Keve Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Árpád Muzeális Gyűjtemény, Keve Galéria, Ráckeve

Kiál­lí­tás cí­me: Hordozható Azilum
Kiál­lító művé­sz: Nádas Alexandra fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Galambos Ádám, Evangélikus teo­ló­gus az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nö­ke

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 15.

Nyitva tar­tás:
no­vem­ber hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 10.00 – 16.00
Telefon: 0624519035

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Budapestről a H6-os Hév in­dul Ráckevére órán­ként a Közvágóhídról, in­nen ne­gyed óra sé­ta a vá­ros fő­ut­cá­ján vagy az ál­lo­más­ról busszal a má­so­dik meg­ál­ló­ig. Autóval fő­vá­ros­ból több út­vo­nal is vá­laszt­ha­tó.

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos ut­ca 49.