Meg­nyitó helye: Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár Lőrin­ci Nagy­könyv­tár

Külüs Lász­ló festőmű­vész, “Örök­ség” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Her­pai And­rás művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Kiál­lí­tás zene­mű­vek­re, kórus­mű­vek­re és Szent­györ­gyi József alko­tói mun­kás­sá­gá­ra ref­lek­tál vagy abból merít ins­pi­rá­ci­ót.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 7-én 17 órafszek logo
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014 októ­ber 31.
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
H-Sze-CS-P: 9–18 órá­ig
K, Szo:9–13 órá­ig

1183 Buda­pest, Thö­kö­ly út 5.