Kiál­lí­tás hely­színe: K.A.S. Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Olaj vász­non
Kiál­lító művé­sz: Lász­ló Dáni­el
Meg­nyitja: Sturcz János
Köz­re­mű­kö­dők:

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Lász­ló Dáni­el az ala­pí­tó­ja és veze­tő­je Sen­sa­ria Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­sü­let­nek és egy­ben fon­tos kép­vi­se­lő­je az olaj-vászon fes­té­szet­nek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015 októ­ber 15.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető:

Nyit­va tar­tás:

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:

Cim: Bar­tók Béla út 9.