Karinthy Szalon

Cso­por­tos kiál­lí­tás

Kiál­lí­tás címe: Made in Count­ry

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
10 magyar és 10 Magyar­or­szá­gon élő kül­föl­di kép­ző­mű­vész páron­ként készí­tett közös mun­kái kerül­nek bemu­ta­tás­ra.
A fes­té­szet, mint közös plat­form.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 18. kedd 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 04.

Nyit­va tar­tás: H-P: 11.00 — 18.00

karinthy logo
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.