Galéria 18

Meg­nyitó he­lye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtár

Külüs László festőmű­vész, “Örökség” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Herpai András mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
Kiállítás ze­ne­mű­vek­re, kó­rus­mű­vek­re és Szentgyörgyi József al­ko­tói mun­kás­sá­gá­ra ref­lek­tál vagy ab­ból me­rít ins­pi­rá­ci­ót.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 7-én 17 órafszek logo
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014 ok­tó­ber 31.
Kiállítás nyit­va­tar­tá­sa:
H-Sze-CS-P: 9-18 órá­ig
K, Szo:9-13 órá­ig

1183 Budapest, Thököly út 5.