Jászkürt Fogadó

Jászkürt Fogadó, Jászberény

Kiál­lí­tás cí­me: “Kartávolság – Kézközel”
Kiál­lító művé­szek: Telek Béla festő-tanár, Máté György szob­rász­mű­vész
Meg­nyitja: Farkas-Gattyán Adrienn Zóra mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Az idén 80 éves Telek Béla mű­vész­ta­nár és a 70 éves Máté György szob­rász­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa a Jászkürt Fogadóban. A két ki­ál­lí­tó 30 évig dol­go­zott egy mun­ka­he­lyen, a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, va­la­mint jog­utód in­téz­mé­nyé­ben. A Jászkürt Fogadó két ki­ál­lí­tó­ter­mé­ben Telek Béla gyűj­te­mé­nyes ki­ál­lí­tá­sa mel­lett Máté György raj­za­i­ból lát­hat­nak egy sze­le­tet a lá­to­ga­tók.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 22. 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 5-ig

Ren­dezte: Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Nyitvatar­tás: hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 10-18 órá­ig

Jászkürt Fogadó
5100 Jászberény, Déryné u. 6.