Kiál­lí­tás hely­szí­ne: József­vá­ro­si Galé­ria

Kiál­lí­tó művé­szek: Aba-Novák Vil­mos, Bényi Lász­ló, Cso­hány Kál­mán, Gadá­nyi Jenő, Kohán György, Kosz­ta Rozá­lia, Nagy Ist­ván, Perei Zoltán,Pirk János, Reich Károly, Rék­assy Csa­ba, Stett­ner Béla, Sza­bó Vla­di­mir, Sza­lay Lajos, Tóth Meny­hért,
Wag­ner Nán­dor, Zichy Mihály

Kiál­lí­tás címe: “A MESTEREK MENTORA — Dr.Supka Mag­dol­na emlék­ki­ál­lí­tá­sa szü­le­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból.
Meg­nyitja: Shah Gab­ri­el­la művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dők: Sípos Mihály a Muzsi­kás együt­tes prí­má­sa

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A kiál­lí­tás idén is a Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat része sze­ret­ne len­ni. A József­vá­ro­si Galé­ria egyik hagyo­má­nya, hogy min­den év októ­be­ré­ben meg­ren­de­zés­re kerül az emlék­ki­ál­lí­tás. Az idei kiál­lí­tá­son olyan fes­tők, gra­fi­ku­sok műve­it mutat­juk be, akik­nek mun­kás­sá­gát Sup­ka Mag­dol­na nagy­ra érté­kel­te és ma már nin­cse­nek köz­tünk. Művé­sze­tük­kel Sup­ka Mag­dol­na éve­ken át fog­lal­ko­zott, elis­mer­te­té­sü­kért har­colt, monog­rá­fi­á­kat, tanul­má­nyo­kat, cik­ke­ket, kata­ló­gus elő­sza­va­kat írt mun­kás­sá­guk­ról, kiál­lí­tá­sa­i­kat nyi­tot­ta meg. A hát­tér­be szo­rí­tott, elfe­le­dett élet­mű­vek fel­fe­de­ző­je, az érté­kek elkö­te­le­zett védel­me­ző­je volt. A fest­mé­nyek, gra­fi­kák mel­lett kiál­lít­juk a róluk szó­ló írá­so­kat, köny­ve­ket, ezen kívül sze­re­pel­te­tünk a témá­hoz kap­cso­ló­dó fotó­kat, leve­le­ket, doku­men­tu­mo­kat is. A ren­dez­vény alkal­má­val a Sup­ka Man­na díj – Csi­kai Már­ta által készí­tett bronz emlék­pla­kett — is átadás­ra kerül.
Idén külö­nö­sen nagy hang­súlyt sze­ret­nénk fek­tet­ni a prog­ram­ra, hisz 100 éves len­ne a sokak által sze­re­tett és tisz­telt, nagy for­má­tu­mú, „har­cos” sze­mé­lyi­ség: Sup­ka Mag­dol­na. Mivel a kiál­lí­tás a szak­rá­lis hét­hez is kap­cso­ló­dik, szak­rá­lis témá­jú művek vesz­nek részt a tár­la­ton.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 17.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 10.

Kiál­lí­tás hét­köz­na­po­kon 9–18 órá­ig, szom­ba­ton­ként 13 órá­ig láto­gat­ha­tó.
A József­vá­ro­si Galé­ria a József krt. 70. szám alatt a kör­út és a Nap utca sar­ká­nál helyez­ke­dik el. 3-as Met­ró­val a Cor­vin köz­nél, a 4-es, 6-os vil­la­mos­ról szin­tén a Cor­vin köz­nél, illet­ve az Üllői úti keresz­te­ző­dés­nél kell leszáll­ni. A 9-es autó­busszal Baross utcá­tól, vagy­is a Har­minc­ket­te­sek teré­től az Üllői út felé 1 perc.

1085 Buda­pest József kör­út 70