Meg­nyitó helye: Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet — Karin­thy Sza­lon.
Kiál­lí­tó művé­szek:
Bon­dor Csil­la, Csur­ka Esz­ter, Kovács Lehel, Péter­fy Ábel, Szo­tyory Lász­ló,
Vere­bics Ágnes

Kiál­lí­tás címe: “Egy másik gene­rá­ció”.
Meg­nyitja: Beke Lász­ló, művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Kor­társ Galé­ri­ák Hét­vé­gé­jé­re a Magyar Fes­té­szet Nap­ja 2014. prog­ram kere­tén belül Egy másik gene­rá­ció cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, amit Beke Lász­ló, művé­szet­tör­té­nész tár­lat­ve­ze­té­sé­vel nyi­tunk meg.

Meg­nyi­tó és tár­lat­ve­ze­tés idő­pont­ja: 2014. októ­ber 17., pén­tek 17óra
A tár­lat­ve­ze­tés után Geren­csó Kol­lek­tív Réteg jazz kon­cert, mely kon­cert a KULTI-Bartók32 Galé­ri­á­ban foly­ta­tó­dik, így köti össze a zene a két galé­ria kiál­lí­tá­sát.

Nyit­va tar­tás:
Hét­fő­től pén­te­kig 11 órá­tól 18 órá­ig
Szom­ba­ton: 10 órá­tól 14 órá­ig
továb­bá a ren­dez­vé­nyek ide­je alatt
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 14. 18 óra
karinthy logo
E-mail:
karinthyszalon[kukac]ujbudakulti.hu
Tele­fon:
(+36–1) 209‑3706
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.