Meg­nyitó helye: Pár­be­széd Háza
Kovács Ferenc festőmű­vész, “Kor­pu­szok és stá­ci­ók” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész.
Köz­re­mű­kö­dők: Lukács Sán­dor szín­mű­vész, Inhoff Ede trom­bi­ta­mű­vész
A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Táb­la­ké­pei egy­szer­re elvon­tak és érzé­ki­ek, drá­mai ere­jük abban van, hogy a kor­puszt a moz­du­lat­lan pusz­ta léte­zés olda­lá­ról fog­ja meg.A kép­ze­let sötét­sé­ge, a cso­da­tör­té­nés várá­sa és a láto­más verő­fé­nye vetül rájuk. Szín­hasz­ná­la­tá­val erő­sí­ti ezt a hatást, meg­ol­dá­sai fehér­re fehér­rel fes­tett képek árnyé­ka­i­val, vagy a remény­tel­jes sár­gák, vörö­sek, bar­nák erős hasz­ná­la­tá­val lesz­nek mara­dan­dó­ak.
kovacs ferenc corpus
A meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 17-én, 17 óra­kor
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 17 — novem­ber 4. hét­köz­nap: 15 — 18 órá­ig
A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa: 2014. októ­ber 17 — novem­ber 4. hét­köz­nap: 15 — 18 órá­ig.

ph_logo
Pár­be­széd Háza — Kápol­na
1085 Bp. Horánsz­ky utca 20.