IX. kerületi diákok festő performansza

IX. kerületi diákok festő performansza


A Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból a Kálvin té­ren (a temp­lom előtt) te­het­sé­ges IX. ke­rü­le­ti mű­vé­sze­ti is­ko­lá­sok óri­ás fest­mé­nye­ket ké­szí­te­nek. Rendhagyó mó­don szó­lít­ja meg az ut­ca em­be­rét: fő­leg azok­nak kí­nál vi­zu­á­lis él­ményt, akik nem szán­nak időt egy ki­ál­lí­tás meg­te­kin­té­sé­re.

Budapest, Kálvin tér