­lett egy csa­tolt do­ku­men­tum tar­tal­maz­za: a mű cí­mét, mé­re­tét, ké­szí­té­sé­nek dá­tu­mát, tech­ni­ká­ját, esz­mei ér­té­két, a pá­lyá­zó ne­vét, élet­ko­rát, pon­tos cí­mét, te­le­fon­szá­mát, e-mail cí­mét.
A be­nyúj­tott pá­lya­mű­vek fe­lel­je­nek meg a ki­ál­lít­ha­tó­ság kö­ve­tel­mé­nye­i­nek, az­az ke­re­tez­ve – a gra­fi­kák, a pasz­tell és az ak­va­rell ké­pek ke­re­te­zett üveg­lap mö­gött, vagy két üveg­lap kö­zött – le­gye­nek el­he­lyez­ve, il­let­ve le­gye­nek kép­akasz­tó­val el­lát­va.
Pályázatok be­adá­sá­nak ha­tár­ide­je: 2011. szep­tem­ber 26-án 19: 00-ig
Regisztrációs díj: 3000,- Ft / pá­lyá­zó
Ez az összeg azok­ra a je­lent­ke­zők­re vo­nat­ko­zik, akik­nek mun­ká­ja a zsű­ri ál­tal to­vább­ju­tott.
A ne­ve­zé­si dí­jat a hely­szí­nen le­het be­fi­zet­ni, a pá­lyá­za­ti anya­gok be­adá­sa­kor / ha a be­adott pá­lyá­za­ti anyag nem ke­rül ki­ál­lí­tás­ra, vissza­té­rít­jük a re­giszt­rá­ci­ós díjat/.
A ha­tár­időn túl ér­ke­ző pá­lyá­za­tok ér­vény­te­le­nek.
 
Zsűri el­nö­ke: Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
A zsű­ri fenn­tart­ja ma­gá­nak a jo­got, hogy az egy pá­lyá­za­ton be­lül be­adott mű­vek­ből szak­mai szem­pon­tok alap­ján vá­lo­gas­son.
Kiadható dí­jak:
 
  • Olaj-akrill fest­mé­nyek ka­te­gó­ria I. díj 50 000 Ft (az­az öt­ven­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
  • Pasztel-akvarell ka­te­gó­ria  I. díj 50 000 Ft (az­az öt­ven­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
  • Grafika ka­te­gó­ria I. díj 50 000 Ft (az­az öt­ven­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
  • Különdíj I. díj 25 000 Ft (az­az hu­szon­öt­ezer fo­rint) ér­ték­ben a té­má­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
A zsű­ri­zés ered­mé­nyé­ről 2011. ok­tó­ber 3-án ér­te­sít­jük ki a pá­lyá­zó­kat.
A ki­ál­lí­tás dá­tu­ma: 2011. ok­tó­ber 18.
A ki­ál­lí­tás a Magyar Festészet Napjának hi­va­ta­los prog­ram­ja. A ki­ál­lí­tás a Bakelit Multi Art Center ter­me­i­ben ke­rül ki­vi­te­le­zés­re, meg­te­kint­he­tő 2011. ok­tó­ber 18- no­vem­ber 8. kö­zött. A hely­szí­nen fotó- és vi­deó­do­ku­men­tá­ci­ók ké­szül­nek, me­lyek fel­ke­rül­nek a www.bakelitstudio.hu ol­dal­ra.
Kontaktszemély:
Paróczay Csaba
Művészeti Vezető
Mobil: 06-309503780

Vélemény, hozzászólás?