Karinthy Szalon

Meg­nyitó helye: Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet — Karin­thy Sza­lon.
Kiál­lító művé­szek:
Bon­dor Csilla, Csurka Esz­ter, Kovács Lehel, Péterfy Ábel, Szo­tyory László,
Vere­bics Ágnes

Kiál­lí­tás címe: “Egy másik gene­rá­ció”.
Meg­nyitja: Beke László, művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Kor­társ Galé­riák Hét­vé­gé­jére a Magyar Fes­té­szet Napja 2014. prog­ram kere­tén belül Egy másik gene­rá­ció cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, amit Beke László, művé­szet­tör­té­nész tár­lat­ve­ze­té­sé­vel nyi­tunk meg.

Meg­nyitó és tár­lat­ve­ze­tés idő­pontja: 2014. októ­ber 17., pén­tek 17óra
A tár­lat­ve­ze­tés után Geren­csó Kol­lek­tív Réteg jazz kon­cert, mely kon­cert a KULTI-Bartók32 Galé­ri­á­ban foly­ta­tó­dik, így köti össze a zene a két galé­ria kiállítását.

Nyitva tar­tás:
Hét­főtől pén­te­kig 11 órá­tól 18 óráig
Szom­ba­ton: 10 órá­tól 14 óráig
továbbá a ren­dez­vé­nyek ideje alatt
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 14. 18 óra
karinthy logo
E-mail:
karinthyszalon[kukac]ujbudakulti.hu
Tele­fon:
(+36–1) 209‑3706
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.