IX. kerületi diákok festő performansza

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból a Kál­vin téren (a temp­lom előtt) tehet­sé­ges IX. kerü­le­ti művé­sze­ti isko­lá­sok óri­ás fest­mé­nye­ket készí­te­nek. Rend­ha­gyó módon szó­lít­ja meg az utca embe­rét: főleg azok­nak kínál vizu­á­lis élményt, akik nem szán­nak időt egy kiál­lí­tás meg­te­kin­té­sé­re.

Buda­pest, Kál­vin tér