Kiál­lí­tás címe: TÓTH MENYHÉRT MŰVÉSZETE A HATVANAS ÉVEKBEN válo­ga­tás a Kecs­ke­mé­ti Kato­na József Múze­um kép­ző­mű­vé­sze­ti gyűj­te­mé­nyé­ből — Sup­ka Man­na emlé­ke előtt tisz­te­leg­ve
Kiál­lító művé­sz: Tóth Meny­hért

Meg­nyitja: ifj. Gyer­gyá­desz Lász­ló művé­szet­tör­té­nész, gyűj­te­mény­ve­ze­tő
Köz­re­mű­kö­dők: Kathy Hor­váth Lajos hege­dű­mű­vész, zene­szer­ző, Érde­mes művész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa: Tóth Meny­hért (1904–1980) a XX. szá­za­di magyar kép­ző­mű­vé­szet talán leg­egye­te­me­sebb érvé­nyű élet­mű­vé­nek alko­tó­ja. Tet­te mind­ezt úgy, hogy alap­ve­tő­en öntör­vé­nyű, min­dig a saját útját járó művész volt, aki szán­dé­ko­san soha­sem töre­ke­dett arra, hogy az aktu­á­lis nem­zet­kö­zi tren­de­ket köves­se. Az irányzat-lovag alko­tók­kal szem­ben való­ban egye­dit, seho­va nem sorol­ha­tót, érdem­ben utá­noz­ha­tat­lant hozott lét­re, amely épp­oly euró­pai, egye­te­mes, mint amennyi­re magyar.
A kiál­lí­tás ide­je alatt a hely­szí­nen meg­vá­sá­rol­ha­tó ifj. Gyer­gyá­desz Lász­ló művé­szet­tör­té­nész Tóth Meny­hért­ről írott két­nyel­vű (angol-magyar) kis­mo­nog­rá­fi­á­ja (18 fekete-fehér és 64 szí­nes repro­duk­ci­ó­val kísér­ve), mely 2014-ben jelent meg az NKA támo­ga­tá­sá­val. Novem­ber 3-án, szin­tén a kiál­lí­tás hely­szí­nén, a könyv dedi­ká­lá­sán túl vetí­tett képes elő­adást tart a szer­ző.
A kiál­lí­tás a Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt ren­dez­vé­nye. A prog­ram alkal­má­ból átadás­ra kerül a „Sup­ka Man­na emlék­érem”.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 15. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 06.

Nyit­va tar­tás: hét­köz­nap 9–18 órá­ig.
Vetí­té­ses elő­adás Tóth Meny­hért tel­jes élet­mű­vé­ről novem­ber 3-án ked­den, 18 órá­tól lesz. Elő­adó: ifj. Gyer­gyá­desz Lász­ló

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
A József­vá­ro­si Galé­ria a Cor­vin negyed Met­ro és 4/6 vil­la­mos meg­ál­ló­já­hoz közel esik. Kiál­lí­tá­sa­ink és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó prog­ram­ja­ink díj­ta­la­nul láto­gat­ha­tó­ak.
jvg logo
1085 Buda­pest, József krt. 70.