Jászi Galé­ria a Melange-ban
“Álom­tö­re­dé­kek” — Bálint End­re mono­tí­pi­ái
Kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Dr. Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. szep­tem­ber 19. 18.00

Száz éve szü­le­tett Bálint End­re (1914–1986). Mono­tí­pi­á­i­ból ren­de­zett kiál­lí­tá­sa alkal­ma­tad a meg­em­lé­ke­zés­re. Bálint művé­sze­té­nek egyik leg­jel­lem­zőbb voná­sa a játé­kos­ság és a
kísér­le­te­ző kedv. Fes­té­sze­te mel­lett sok­fé­le más műfaj­ban is kipró­bál­ta magát, így gra­fi­kai
lapo­kat készí­tett, első­sor­ban linó­met­sze­tet és litog­rá­fi­át, illet­ve jelen­tő­sek montázs-sorozatai, vala­mint a jelen­le­gi kiál­lí­tá­son bemu­ta­tott mono­tí­pia is ked­velt tech­ni­kái közé tar­to­zott. A mono­tí­pia a 17. szá­zad köze­pe óta léte­ző eljá­rás. Egy olyan átme­ne­ti jel­le­gű kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­ka, amely a fes­té­szet és a gra­fi­ka határ­mezs­gyé­jén helyez­he­tő el. Tulaj­don­kép­pen sík­nyo­mó eljá­rás, még­hoz­zá, ahogy arra a „mono” elő­tag is utal, egy pél­dány­ban készült nyomat.Bálint End­re képei álom­tö­re­dé­kek, lét­frag­man­tu­mok. Az álom­sze­rű, az emlék, a múlt darab­kái keve­red­nek aktu­á­lis élmény­szeg­men­sek­kel képe­in. A leg­egy­sze­rűbb for­mák, a művé­szi esz­köz­tár alap­ele­me­i­nek, ha tet­szik a művész ábé­cé­jé­nek kiala­kí­tá­sá­ra törek­szik. A töredék-fragmentum jel­leg egy­szer­re teszi álom­sze­rű lebe­gés­sé, emlé­kek­ből elő­de­ren­gő­vé, és archa­i­kus hatá­sú­vá műve­it, amely hatást tovább fokoz­za a kopot­tas, líra­i­an for­mált fak­tú­ra­kép­zés. Ez a felü­let­kép­zé­si mód­szer nem csak olaj­ké­pe­it jel­lem­zi, hanem nyo­ma­ta­it és főként mono­tí­pi­á­it is. Ezért is ked­vel­het­te annyi­ra a mono­tí­pia műfa­ját, mert álta­la olyan felü­le­ti hatá­so­kat tudott elér­ni, ami művé­szi szán­dé­ká­nak leg­in­kább meg­fe­lelt. Ahogy a kiál­lí­tás­hoz készült kata­ló­gus beve­ze­tő­jé­ben Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész fogal­maz: „Bálint End­re alko­tá­sai a csönd képei. Csön­det sugá­roz­nak, és csön­det terem­te­nek maguk körül. Kisza­kí­ta­nak a min­den­na­pok való­sá­gá­ból álom­sze­rű lebe­gé­sük­kel, a líra­i­an meg­for­mált kép­fe­lü­le­tek medi­ta­tív bolyon­gás­ra hív­nak az elmúlt idők, az emlé­kek vilá­gá­ba,
de ugyan­ak­kor téren és időn kívü­li helyek­re visz­nek, röpí­te­nek min­ket.”

Álomtöredékek - Bálint Endre monotípiái kiállítás meghívó
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 18-ig.
Nyit­va tar­tás: hét­fő — pén­tek: 11.00 — 18.00, szom­bat: 11.00 — 14.00
www.jaszigaleria.hu
Melan­ge Galé­ria 1055 Buda­pest Mar­kó u.3.