Párbeszéd Háza

Meg­nyitó helye: Pár­be­széd Háza
Kovács Ferenc festőmű­vész, “Kor­pu­szok és stá­ciók” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész.
Köz­remű­ködők: Lukács Sán­dor színmű­vész, Inhoff Ede trom­bi­tamű­vész
A kiál­lí­tás rövid leírása:
Táb­la­ké­pei egy­szerre elvon­tak és érzé­kiek, drá­mai ere­jük abban van, hogy a kor­puszt a moz­du­lat­lan puszta léte­zés olda­lá­ról fogja meg.A kép­ze­let sötét­sége, a cso­da­tör­té­nés várása és a láto­más verő­fé­nye vetül rájuk. Szín­hasz­ná­la­tá­val erő­síti ezt a hatást, meg­ol­dá­sai fehérre fehér­rel fes­tett képek árnyé­ka­i­val, vagy a remény­tel­jes sár­gák, vörö­sek, bar­nák erős hasz­ná­la­tá­val lesz­nek mara­dan­dóak.
kovacs ferenc corpus
A meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17-én, 17 óra­kor
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 17 — novem­ber 4. hét­köz­nap: 15 — 18 óráig
A kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása: 2014. októ­ber 17 — novem­ber 4. hét­köz­nap: 15 — 18 óráig.

ph_logo
Pár­be­széd Háza — Kápolna
1085 Bp. Horánszky utca 20.