Jászkürt Fogadó, Jászberény

Kiál­lí­tás címe: “Kar­tá­vol­ság — Kéz­kö­zel”
Kiál­lító művé­szek: Telek Béla festő-tanár, Máté György szob­rász­mű­vész
Meg­nyitja: Farkas-Gattyán Adri­enn Zóra művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az idén 80 éves Telek Béla művész­ta­nár és a 70 éves Máté György szob­rász­mű­vész kiál­lí­tá­sa a Jász­kürt Foga­dó­ban. A két kiál­lí­tó 30 évig dol­go­zott egy mun­ka­he­lyen, a Jász­be­ré­nyi Taní­tó­kép­ző Főis­ko­lán, vala­mint jog­utód intéz­mé­nyé­ben. A Jász­kürt Foga­dó két kiál­lí­tó­ter­mé­ben Telek Béla gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tá­sa mel­lett Máté György raj­za­i­ból lát­hat­nak egy sze­le­tet a láto­ga­tók.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 22. 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 5-ig

Ren­dezte: Ham­za Gyűj­te­mény és Jász Galé­ria
Nyitvatar­tás: hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 10–18 órá­ig

Jász­kürt Foga­dó
5100 Jász­be­rény, Déry­né u. 6.