Kiál­lí­tás hely­színe: Kohán Kép­tár, Gyu­la
“A MECÉNÁS VÁROS — Válo­ga­tás a 45 éves Gyu­lai Művész­te­lep alko­tá­sa­i­ból”
Az ország leg­ré­geb­ben együtt alko­tó művé­sze­i­nek Gyu­lai Tele­pe az évti­ze­dek során a magyar rea­lis­ta művé­szet hagyo­má­nya­i­nak hite­les, kor­sze­rű foly­ta­tó­já­vá, ala­kí­tó­já­vá és meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pű szel­le­mi isko­lá­já­vá vált mára.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 18-án, 15 óra­kor.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: hét­fő kivé­te­lé­vel, 10–18 óra között, 2014. novem­ber 15-ig.

5700 Gyu­la, Béke sugár­út 35.