Keve Galéria, Ráckeve

Sza­bó Ábel fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Sze­pes Hédi művé­szet­tör­té­nész

Sza­bó Ábel fes­tő­mű­vész 1974-ben szü­le­tett Kolozs­vá­rott. Közép­fo­kú tanul­má­nya­it a Képző- és Ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­lá­ban végez­te, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­te­men Pász­tor Gábor, Eszik Ala­jos vol­tak a mes­te­rei. 1998-ban vég­zett gra­fi­ka sza­kon, majd az ezred­for­du­lót köve­tő­en talált rá rea­lisz­ti­kus ábrá­zo­lás­mód­já­ra. “A rea­lis­ta fes­té­szet szá­mom­ra a világ elha­nya­golt dol­ga­i­nak újbó­li meg­is­me­ré­sét jelen­ti” – vall­ja Sza­bó Ábel jel­leg­ze­tes stí­lu­sá­ról. A Sen­sa­ria cso­port tag­ja­ként már tíz éve állan­dó kiál­lí­tó­ja a Vásár­he­lyi Őszi Tár­la­tok­nak, és a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fes­tő­szim­pó­zi­um­nak is rend­sze­res részt­ve­vő­je. Mun­kás­sá­gát 1998-ban Kon­dor Béla-díjjal, majd Der­kovits Gyula-ösztöndíjjal ismer­ték el; a Vásár­he­lyi Őszi Tár­la­to­kon 2007-ben és 2013-ban Galya­si Mik­lós nívó­díj­jal, 2011-ben End­re Béla mes­ter­díj­jal tün­tet­ték ki, 2014-ben a 61. Vásár­he­lyi Őszi Tár­lat zsű­ri­je egy­han­gú dön­tés­sel ítél­te meg részé­re a kiál­lí­tás fődí­ját, a Tornyai-plakettet.

Meg­nyi­tó: 2016 októ­ber 14. pén­tek 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 20-ig

Nyitvatar­tás: K-V: 10.00–16.00

2300 Rác­ke­ve, Kos­suth Lajos utca 49. Tele­fon: 06–24-519 035