Jász Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Hamza Gyűj­te­mény és Jász Galéria

Kiál­lí­tás címe: Őszi Tár­lat
Kiál­lító művé­szek: A Hamza Múzeum Képzőművészet-barát Köre alkotó tag­jai
Meg­nyitja: Gattyán Adri­enn Zóra művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Can­tate Nobis Énekegyüttes

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Az egy­kori Jász­sági Képzőművészet-barátok Egye­sü­lete, vala­mint utódja, a Hamza Múzeum Képzőművészet-barát Köre szá­mára 2005-től évente meg­ren­de­zésre kerül az alkotó tagok műveit bemu­tató kiál­lí­tás.
2015-ben a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból Őszi Tár­lat cím­mel olyan alko­tá­sok kerül­nek a nagy­kö­zön­ség elé, melyek az elmúlt egy évben készültek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyitva tar­tás:
Tel.: 30/213‑6911

5100 Jász­be­rény, Déryné u. 6.