c5f2b23ebb
Meg­nyitó helye: Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar, Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér.
Mözsi-Szabó Ist­ván festőmű­vész, “Tes­ta­men­tum” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Dr. And­rás­falvy Ber­ta­lan
Köz­re­mű­kö­dők: Baloghné-Medgyesi Zsu­zsan­na (ének), Balogh Máté (ének), Nagy Zol­tán (ének), Nagy Zol­tán­né (ének), Miha­lo­vics Zsolt (zene­ta­nár, prí­más), Orsós Zol­tán (brá­csa), Ste­er Tamás (tán­cos), Ste­er Tamás­né (tán­cos).
A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:da4a239b1a
Mözsi-Szabó Ist­ván fes­tő­mű­vész élet­mű­vét összeg­ző kiál­lí­tás, az alko­tó leg­fon­to­sabb műve­i­ből. Fest­mé­nyek, tex­ti­lek és gra­fi­kák. Tisz­tel­gés az egy­ko­ri mes­ter — Rud­nay — szel­le­mi hagya­té­ka előtt és üze­net az utó­kor­nak.
Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 1. (szer­da) 16.00 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 20.

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Győr bel­vá­ro­sá­ból, a Szé­che­nyi tér­ről indul a Liszt Ferenc utca, amely­nek az ÁRKÁD felő­li végén talál­ha­tó a Kar főépü­le­te — kb. tíz perc séta a vas­út­ál­lo­más­tól.
Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar, 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér, 2. eme­let.nyme_logo

Ég és föld között

Kiál­lí­tás címe: Ég és föld között
Kiál­lí­tó müvé­szek: Balogh Ist­ván, Bor­bély Károly, Szu­nyogh Lász­ló
Meg­nyitja: Dr.Luká­csi Zol­tán, a Győ­ri Hit­tu­do­má­nyi Főis­ko­la rek­to­ra
A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az Apá­czai Cse­re János Kar kép­ző­mű­vész okta­tói: Balogh Ist­ván fes­tő­mű­vész “Angya­li üdvöz­let” trip­ti­chon­ja és a hoz­zá kap­cso­ló­dó szak­rá­lis alko­tá­sok, Bor­bély Károly fes­tő­mű­vész Szent Lász­ló szár­nyas oltá­ra és annak váz­la­tai, Szu­nyogh Lász­ló DLA — szak­rá­lis alko­tá­sai jelen­nek meg a kiál­lí­tá­son.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 21. kedd 17.00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. decem­ber 23.

A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
2014. októ­ber 21-től dec. 23-ig az intéz­mény nyit­va­tar­tá­si rend­jé­ben vasár­nap kivé­te­lé­vel napon­ta 8.00–18.00 óra között láto­gat­ha­tó.
Meg­kö­ze­lít­he­tő a bel­vá­ro­son át a vas­út­ál­lo­más­tól kb. 15 perc séta — vagy a Szé­che­nyi tér­től indu­ló Liszt Ferenc utcán végig­sé­tál­va, a 42. szám alat­ti főépü­let máso­dik eme­le­te.