Jászi Galéria

Jászi Galé­ria a Melange-ban
“Álom­tö­re­dé­kek” — Bálint Endre mono­tí­piái
Kiál­lí­tást meg­nyitja: Dr. Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. szep­tem­ber 19. 18.00

Száz éve szü­le­tett Bálint Endre (1914–1986). Mono­tí­pi­á­i­ból ren­de­zett kiál­lí­tása alkal­ma­tad a meg­em­lé­ke­zésre. Bálint művé­sze­té­nek egyik leg­jel­lemzőbb vonása a játé­kos­ság és a
kísér­le­tező kedv. Fes­té­szete mel­lett sok­féle más műfaj­ban is kipró­bálta magát, így gra­fi­kai
lapo­kat készí­tett, első­sor­ban linó­met­sze­tet és lito­grá­fiát, illetve jelentő­sek montázs-sorozatai, vala­mint a jelen­legi kiál­lí­tá­son bemu­ta­tott mono­tí­pia is ked­velt tech­ni­kái közé tar­to­zott. A mono­tí­pia a 17. szá­zad közepe óta létező eljá­rás. Egy olyan átme­neti jel­legű képzőmű­vé­szeti tech­nika, amely a fes­té­szet és a gra­fika határ­mezs­gyé­jén helyez­hető el. Tulaj­don­kép­pen sík­nyomó eljá­rás, még­hozzá, ahogy arra a „mono” elő­tag is utal, egy pél­dány­ban készült nyomat.Bálint Endre képei álom­tö­re­dé­kek, lét­frag­man­tu­mok. Az álom­szerű, az emlék, a múlt darab­kái keve­red­nek aktu­á­lis élmény­szeg­men­sek­kel képein. A leg­egy­szerűbb for­mák, a művé­szi esz­köz­tár alap­ele­me­i­nek, ha tet­szik a művész ábé­cé­jé­nek kiala­kí­tá­sára törek­szik. A töredék-fragmentum jel­leg egy­szerre teszi álom­szerű lebe­géssé, emlé­kek­ből elő­de­rengővé, és archa­i­kus hatá­súvá műveit, amely hatást tovább fokozza a kopot­tas, líra­ian for­mált fak­tú­ra­kép­zés. Ez a felü­let­kép­zési mód­szer nem csak olaj­ké­peit jel­lemzi, hanem nyo­ma­tait és főként mono­tí­pi­áit is. Ezért is ked­vel­hette annyira a mono­tí­pia műfa­ját, mert általa olyan felü­leti hatá­so­kat tudott elérni, ami művé­szi szán­dé­ká­nak leg­in­kább meg­fe­lelt. Ahogy a kiál­lí­tás­hoz készült kata­ló­gus beve­zető­jé­ben Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész fogal­maz: „Bálint Endre alko­tá­sai a csönd képei. Csön­det sugá­roz­nak, és csön­det terem­te­nek maguk körül. Kisza­kí­ta­nak a min­den­na­pok való­sá­gá­ból álom­szerű lebe­gé­sük­kel, a líra­ian meg­for­mált kép­fe­lü­le­tek medi­ta­tív bolyon­gásra hív­nak az elmúlt idők, az emlé­kek vilá­gába,
de ugyan­ak­kor téren és időn kívüli helyekre visz­nek, röpí­te­nek minket.”

Álomtöredékek - Bálint Endre monotípiái kiállítás meghívó
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 18-ig.
Nyitva tar­tás: hétfő — pén­tek: 11.00 — 18.00, szom­bat: 11.00 — 14.00
www.jaszigaleria.hu
Melange Galé­ria 1055 Buda­pest Markó u.3.