Keve Galéria

Keve Galéria, Ráckeve

Szabó Ábel fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Szepes Hédi mű­vé­szet­tör­té­nész

Szabó Ábel fes­tő­mű­vész 1974-ben szü­le­tett Kolozsvárott. Középfokú ta­nul­má­nya­it a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában vé­gez­te, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Pásztor Gábor, Eszik Alajos vol­tak a mes­te­rei. 1998-ban vég­zett gra­fi­ka sza­kon, majd az ez­red­for­du­lót kö­ve­tő­en ta­lált rá re­a­lisz­ti­kus áb­rá­zo­lás­mód­já­ra. “A re­a­lis­ta fes­té­szet szá­mom­ra a vi­lág el­ha­nya­golt dol­ga­i­nak új­bó­li meg­is­me­ré­sét je­len­ti” – vall­ja Szabó Ábel jel­leg­ze­tes stí­lu­sá­ról. A Sensaria cso­port tag­ja­ként már tíz éve ál­lan­dó ki­ál­lí­tó­ja a Vásárhelyi Őszi Tárlatoknak, és a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fes­tő­szim­pó­zi­um­nak is rend­sze­res részt­ve­vő­je. Munkásságát 1998-ban Kondor Béla-díjjal, majd Derkovits Gyula-ösztöndíjjal is­mer­ték el; a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon 2007-ben és 2013-ban Galyasi Miklós ní­vó­díj­jal, 2011-ben Endre Béla mes­ter­díj­jal tün­tet­ték ki, 2014-ben a 61. Vásárhelyi Őszi Tárlat zsű­ri­je egy­han­gú dön­tés­sel ítél­te meg ré­szé­re a ki­ál­lí­tás fő­dí­ját, a Tornyai-plakettet.

Megnyitó: 2016 ok­tó­ber 14. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 20-ig

Nyitvatar­tás: K-V: 10.00-16.00

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos ut­ca 49. Telefon: 06-24-519 035