IV. Diploma Nélkül

Kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat a 10. Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból
Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter és a Magyar Műve­lő­dé­si Inté­zet és Kép­ző­mű­vé­sze­ti Lek­to­rá­tus Művé­sze­ti Prog­ra­mok Főosz­tá­lya kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­det, auto­di­dak­ta művé­szek szá­má­ra. A pályá­zat cél­ja, hogy segít­se a tehet­sé­ges művé­szek elő­re­lé­pést, vala­mint bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít­son szá­muk­ra. A jelent­ke­zők mun­ká­it pályá­zat kere­tén belül válo­gat­ják ki, mely­nek leadá­si határ­ide­je:2011. szep­tem­ber 26. .
Pályá­za­ti fel­té­te­lek:
 
A pályá­za­ton indul­hat min­den 18. élet­évét betöl­tött alko­tó­mű­vész, aki nem ren­del­ke­zik kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti dip­lo­má­val, illet­ve nem hall­ga­tó­ja álla­mi kép­ző­mű­vé­sze­ti vagy ipar­mű­vé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény­nek.
 
Téma: HARMÓNIA
 
A pályá­za­to­kat fest­mény és gra­fi­ka kate­gó­ri­ák­ban vár­juk.
Egy művész maxi­mum három alko­tás­sal pályáz­hat.
Méret­be­li meg­kö­tés: az alko­tá­sok mére­te maxi­mum 2. 5 m2 mére­tű­ek lehet­nek.
A pályá­zat beadá­sá­nak mód­ja:
 
Pályáz­ni kizá­ró­lag sze­mé­lye­sen lehet a kiál­lí­tan­dó művek hely­szín­re (Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter Buda­pest 1095 Sorok­sá­ri út 164.) való beho­za­ta­lá­val. A pálya­mun­ká­kat szep­tem­ber hónap min­den hét­fő­jén (2011. szep­tem­ber 5., 12., 19., 26.) vesszük át a hely­szí­nen dél­után 13: 00- 19: 00 között.
A pályá­zat fel­té­te­le, hogy a pályá­za­ti művek mel­lett egy csa­tolt doku­men­tum tar­tal­maz­za: a mű címét, mére­tét, készí­té­sé­nek dátu­mát, tech­ni­ká­ját, esz­mei érté­két, a pályá­zó nevét, élet­ko­rát, pon­tos címét, tele­fon­szá­mát, e-mail címét.
A benyúj­tott pálya­mű­vek felel­je­nek meg a kiál­lít­ha­tó­ság köve­tel­mé­nye­i­nek, azaz kere­tez­ve — a gra­fi­kák, a pasz­tell és az akva­rell képek kere­te­zett üveg­lap mögött, vagy két üveg­lap között — legye­nek elhe­lyez­ve, illet­ve legye­nek kép­akasz­tó­val ellát­va.
Pályá­za­tok beadá­sá­nak határ­ide­je: 2011. szep­tem­ber 26-án 19: 00-ig
Regiszt­rá­ci­ós díj: 3000,- Ft / pályá­zó
Ez az összeg azok­ra a jelent­ke­zők­re vonat­ko­zik, akik­nek mun­ká­ja a zsű­ri által tovább­ju­tott.
A neve­zé­si díjat a hely­szí­nen lehet befi­zet­ni, a pályá­za­ti anya­gok beadá­sa­kor / ha a beadott pályá­za­ti anyag nem kerül kiál­lí­tás­ra, vissza­té­rít­jük a regiszt­rá­ci­ós díjat/.
A határ­időn túl érke­ző pályá­za­tok érvény­te­le­nek.
 
Zsű­ri elnö­ke: Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
A zsű­ri fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy az egy pályá­za­ton belül beadott művek­ből szak­mai szem­pon­tok alap­ján válo­gas­son.
Kiad­ha­tó díjak:
 
  • Olaj-akrill fest­mé­nyek kate­gó­ria I. díj 50 000 Ft (azaz ötven­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
  • Pasztel-akvarell kate­gó­ria  I. díj 50 000 Ft (azaz ötven­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
  • Gra­fi­ka kate­gó­ria I. díj 50 000 Ft (azaz ötven­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
  • Külön­díj I. díj 25 000 Ft (azaz huszon­öt­ezer forint) érték­ben a témá­nak meg­fe­le­lő fes­ték­kész­let
A zsű­ri­zés ered­mé­nyé­ről 2011. októ­ber 3-án érte­sít­jük ki a pályá­zó­kat.
A kiál­lí­tás dátu­ma: 2011. októ­ber 18.
A kiál­lí­tás a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak hiva­ta­los prog­ram­ja. A kiál­lí­tás a Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter ter­me­i­ben kerül kivi­te­le­zés­re, meg­te­kint­he­tő 2011. októ­ber 18- novem­ber 8. között. A hely­szí­nen fotó- és videó­do­ku­men­tá­ci­ók készül­nek, melyek fel­ke­rül­nek a www.bakelitstudio.hu oldal­ra.
Kon­takt­sze­mély:
Paróc­zay Csa­ba
Művé­sze­ti Veze­tő
Mobil: 06–309503780

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.