Budapest

Szep­tem­ber 7.
18.00 — Tárt Kapu Galé­ria, Buda­pest, Hőgyes End­re u. 2.

Szep­tem­ber 16.
18.00 — Kiál­lí­tás Ars Sac­ra Fesz­ti­vál alkal­má­ból, San Mar­co Galé­ria, 1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.

Szep­tem­ber 22.
18.00 — „56-os oltár” — Szent Ist­ván Bazi­li­ka / Lovag terem, Buda­pest, Szent Ist­ván tér 1.

Októ­ber 3.
17.00 — KSH Könyv­tár, “Soha­or­szág léte­zik”, dr. Sán­dor Esz­ter Ani­ta, Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya kiál­lí­tá­sa, 1024 Buda­pest, Kele­ti Károly utca 5.

Októ­ber 5.
18.00 — Erlin Galé­ria, Buda­pest, Ráday utca 49.
19.00 — Zaka­riás Ist­ván kiál­lí­tá­sa, K.A.S. Galé­ria, Buda­pest, Bar­tók Béla út 9.

Októ­ber 7.
15.00 — MAROSI ILONA műte­rem láto­ga­tás, napon­ta 15.00–19.00, 1023 Buda­pest, Daru utca 2/c.

Októ­ber 10.
18.00 — Fes­tő­i­ség az elekt­rog­rá­fi­á­ban — Átha­tá­sok 6. — Memen­to 56, MET Galé­ria, 1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. fszt. 1.

Októ­ber 12.
18.00 — Art 9 Galé­ria, Buda­pest, Ráday u. 47.
18.30 — byArt galé­ria, Buda­pest, Ráday u. 47. Fszt. 1.
18:00 — Z Sza­bó Zol­tán, “Idő­sze­le­tek”, Újli­pót­vá­ro­si Klub-Galéria, Buda­pest, Tát­ra utca 20/b

Októ­ber 13.
18.00 — József­vá­ro­si Galé­ria, Rék­assy Csa­ba gra­fi­kusmű­vész kiál­lí­tá­sa , Buda­pest, József krt. 70.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7–28.
18.00 — Gáll Ádám, “Eltű­nés­min­tá­za­tok”, Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria , Buda­pest, Tát­ra utca 20/b

Okto­ber 14.
17.00 — Cor­vin Rajziskola/ Tran­zit Art Cafe
18.00 — 2B Galé­ria, “Jóté­kony serény­ke­dé­sük­ben az angya­lok”, Buda­pest, Ráday u. 47.
18.00 — San Mar­co Galé­ria, A T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak cso­por­tos kiál­lí­tá­sa, Buda­pest, San Mar­co u. 81.

Októ­ber 16.
10.00 — Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Alko­tó­nap, Buda­pest, San Mar­co u. 81.

Októ­ber 17.
18.00 — Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház, Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.

Októ­ber 18.
16.00 — IX. kerü­le­ti diá­kok fes­tő per­for­man­sza, Buda­pest, Kál­vin tér.
18.00 — Város­há­za Galé­ria, “Őriz­zük vize­in­ket” kiál­lí­tás, Buda­pest, Üllői út 400.
18.00 — Gaz­dag­ré­ti Közös­sé­gi Ház Rét Galé­ri­á­já­ban Dudás Gyu­la fes­tő­mű­vész képe­i­ből nyí­lik tár­lat “Arany­kor” cím­mel.
18.00 — ARTÉR Sza­lon / Határ­ta­la­nul, az ARTÉR Művé­sze­ti Egye­sü­let kiál­lí­tá­sa, 1221 Buda­pest, Mária Teré­zia u. 7.

Októ­ber 19.
18.00 — Szent József Ház, Tenk László-Leg­újabb képek, Buda­pest, Temp­lom u. 20.

Albertirsa

októ­ber 15.
11.00 — Móra Ferenc kul­túrá­lis köz­pont, Csont­váry Lász­ló Dáni­el átirat­ban, Alber­tirsa, Pes­ti út 85

Belgrád, Szerbia

Szep­tem­ber 19.
19.00 — A test pil­lé­rei — Vere­bes György kiál­lí­tá­sa — Col­le­gi­um Hun­ga­ri­cum Belg­rád, 11000 Beog­rad, Grača­nič­ka 14.

Eger

Októ­ber 18.
17.00 — Föl­di Péter kiál­lí­tá­sa az EKMK Vit­ko­vics Alko­tó­ház­ban, Eger, Szé­che­nyi utca 55.

Győr

Szep­tem­ber 16.
16.00 — Győ­ri Egy­ház­me­gyei Kincs­tár és Könyv­tár, kiál­lí­tás címe — “Irgal­mas­ság”, Győr, Káp­ta­lan­domb 26

Jászberény

Októ­ber 7.
19.00 — “Kamuf­lázs” — Bíró Bog­lár­ka fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, Lehel Film-Színház, 5100 Jász­be­rény, Für­dő u. 3.

Októ­ber 22.
15.00 — “Kar­tá­vol­ság — Kéz­kö­zel”, Jász­kürt Foga­dó, 5100 Jász­be­rény, Déry­né u. 6.

Mosonmagyaróvár

Szep­tem­ber 26.
17.00 — “Szi­get­közi tájak és han­gu­la­tok”, Flesch Károly Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Moson­ma­gyar­óvár Erkel F. u. 14.

Nagy­körű

Októ­ber 7.
17.00 — Nagy­kö­rű Galé­ria, Tamás Mária kiál­lí­tá­sa, Nagy­körű, Rákó­czi u. 29.

Ráckeve

Októ­ber 14.
18.00 — Keve Galé­ria, Sza­bó Ábel fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, 2300 Rác­ke­ve, Kos­suth Lajos utca 49.

Salgótarján

Októ­ber 18.
11.45 — Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa, Sal­gó­tar­jáni Madách Imre Gim­ná­zium, Fayl Fri­gyes Galé­ria, Sal­gó­tar­ján, Arany János út 12.

Szigetszentmiklós

Szep­tem­ber 24.
11.00 — PATAK FESZTIVÁL, Váro­si Galé­ria, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Októ­ber 15.
15.00 — AKCIÓ FESTÉSZET, Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Októ­ber 20.
18.00 — Somo­gyi György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, Váro­si Galé­ria, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.