Józsefvárosi Galéria

Kiál­lí­tás címe: TÓTH MENYHÉRT MŰVÉSZETE A HATVANAS ÉVEKBEN válo­ga­tás a Kecs­ke­méti Katona József Múzeum képzőmű­vé­szeti gyűj­te­mé­nyéből — Supka Manna emléke előtt tisz­te­legve
Kiál­lító művé­sz: Tóth Meny­hért

Meg­nyitja: ifj. Gyer­gyád­esz László művé­szet­tör­té­nész, gyűj­te­mény­ve­zető
Köz­remű­ködők: Kathy Hor­váth Lajos hegedűmű­vész, zene­szerző, Érde­mes művész

Kiál­lí­tás rövid leírása: Tóth Meny­hért (1904–1980) a XX. szá­zadi magyar képzőmű­vé­szet talán leg­egye­te­me­sebb érvényű életmű­vé­nek alko­tója. Tette mind­ezt úgy, hogy alap­vetően öntör­vényű, min­dig a saját útját járó művész volt, aki szán­dé­ko­san soha­sem töre­ke­dett arra, hogy az aktu­á­lis nem­zet­közi tren­de­ket kövesse. Az irányzat-lovag alko­tók­kal szem­ben való­ban egye­dit, sehova nem sorol­ha­tót, érdem­ben utá­noz­ha­tat­lant hozott létre, amely épp­oly euró­pai, egye­te­mes, mint amennyire magyar.
A kiál­lí­tás ideje alatt a hely­szí­nen meg­vá­sá­rol­ható ifj. Gyer­gyád­esz László művé­szet­tör­té­nész Tóth Meny­hértről írott két­nyelvű (angol-magyar) kis­mo­no­grá­fi­ája (18 fekete-fehér és 64 szí­nes rep­ro­duk­ci­ó­val kísérve), mely 2014-ben jelent meg az NKA támo­ga­tá­sá­val. Novem­ber 3-án, szin­tén a kiál­lí­tás hely­szí­nén, a könyv dedi­ká­lá­sán túl vetí­tett képes előa­dást tart a szerző.
A kiál­lí­tás a Fes­té­szet Napja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt ren­dez­vé­nye. A prog­ram alkal­má­ból átadásra kerül a „Supka Manna emlékérem”.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 15. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 06.

Nyitva tar­tás: hét­köz­nap 9–18 óráig.
Vetí­té­ses előa­dás Tóth Meny­hért tel­jes életmű­véről novem­ber 3-án ked­den, 18 órá­tól lesz. Előadó: ifj. Gyer­gyád­esz László

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
A József­vá­rosi Galé­ria a Cor­vin negyed Metro és 4/6 vil­la­mos meg­ál­ló­já­hoz közel esik. Kiál­lí­tá­sa­ink és a hoz­zá­juk kap­cso­lódó prog­ram­ja­ink díj­ta­la­nul láto­gat­ha­tóak.
jvg logo
1085 Buda­pest, József krt. 70.