Jászi Galéria

Jászi Galéria a Melange-ban
“Álomtöredékek” – Bálint Endre mo­no­tí­pi­ái
Kiállítást meg­nyit­ja: Dr. Szeifert Judit mű­vé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. szep­tem­ber 19. 18.00

Száz éve szü­le­tett Bálint Endre (1914–1986). Monotípiáiból ren­de­zett ki­ál­lí­tá­sa al­kal­ma­tad a meg­em­lé­ke­zés­re. Bálint mű­vé­sze­té­nek egyik leg­jel­lem­zőbb vo­ná­sa a já­té­kos­ság és a
kí­sér­le­te­ző kedv. Festészete mel­lett sok­fé­le más mű­faj­ban is ki­pró­bál­ta ma­gát, így gra­fi­kai
la­po­kat ké­szí­tett, el­ső­sor­ban li­nó­met­sze­tet és li­tog­rá­fi­át, il­let­ve je­len­tő­sek montázs-sorozatai, va­la­mint a je­len­le­gi ki­ál­lí­tá­son be­mu­ta­tott mo­no­tí­pia is ked­velt tech­ni­kái kö­zé tar­to­zott. A mo­no­tí­pia a 17. szá­zad kö­ze­pe óta lé­te­ző el­já­rás. Egy olyan át­me­ne­ti jel­le­gű kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­ka, amely a fes­té­szet és a gra­fi­ka ha­tár­mezs­gyé­jén he­lyez­he­tő el. Tulajdonképpen sík­nyo­mó el­já­rás, még­hoz­zá, ahogy ar­ra a „mo­no” elő­tag is utal, egy pél­dány­ban ké­szült nyomat.Bálint Endre ké­pei álom­tö­re­dé­kek, lét­frag­man­tu­mok. Az álom­sze­rű, az em­lék, a múlt da­rab­kái ke­ve­red­nek ak­tu­á­lis él­mény­szeg­men­sek­kel ké­pe­in. A leg­egy­sze­rűbb for­mák, a mű­vé­szi esz­köz­tár alap­ele­me­i­nek, ha tet­szik a mű­vész ábé­cé­jé­nek ki­ala­kí­tá­sá­ra tö­rek­szik. A töredék-fragmentum jel­leg egy­szer­re te­szi álom­sze­rű le­be­gés­sé, em­lé­kek­ből elő­de­ren­gő­vé, és ar­cha­i­kus ha­tá­sú­vá mű­ve­it, amely ha­tást to­vább fo­koz­za a ko­pot­tas, lí­ra­i­an for­mált fak­tú­ra­kép­zés. Ez a fe­lü­let­kép­zé­si mód­szer nem csak olaj­ké­pe­it jel­lem­zi, ha­nem nyo­ma­ta­it és fő­ként mo­no­tí­pi­á­it is. Ezért is ked­vel­het­te annyi­ra a mo­no­tí­pia mű­fa­ját, mert ál­ta­la olyan fe­lü­le­ti ha­tá­so­kat tu­dott el­ér­ni, ami mű­vé­szi szán­dé­ká­nak leg­in­kább meg­fe­lelt. Ahogy a ki­ál­lí­tás­hoz ké­szült ka­ta­ló­gus be­ve­ze­tő­jé­ben Szeifert Judit mű­vé­szet­tör­té­nész fo­gal­maz: „Bálint Endre al­ko­tá­sai a csönd ké­pei. Csöndet su­gá­roz­nak, és csön­det te­rem­te­nek ma­guk kö­rül. Kiszakítanak a min­den­na­pok va­ló­sá­gá­ból álom­sze­rű le­be­gé­sük­kel, a lí­ra­i­an meg­for­mált kép­fe­lü­le­tek me­di­ta­tív bo­lyon­gás­ra hív­nak az el­múlt idők, az em­lé­kek vi­lá­gá­ba,
de ugyan­ak­kor té­ren és időn kí­vü­li he­lyek­re visz­nek, rö­pí­te­nek min­ket.”

Álomtöredékek - Bálint Endre monotípiái kiállítás meghívó
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. ok­tó­ber 18-ig.
Nyitva tar­tás: hét­fő – pén­tek: 11.00 – 18.00, szom­bat: 11.00 – 14.00
www.jaszigaleria.hu
Melange Galéria 1055 Budapest Markó u.3.