Kiál­lí­tás hely­színe: Árpád Muze­á­lis Gyűj­te­mény, Keve Galé­ria, Rác­ke­ve

Kiál­lí­tás címe: Hor­doz­ha­tó Azi­lum
Kiál­lító művé­sz: Nádas Ale­xand­ra fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Galam­bos Ádám, Evan­gé­li­kus teo­ló­gus az Asz­ta­li Beszél­ge­té­sek Kul­tu­rá­lis Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 15.

Nyit­va tar­tás:
novem­ber hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 10.00 — 16.00
Tele­fon: 0624519035

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Buda­pest­ről a H6-os Hév indul Rác­ke­vé­re órán­ként a Köz­vá­gó­híd­ról, innen negyed óra séta a város főut­cá­ján vagy az állo­más­ról busszal a máso­dik meg­ál­ló­ig. Autó­val fővá­ros­ból több útvo­nal is választ­ha­tó.

2300 Rác­ke­ve, Kos­suth Lajos utca 49.