Józsefvárosi Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: TÓTH MENYHÉRT MŰVÉSZETE A HATVANAS ÉVEKBEN vá­lo­ga­tás a Kecskeméti Katona József Múzeum kép­ző­mű­vé­sze­ti gyűj­te­mé­nyé­ből – Supka Manna em­lé­ke előtt tisz­te­leg­ve
Kiál­lító művé­sz: Tóth Menyhért

Meg­nyitja: ifj. Gyergyádesz László mű­vé­szet­tör­té­nész, gyűj­te­mény­ve­ze­tő
Közreműködők: Kathy Horváth Lajos he­ge­dű­mű­vész, ze­ne­szer­ző, Érdemes mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa: Tóth Menyhért (1904–1980) a XX. szá­za­di ma­gyar kép­ző­mű­vé­szet ta­lán leg­egye­te­me­sebb ér­vé­nyű élet­mű­vé­nek al­ko­tó­ja. Tette mind­ezt úgy, hogy alap­ve­tő­en ön­tör­vé­nyű, min­dig a sa­ját út­ját já­ró mű­vész volt, aki szán­dé­ko­san so­ha­sem tö­re­ke­dett ar­ra, hogy az ak­tu­á­lis nem­zet­kö­zi tren­de­ket kö­ves­se. Az irányzat-lovag al­ko­tók­kal szem­ben va­ló­ban egye­dit, se­ho­va nem so­rol­ha­tót, ér­dem­ben utá­noz­ha­tat­lant ho­zott lét­re, amely épp­oly eu­ró­pai, egye­te­mes, mint amennyi­re ma­gyar.
A ki­ál­lí­tás ide­je alatt a hely­szí­nen meg­vá­sá­rol­ha­tó ifj. Gyergyádesz László mű­vé­szet­tör­té­nész Tóth Menyhértről írott két­nyel­vű (angol-magyar) kis­mo­nog­rá­fi­á­ja (18 fekete-fehér és 64 szí­nes re­pro­duk­ci­ó­val kí­sér­ve), mely 2014-ben je­lent meg az NKA tá­mo­ga­tá­sá­val. November 3-án, szin­tén a ki­ál­lí­tás hely­szí­nén, a könyv de­di­ká­lá­sán túl ve­tí­tett ké­pes elő­adást tart a szer­ző.
A ki­ál­lí­tás a Festészet Napja prog­ram­so­ro­zat egyik ki­emelt ren­dez­vé­nye. A prog­ram al­kal­má­ból át­adás­ra ke­rül a „Supka Manna em­lék­érem”.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 15. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 06.

Nyitva tar­tás: hét­köz­nap 9-18 órá­ig.
Vetítéses elő­adás Tóth Menyhért tel­jes élet­mű­vé­ről no­vem­ber 3-án ked­den, 18 órá­tól lesz. Előadó: ifj. Gyergyádesz László

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
A Józsefvárosi Galéria a Corvin ne­gyed Metro és 4/6 vil­la­mos meg­ál­ló­já­hoz kö­zel esik. Kiállításaink és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó prog­ram­ja­ink díj­ta­la­nul lá­to­gat­ha­tó­ak.
jvg logo
1085 Budapest, József krt. 70.