NYME

c5f2b23ebb
Meg­nyitó he­lye: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Cziráki Lajos Kiállítótér.
Mözsi-Szabó István festőmű­vész, “Testamentum” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Dr. Andrásfalvy Bertalan
Közreműködők: Baloghné-Medgyesi Zsuzsanna (ének), Balogh Máté (ének), Nagy Zoltán (ének), Nagy Zoltánné (ének), Mihalovics Zsolt (ze­ne­ta­nár, prí­más), Orsós Zoltán (brá­csa), Steer Tamás (tán­cos), Steer Tamásné (tán­cos).
A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:da4a239b1a
Mözsi-Szabó István fes­tő­mű­vész élet­mű­vét összeg­ző ki­ál­lí­tás, az al­ko­tó leg­fon­to­sabb mű­ve­i­ből. Festmények, tex­ti­lek és gra­fi­kák. Tisztelgés az egy­ko­ri mes­ter – Rudnay – szel­le­mi ha­gya­té­ka előtt és üze­net az utó­kor­nak.
Megnyitó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 1. (szer­da) 16.00 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 20.

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Győr bel­vá­ro­sá­ból, a Széchenyi tér­ről in­dul a Liszt Ferenc ut­ca, amely­nek az ÁRKÁD fe­lő­li vé­gén ta­lál­ha­tó a Kar fő­épü­le­te – kb. tíz perc sé­ta a vas­út­ál­lo­más­tól.
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Cziráki Lajos Kiállítótér, 2. eme­let.nyme_logo

Ég és föld között

Kiállítás cí­me: Ég és föld kö­zött
Kiállító mü­vé­szek: Balogh István, Borbély Károly, Szunyogh László
Meg­nyitja: Dr.Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rek­to­ra
A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Az Apáczai Csere János Kar kép­ző­mű­vész ok­ta­tói: Balogh István fes­tő­mű­vész “Angyali üd­vöz­let” trip­ti­chon­ja és a hoz­zá kap­cso­ló­dó szak­rá­lis al­ko­tá­sok, Borbély Károly fes­tő­mű­vész Szent László szár­nyas ol­tá­ra és an­nak váz­la­tai, Szunyogh László DLA – szak­rá­lis al­ko­tá­sai je­len­nek meg a ki­ál­lí­tá­son.

Megnyitó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 21. kedd 17.00
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. de­cem­ber 23.

A ki­ál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
2014. ok­tó­ber 21-től dec. 23-ig az in­téz­mény nyit­va­tar­tá­si rend­jé­ben va­sár­nap ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 8.00-18.00 óra kö­zött lá­to­gat­ha­tó.
Megközelíthető a bel­vá­ro­son át a vas­út­ál­lo­más­tól kb. 15 perc sé­ta – vagy a Széchenyi tér­től in­du­ló Liszt Ferenc ut­cán vé­gig­sé­tál­va, a 42. szám alat­ti fő­épü­let má­so­dik eme­le­te.