Gyulai Művésztelep Egyesület

Kiál­lí­tás hely­színe: Kohán Képtár, Gyula
“A MECÉNÁS VÁROS – Válogatás a 45 éves Gyulai Művésztelep al­ko­tá­sa­i­ból”
Az or­szág leg­ré­geb­ben együtt al­ko­tó mű­vé­sze­i­nek Gyulai Telepe az év­ti­ze­dek so­rán a ma­gyar re­a­lis­ta mű­vé­szet ha­gyo­má­nya­i­nak hi­te­les, kor­sze­rű foly­ta­tó­já­vá, ala­kí­tó­já­vá és meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pű szel­le­mi is­ko­lá­já­vá vált má­ra.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. ok­tó­ber 18-án, 15 óra­kor.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: hét­fő ki­vé­te­lé­vel, 10-18 óra kö­zött, 2014. no­vem­ber 15-ig.

5700 Gyula, Béke su­gár­út 35.