Józsefvárosi Galéria

Kiál­lí­tás címe: “A raj­zo­ló”
Kiál­lító művé­sz: Rék­assy Csa­ba gra­fi­kus­mű­vész
Meg­nyitja: Sze­pes Hédi művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Móser Ádám har­mo­ni­ka­mű­vész

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 13. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7–28.

A kiál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dó prog­ra­mok:
— Elő­adás és beszél­ge­tés Rék­assy Csa­bá­ról és Sup­ka Man­ná­ról: októ­ber 28. pén­tek, 18 óra
Elő­adó: Sze­pe­si Hédi művé­szet­tör­té­nész
— Tár­lat­ve­ze­tés: októ­ber 19. szer­da, 18 óra, veze­ti: Mónus Vik­tor
— Lel­ki tör­té­né­sek jelen­lé­te a gra­fi­ka­mű­vé­szet­ben – Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus elő­adá­sa: októ­ber 25. kedd, 15 óra

Rék­assy Csa­ba művé­sze­té­nek esz­té­ti­kai vará­zsát a művek elra­ga­dó míves­sé­ge, és raj­zi gon­dol­ko­dá­sá­nak meg­hök­ken­tő ere­de­ti­sé­ge adja, s e jegye­ket a gra­fi­kai eljá­rá­sok közül válasz­tott műfa­ja, a réz­met­szet szol­gál­ja tel­jes hűség­gel. Kéz­je­gye e nemes és nehéz, ma már alig mívelt tech­ni­ká­ban az alko­tá­sok tar­tal­mi mély­sé­gé­vel, és a nar­rá­ció párat­lan ízes­sé­gé­vel tár­sul­va szer­zett szá­má­ra euró­pai ismert­sé­get és ran­got. Tűnő­dé­sé­nek állan­dó tár­gya az ember, annak habi­tu­sa, sor­sa, sike­rei és prob­lé­mái a külön­bö­ző történelmi-, és élet­ko­rok­ban. Ezek­nek egy­más­ba ját­sza­tá­sá­val, áttű­né­sek­kel, meg­cse­ré­lé­sé­vel és alak­ja­i­nak más-más sze­rep­be búj­ta­tá­sá­val teremt szo­kat­lan kép­zet­tár­sí­tást, és képi beszé­dé­nek lát­ta­tó ele­ven­sé­gé­vel rea­lisz­ti­ku­san köze­lít elvont tar­tal­mak­hoz, ahhoz a köl­tői hang­vé­tel­hez folya­mod­va, ame­lyen átde­reng vala­mi az embe­ri kedély múl­ton és jövőn meren­gő, mély­ér­tel­mű talá­nyos­sá­ga.”       (Dr Sup­ka Mag­dol­na)

A József­vá­ro­si Galé­ria egyik hagyo­má­nya, hogy min­den évben egy kiál­lí­tást Dr Sup­ka Mag­dol­na művé­szet­tör­té­nész emlé­ké­nek szen­tel. Rék­assy Csa­ba is azok közé a művé­szek közé tar­to­zott, aki­nek mun­kás­sá­gát nagy­ra érté­kel­te, elis­mer­te­té­sé­ért har­colt. A kiál­lí­tás részét képe­zik Sup­ka Man­na doku­men­tu­mai, illet­ve a meg­nyi­tó alkal­má­val a Sup­ka Man­na díj – Csi­kai Már­ta által készí­tett bronz emlék­pla­kett — is átadás­ra kerül. A kiál­lí­tás a József­vá­ro­si Galé­ria, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat és a CAFe Buda­pest Fesz­ti­vál közös szer­ve­zé­se.

Nyit­va tar­tás: H-P: 9.00–18.00

jvg logo          cafe_budapest_2016_logo_datum_nelkul_hun_cmyk
1085 Buda­pest, József krt. 70.
(A Cor­vin negyed met­ro és 4–6-os vil­la­mos meg­ál­ló­nál)