Gyulai Művésztelep Egyesület

Kiál­lí­tás hely­színe: Kohán Kép­tár, Gyula
“A MECÉNÁS VÁROS — Válo­ga­tás a 45 éves Gyu­lai Művész­te­lep alko­tá­sa­i­ból“
Az ország leg­ré­geb­ben együtt alkotó művé­sze­i­nek Gyu­lai Telepe az évti­ze­dek során a magyar rea­lista művé­szet hagyo­má­nya­i­nak hite­les, kor­szerű foly­ta­tó­jává, ala­kí­tó­jává és meg­ha­tá­rozó sze­repű szel­lemi isko­lá­jává vált mára.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 18-án, 15 óra­kor.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: hétfő kivé­te­lé­vel, 10–18 óra között, 2014. novem­ber 15-ig.

5700 Gyula, Béke sugárút 35.