Józsefvárosi Galéria

József­vá­rosi Galéria

Kiál­lí­tás címe: “A raj­zoló“
Kiál­lító művé­sz: Rékassy Csaba gra­fi­kusmű­vész
Meg­nyitja: Sze­pes Hédi művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Móser Ádám harmonikaművész

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. Októ­ber 13. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7–28.

A kiál­lí­tás­hoz kap­cso­lódó prog­ra­mok:
– Előa­dás és beszél­ge­tés Rékassy Csa­bá­ról és Supka Man­ná­ról: októ­ber 28. pén­tek, 18 óra
Előadó: Sze­pesi Hédi művé­szet­tör­té­nész
– Tár­lat­ve­ze­tés: októ­ber 19. szerda, 18 óra, vezeti: Mónus Vik­tor
– Lelki tör­té­né­sek jelen­léte a gra­fi­kamű­vé­szet­ben – Sipos Endre művé­szet­fi­lo­zó­fus előa­dása: októ­ber 25. kedd, 15 óra

“Rékassy Csaba művé­sze­té­nek esz­té­ti­kai vará­zsát a művek elra­gadó míves­sége, és rajzi gon­dol­ko­dá­sá­nak meg­hök­kentő ere­de­ti­sége adja, s e jegye­ket a gra­fi­kai eljá­rá­sok közül válasz­tott műfaja, a réz­met­szet szol­gálja tel­jes hűség­gel. Kéz­je­gye e nemes és nehéz, ma már alig mívelt tech­ni­ká­ban az alko­tá­sok tar­talmi mély­sé­gé­vel, és a nar­rá­ció párat­lan ízes­sé­gé­vel tár­sulva szer­zett szá­mára euró­pai ismert­sé­get és ran­got. Tűnő­dé­sé­nek állandó tár­gya az ember, annak habi­tusa, sorsa, sike­rei és prob­lé­mái a külön­böző történelmi-, és élet­ko­rok­ban. Ezek­nek egy­másba ját­sza­tá­sá­val, áttű­né­sek­kel, meg­cse­ré­lé­sé­vel és alak­ja­i­nak más-más sze­repbe búj­ta­tá­sá­val teremt szo­kat­lan kép­zet­tár­sí­tást, és képi beszé­dé­nek lát­tató ele­ven­sé­gé­vel rea­lisz­ti­ku­san köze­lít elvont tar­tal­mak­hoz, ahhoz a költői hang­vé­tel­hez folya­modva, ame­lyen átde­reng valami az emberi kedély múl­ton és jövőn merengő, mély­ér­telmű talá­nyos­sága.”       (Dr Supka Magdolna)

A József­vá­rosi Galé­ria egyik hagyo­má­nya, hogy min­den évben egy kiál­lí­tást Dr Supka Mag­dolna művé­szet­tör­té­nész emlé­ké­nek szen­tel. Rékassy Csaba is azok közé a művé­szek közé tar­to­zott, aki­nek mun­kás­sá­gát nagyra érté­kelte, elis­mer­te­té­sé­ért har­colt. A kiál­lí­tás részét képe­zik Supka Manna doku­men­tu­mai, illetve a meg­nyitó alkal­má­val a Supka Manna díj – Csi­kai Márta által készí­tett bronz emlék­pla­kett — is átadásra kerül. A kiál­lí­tás a József­vá­rosi Galé­ria, a Magyar Fes­té­szet Napja prog­ram­so­ro­zat és a CAFe Buda­pest Fesz­ti­vál közös szervezése.

Nyitva tar­tás: H-P: 9.00–18.00

jvg logo          cafe_budapest_2016_logo_datum_nelkul_hun_cmyk
1085 Buda­pest, József krt. 70.
(A Cor­vin negyed metro és 4–6-os vil­la­mos meg­ál­ló­nál)