Keve Galéria

Keve Galé­ria, Ráckeve

Szabó Ábel festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Sze­pes Hédi művészettörténész

Szabó Ábel festőmű­vész 1974-ben szü­le­tett Kolozs­vá­rott. Közép­fokú tanul­má­nyait a Képző– és Iparmű­vé­szeti Szak­kö­zép­is­ko­lá­ban végezte, a Magyar Képzőmű­vé­szeti Egye­te­men Pász­tor Gábor, Eszik Ala­jos vol­tak a mes­te­rei. 1998-ban vég­zett gra­fika sza­kon, majd az ezred­for­du­lót követően talált rá rea­lisz­ti­kus ábrá­zo­lás­mód­jára. “A rea­lista fes­té­szet szá­momra a világ elha­nya­golt dol­ga­i­nak újbóli meg­is­me­ré­sét jelenti” – vallja Szabó Ábel jel­leg­ze­tes stí­lu­sá­ról. A Sens­aria cso­port tag­ja­ként már tíz éve állandó kiál­lí­tója a Vásár­he­lyi Őszi Tár­la­tok­nak, és a hód­mező­vá­sár­he­lyi festő­szim­pó­zi­um­nak is rend­sze­res részt­vevője. Mun­kás­sá­gát 1998-ban Kon­dor Béla-díjjal, majd Der­ko­vits Gyula-ösztöndíjjal ismer­ték el; a Vásár­he­lyi Őszi Tár­la­to­kon 2007-ben és 2013-ban Galyasi Mik­lós nívó­díj­jal, 2011-ben Endre Béla mes­ter­díj­jal tün­tet­ték ki, 2014-ben a 61. Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat zsű­rije egy­hangú dön­tés­sel ítélte meg részére a kiál­lí­tás fődí­ját, a Tornyai-plakettet.

Meg­nyitó: 2016 októ­ber 14. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 20-ig

Nyitvatar­tás: K-V: 10.00–16.00

2300 Rác­keve, Kos­suth Lajos utca 49. Tele­fon: 06–24-519 035