Kiál­lí­tás hely­színe: Ham­za Gyűj­te­mény és Jász Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Őszi Tár­lat
Kiál­lító művé­szek: A Ham­za Múze­um Képzőművészet-barát Köre alko­tó tag­jai
Meg­nyitja: Gattyán Adri­enn Zóra művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Can­ta­te Nob­is Ének­együt­tes

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az egy­ko­ri Jász­sá­gi Képzőművészet-barátok Egye­sü­le­te, vala­mint utód­ja, a Ham­za Múze­um Képzőművészet-barát Köre szá­má­ra 2005-től éven­te meg­ren­de­zés­re kerül az alko­tó tagok műve­it bemu­ta­tó kiál­lí­tás.
2015-ben a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból Őszi Tár­lat cím­mel olyan alko­tá­sok kerül­nek a nagy­kö­zön­ség elé, melyek az elmúlt egy évben készül­tek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás:
Tel.: 30/213‑6911

5100 Jász­be­rény, Déry­né u. 6.