Józsefvárosi Galéria

Józsefvárosi Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “A raj­zo­ló”
Kiál­lító művé­sz: Rékassy Csaba gra­fi­kus­mű­vész
Meg­nyitja: Szepes Hédi mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: Móser Ádám har­mo­ni­ka­mű­vész

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Október 13. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 7-28.

A ki­ál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dó prog­ra­mok:
– Előadás és be­szél­ge­tés Rékassy Csabáról és Supka Mannáról: ok­tó­ber 28. pén­tek, 18 óra
Előadó: Szepesi Hédi mű­vé­szet­tör­té­nész
– Tárlatvezetés: ok­tó­ber 19. szer­da, 18 óra, ve­ze­ti: Mónus Viktor
– Lelki tör­té­né­sek je­len­lé­te a gra­fi­ka­mű­vé­szet­ben – Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus elő­adá­sa: ok­tó­ber 25. kedd, 15 óra

“Rékassy Csaba mű­vé­sze­té­nek esz­té­ti­kai va­rá­zsát a mű­vek el­ra­ga­dó mí­ves­sé­ge, és raj­zi gon­dol­ko­dá­sá­nak meg­hök­ken­tő ere­de­ti­sé­ge ad­ja, s e je­gye­ket a gra­fi­kai el­já­rá­sok kö­zül vá­lasz­tott mű­fa­ja, a réz­met­szet szol­gál­ja tel­jes hű­ség­gel. Kézjegye e ne­mes és ne­héz, ma már alig mí­velt tech­ni­ká­ban az al­ko­tá­sok tar­tal­mi mély­sé­gé­vel, és a nar­rá­ció pá­rat­lan ízes­sé­gé­vel tár­sul­va szer­zett szá­má­ra eu­ró­pai is­mert­sé­get és ran­got. Tűnődésének ál­lan­dó tár­gya az em­ber, an­nak ha­bi­tu­sa, sor­sa, si­ke­rei és prob­lé­mái a kü­lön­bö­ző történelmi-, és élet­ko­rok­ban. Ezeknek egy­más­ba ját­sza­tá­sá­val, át­tű­né­sek­kel, meg­cse­ré­lé­sé­vel és alak­ja­i­nak más-más sze­rep­be búj­ta­tá­sá­val te­remt szo­kat­lan kép­zet­tár­sí­tást, és ké­pi be­szé­dé­nek lát­ta­tó ele­ven­sé­gé­vel re­a­lisz­ti­ku­san kö­ze­lít el­vont tar­tal­mak­hoz, ah­hoz a köl­tői hang­vé­tel­hez fo­lya­mod­va, ame­lyen át­de­reng va­la­mi az em­be­ri ke­dély múl­ton és jö­vőn me­ren­gő, mély­ér­tel­mű ta­lá­nyos­sá­ga.”       (Dr Supka Magdolna)

A Józsefvárosi Galéria egyik ha­gyo­má­nya, hogy min­den év­ben egy ki­ál­lí­tást Dr Supka Magdolna mű­vé­szet­tör­té­nész em­lé­ké­nek szen­tel. Rékassy Csaba is azok kö­zé a mű­vé­szek kö­zé tar­to­zott, aki­nek mun­kás­sá­gát nagy­ra ér­té­kel­te, el­is­mer­te­té­sé­ért har­colt. A ki­ál­lí­tás ré­szét ké­pe­zik Supka Manna do­ku­men­tu­mai, il­let­ve a meg­nyi­tó al­kal­má­val a Supka Manna díj – Csikai Márta ál­tal ké­szí­tett bronz em­lék­pla­kett – is át­adás­ra ke­rül. A ki­ál­lí­tás a Józsefvárosi Galéria, a Magyar Festészet Napja prog­ram­so­ro­zat és a CAFe Budapest Fesztivál kö­zös szer­ve­zé­se.

Nyitva tar­tás: H-P: 9.00-18.00

jvg logo          cafe_budapest_2016_logo_datum_nelkul_hun_cmyk
1085 Budapest, József krt. 70.
(A Corvin ne­gyed met­ro és 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­nál)