Jász Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Őszi Tárlat
Kiál­lító művé­szek: A Hamza Múzeum Képzőművészet-barát Köre al­ko­tó tag­jai
Meg­nyitja: Gattyán Adrienn Zóra mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködők: Cantate Nobis Énekegyüttes

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Az egy­ko­ri Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete, va­la­mint utód­ja, a Hamza Múzeum Képzőművészet-barát Köre szá­má­ra 2005-től éven­te meg­ren­de­zés­re ke­rül az al­ko­tó ta­gok mű­ve­it be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás.
2015-ben a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból Őszi Tárlat cím­mel olyan al­ko­tá­sok ke­rül­nek a nagy­kö­zön­ség elé, me­lyek az el­múlt egy év­ben ké­szül­tek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 18. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás:
Tel.: 30/213-6911

5100 Jászberény, Déryné u. 6.