kapcsolódó rendezvények

Buda­pest

Szep­tem­ber 7.
18.00 — Tárt Kapu Galé­ria, Buda­pest, Hőgyes Endre u. 2.

Szep­tem­ber 16.
18.00 — Kiál­lí­tás Ars Sacra Fesz­ti­vál alkal­má­ból, San Marco Galé­ria, 1032 Buda­pest, San Marco u. 81.

Szep­tem­ber 22.
18.00 — „56-os oltár” — Szent Ist­ván Bazi­lika / Lovag terem, Buda­pest, Szent Ist­ván tér 1.

Októ­ber 3.
17.00 — KSH Könyv­tár, “Soha­or­szág léte­zik”, dr. Sán­dor Esz­ter Anita, Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya kiál­lí­tása, 1024 Buda­pest, Keleti Károly utca 5.

Októ­ber 5.
18.00 — Erlin Galé­ria, Buda­pest, Ráday utca 49.
19.00 — Zaka­riás Ist­ván kiál­lí­tása, K.A.S. Galé­ria, Buda­pest, Bar­tók Béla út 9.

Októ­ber 7.
15.00 — MAROSI ILONA műte­rem láto­ga­tás, naponta 15.00–19.00, 1023 Buda­pest, Daru utca 2/c.

Októ­ber 10.
18.00 — Festői­ség az elekt­ro­g­rá­fi­á­ban — Átha­tá­sok 6. — Memento 56, MET Galé­ria, 1117 Buda­pest, Bölcső u. 9. fszt. 1.

Októ­ber 12.
18.00 — Art 9 Galé­ria, Buda­pest, Ráday u. 47.
18.30 — byArt galé­ria, Buda­pest, Ráday u. 47. Fszt. 1.
18:00 — Z Szabó Zol­tán, “Idő­sze­le­tek”, Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria, Buda­pest, Tátra utca 20/b

Októ­ber 13.
18.00 — József­vá­rosi Galé­ria, Rékassy Csaba gra­fi­kusmű­vész kiál­lí­tása , Buda­pest, József krt. 70.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7–28.
18.00 — Gáll Ádám, “Eltű­nés­min­tá­za­tok”, Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria , Buda­pest, Tátra utca 20/b

Okto­ber 14.
17.00 — Cor­vin Rajziskola/ Tran­zit Art Cafe
18.00 — 2B Galé­ria, “Jóté­kony serény­ke­dé­sük­ben az angya­lok”, Buda­pest, Ráday u. 47.
18.00 — San Marco Galé­ria, A T-Art Ala­pít­vány festő támo­ga­tó­i­nak cso­por­tos kiál­lí­tása, Buda­pest, San Marco u. 81.

Októ­ber 16.
10.00 — Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Alko­tó­nap, Buda­pest, San Marco u. 81.

Októ­ber 17.
18.00 — Kon­dor Béla Közös­ségi Ház, Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

Októ­ber 18.
16.00 — IX. kerü­leti diá­kok festő per­for­man­sza, Buda­pest, Kál­vin tér.
18.00 — Város­háza Galé­ria, “Őriz­zük vize­in­ket” kiál­lí­tás, Buda­pest, Üllői út 400.
18.00 — Gaz­dag­réti Közös­ségi Ház Rét Galé­ri­á­já­ban Dudás Gyula festőmű­vész képe­iből nyí­lik tár­lat “Arany­kor” cím­mel.
18.00 — ARTÉR Sza­lon / Határ­ta­la­nul, az ARTÉR Művé­szeti Egye­sü­let kiál­lí­tása, 1221 Buda­pest, Mária Teré­zia u. 7.

Októ­ber 19.
18.00 — Szent József Ház, Tenk László-Leg­újabb képek, Buda­pest, Temp­lom u. 20.

Alber­tirsa

októ­ber 15.
11.00 — Móra Ferenc kul­tú­rá­lis köz­pont, Csont­váry László Dániel átirat­ban, Alber­tirsa, Pesti út 85

Belg­rád, Szerbia

Szep­tem­ber 19.
19.00 — A test pil­lé­rei — Vere­bes György kiál­lí­tása — Col­le­gium Hun­ga­ri­cum Belg­rád, 11000 Beog­rad, Grača­nička 14.

Eger

Októ­ber 18.
17.00 — Földi Péter kiál­lí­tása az EKMK Vit­ko­vics Alko­tó­ház­ban, Eger, Szé­che­nyi utca 55.

Győr

Szep­tem­ber 16.
16.00 — Győri Egy­ház­me­gyei Kincs­tár és Könyv­tár, kiál­lí­tás címe — “Irgal­mas­ság”, Győr, Káp­ta­lan­domb 26

Jász­be­rény

Októ­ber 7.
19.00 — “Kamuf­lázs” — Bíró Bog­lárka festőmű­vész kiál­lí­tása, Lehel Film-Színház, 5100 Jász­be­rény, Fürdő u. 3.

Októ­ber 22.
15.00 — “Kar­tá­vol­ság — Kéz­kö­zel”, Jász­kürt Fogadó, 5100 Jász­be­rény, Déryné u. 6.

Moson­ma­gyar­óvár

Szep­tem­ber 26.
17.00 — “Szi­get­közi tájak és han­gu­la­tok”, Flesch Károly Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Moson­ma­gyar­óvár Erkel F. u. 14.

Nagy­körű

Októ­ber 7.
17.00 — Nagy­körű Galé­ria, Tamás Mária kiál­lí­tása, Nagy­körű, Rákó­czi u. 29.

Rác­keve

Októ­ber 14.
18.00 — Keve Galé­ria, Szabó Ábel festőmű­vész kiál­lí­tása, 2300 Rác­keve, Kos­suth Lajos utca 49.

Sal­gó­tar­ján

Októ­ber 18.
11.45 — Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása, Sal­gó­tar­jáni Madách Imre Gim­ná­zium, Fayl Fri­gyes Galé­ria, Sal­gó­tar­ján, Arany János út 12.

Szi­get­szent­mik­lós

Szep­tem­ber 24.
11.00 — PATAK FESZTIVÁL, Városi Galé­ria, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli u. 19.

Októ­ber 15.
15.00 — AKCIÓ FESTÉSZET, Városi Könyv­tár és Közös­ségi Ház, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli u. 19.

Októ­ber 20.
18.00 — Somo­gyi György Munkácsy-díjas festőmű­vész, Városi Galé­ria, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tököli u. 19.