IX. kerületi diákok festő performansza

IX. kerü­leti diá­kok festő performansza


A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a Kál­vin téren (a temp­lom előtt) tehet­sé­ges IX. kerü­leti művé­szeti isko­lá­sok óriás fest­mé­nye­ket készí­te­nek. Rend­ha­gyó módon szó­lítja meg az utca embe­rét: főleg azok­nak kínál vizu­á­lis élményt, akik nem szán­nak időt egy kiál­lí­tás megtekintésére.

Buda­pest, Kál­vin tér