Meg­nyitó helye: Leven­du­la Galé­ria (Gödöl­lő)

Gál Lehel fes­tő­mű­vész, “Ora­tó­ri­um” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Pec­ze Dáni­el Gödöl­lő Város alpol­gár­mes­te­re
Köz­re­mű­kö­dők: Kon­koly Kin­ga Enéh hege­dűn ját­szik

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Gál Lehel fes­tő­mű­vész Veress Enéh szob­rász­mű­vésszel állít ki a Leven­du­la Galé­ri­á­ban
A Magyar Fes­té­szet Hetén beszél­ge­té­sek a galé­ri­á­ban
“A mole­ku­lá­ig csi­szol­ja az anya­got, hogy elő­hív­ja belő­le az időt­len­sé­get. Kőbe, fába, fém­be bújik, mi több rej­tőz­kö­dik, ami­kor for­mát bont. Tenye­rén hor­doz­za a vilá­got és egy kicsit min­ket is.” “A lát­vány ben­ne lénye­gül át, élménnyé. A konk­rét uta­lá­sok­ra sem­mi szük­ség, a sze­mé­lyi­ség, ekkép­pen az ember szó­lal meg a ter­mé­szet által.” (Antall Ist­ván szer­kesz­tő, műsor­ve­ze­tő írá­sa Veress Enéh­ről és Gál Lehel­ről)

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. szep­tem­ber 20. 17.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 23.
levendula logo
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
hétfőtől-péntekig 10–18 órá­ig
szom­ba­ton 9–13 órá­ig

Cím: 2100 Gödöl­lő, Rem­sey krt. 21.