Karinthy Szalon

Karinthy Szalon

Csoportos ki­ál­lí­tás

Kiál­lí­tás cí­me: Made in Country

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
10 ma­gyar és 10 Magyarországon élő kül­föl­di kép­ző­mű­vész pá­ron­ként ké­szí­tett kö­zös mun­kái ke­rül­nek be­mu­ta­tás­ra.
A fes­té­szet, mint kö­zös plat­form.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 18. kedd 18:00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 04.

Nyitva tar­tás: H-P: 11.00 – 18.00

karinthy logo
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.