NYME

c5f2b23ebb
Meg­nyitó helye: Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Csere János Kar, Cziráki Lajos Kiál­lí­tó­tér.
Mözsi-Szabó Ist­ván festőmű­vész, “Tes­ta­men­tum” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Dr. And­rás­falvy Ber­ta­lan
Köz­remű­ködők: Baloghné-Medgyesi Zsu­zsanna (ének), Balogh Máté (ének), Nagy Zol­tán (ének), Nagy Zol­tánné (ének), Miha­lo­vics Zsolt (zene­ta­nár, prí­más), Orsós Zol­tán (brá­csa), Steer Tamás (tán­cos), Steer Tamásné (tán­cos).
A kiál­lí­tás rövid leírása:da4a239b1a
Mözsi-Szabó Ist­ván festőmű­vész életmű­vét összegző kiál­lí­tás, az alkotó leg­fon­to­sabb műve­iből. Fest­mé­nyek, tex­ti­lek és gra­fi­kák. Tisz­tel­gés az egy­kori mes­ter — Rud­nay — szel­lemi hagya­téka előtt és üze­net az utó­kor­nak.
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 1. (szerda) 16.00 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 20.

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Győr bel­vá­ro­sá­ból, a Szé­che­nyi térről indul a Liszt Ferenc utca, amely­nek az ÁRKÁD felőli végén talál­ható a Kar főépü­lete — kb. tíz perc séta a vas­út­ál­lo­más­tól.
Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Csere János Kar, 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Cziráki Lajos Kiál­lí­tó­tér, 2. eme­let.nyme_logo

Ég és föld között

Kiál­lí­tás címe: Ég és föld között
Kiál­lító müvé­szek: Balogh Ist­ván, Bor­bély Károly, Szu­nyogh László
Meg­nyitja: Dr.Luká­csi Zol­tán, a Győri Hit­tu­do­má­nyi Főis­kola rek­tora
A kiál­lí­tás rövid leírása:
Az Apá­czai Csere János Kar képzőmű­vész okta­tói: Balogh Ist­ván festőmű­vész “Angyali üdvöz­let” trip­ti­chonja és a hozzá kap­cso­lódó szak­rá­lis alko­tá­sok, Bor­bély Károly festőmű­vész Szent László szár­nyas oltára és annak váz­la­tai, Szu­nyogh László DLA — szak­rá­lis alko­tá­sai jelen­nek meg a kiállításon.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 21. kedd 17.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. decem­ber 23.

A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
2014. októ­ber 21-től dec. 23-ig az intéz­mény nyit­va­tar­tási rend­jé­ben vasár­nap kivé­te­lé­vel naponta 8.00–18.00 óra között láto­gat­ható.
Meg­kö­ze­lít­hető a bel­vá­ro­son át a vas­út­ál­lo­más­tól kb. 15 perc séta — vagy a Szé­che­nyi tértől induló Liszt Ferenc utcán végig­sé­tálva, a 42. szám alatti főépü­let máso­dik emelete.