Karinthy Szalon

Meg­nyitó he­lye: Újbudai Kulturális Intézet – Karinthy Szalon.
Kiállító mű­vé­szek:
Bondor Csilla, Csurka Eszter, Kovács Lehel, Péterfy Ábel, Szotyory László,
Verebics Ágnes

Kiállítás cí­me: “Egy má­sik ge­ne­rá­ció”.
Meg­nyitja: Beke László, mű­vé­szet­tör­té­nész
Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
A Kortárs Galériák Hétvégéjére a Magyar Festészet Napja 2014. prog­ram ke­re­tén be­lül Egy má­sik ge­ne­rá­ció cím­mel nyí­lik ki­ál­lí­tás, amit Beke László, mű­vé­szet­tör­té­nész tár­lat­ve­ze­té­sé­vel nyi­tunk meg.

Megnyitó és tár­lat­ve­ze­tés idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 17., pén­tek 17óra
A tár­lat­ve­ze­tés után Gerencsó Kollektív Réteg jazz kon­cert, mely kon­cert a KULTI-Bartók32 Galériában foly­ta­tó­dik, így kö­ti össze a ze­ne a két ga­lé­ria ki­ál­lí­tá­sát.

Nyitva tar­tás:
Hétfőtől pén­te­kig 11 órá­tól 18 órá­ig
Szombaton: 10 órá­tól 14 órá­ig
to­váb­bá a ren­dez­vé­nyek ide­je alatt
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. no­vem­ber 14. 18 óra
karinthy logo
E-mail:
karinthyszalon[kukac]ujbudakulti.hu
Telefon:
(+36-1) 209-3706
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.