Párbeszéd Háza

Meg­nyitó he­lye: Párbeszéd Háza
Kovács Ferenc festőmű­vész, “Korpuszok és stá­ci­ók” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Somogyi György mű­vé­szet­tör­té­nész.
Közreműködők: Lukács Sándor szín­mű­vész, Inhoff Ede trom­bi­ta­mű­vész
A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Táblaképei egy­szer­re el­von­tak és ér­zé­ki­ek, drá­mai ere­jük ab­ban van, hogy a kor­puszt a moz­du­lat­lan pusz­ta lé­te­zés ol­da­lá­ról fog­ja meg.A kép­ze­let sö­tét­sé­ge, a cso­da­tör­té­nés vá­rá­sa és a lá­to­más ve­rő­fé­nye ve­tül rá­juk. Színhasználatával erő­sí­ti ezt a ha­tást, meg­ol­dá­sai fe­hér­re fe­hér­rel fes­tett ké­pek ár­nyé­ka­i­val, vagy a re­mény­tel­jes sár­gák, vö­rö­sek, bar­nák erős hasz­ná­la­tá­val lesz­nek ma­ra­dan­dó­ak.
kovacs ferenc corpus
A meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 17-én, 17 óra­kor
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 17 – no­vem­ber 4. hét­köz­nap: 15 – 18 órá­ig
A ki­ál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa: 2014. ok­tó­ber 17 – no­vem­ber 4. hét­köz­nap: 15 – 18 órá­ig.

ph_logo
Párbeszéd Háza – Kápolna
1085 Bp. Horánszky ut­ca 20.