Kiáltvány

„Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…”
– írta Babits „Örökkék ég a felhők mögött” című versében. Örökkék… Ismerjük ezt a színt? Ismerjük a színskála valamennyi színének hasonló mélységű tartalmát?

Tudjuk-e, hogy a szín­rit­mu­sok­nak és gesz­tu­sok­nak mi­lyen han­gu­lat­te­rem­tő ere­je van?
Egész nem­ze­dé­kek, tár­sa­dal­mi ré­te­gek éle­té­ből ma­radt ki a fes­té­szet ér­té­ke­i­nek él­mény­sze­rű el­sa­já­tí­tá­sa, mi­ál­tal vi­lá­guk nem ké­pes ki­nyíl­ni – a szó ba­bit­si ér­tel­mé­ben.

2002 óta ha­zánk­ban rend­sze­re­sen meg­ün­ne­pel­jük
a Magyar Festészet Napját, ame­lyet ok­tó­ber 18-ra tűz­tünk ki.

Azért er­re a nap­ra, mert ek­kor ün­ne­pel­jük Szent Lukács név­nap­ját, aki év­szá­za­dok óta a fes­tők vé­dő­szent­je. Ez a nap 2002 óta a fény, a szí­nek, a for­mák és rit­mu­sok, az élő fes­té­szet ün­ne­pe!

Kérjük a szak­ma mű­ve­lő­it, mű­vé­szet­tör­té­né­sze­ket, mű­ke­res­ke­dő­ket, mű­gyűj­tő­ket, társ­mű­vé­sze­ket és min­den­ki mást, aki­nek ked­ves a fes­té­szet, tá­mo­gas­sák kez­de­mé­nye­zé­sün­ket, és a ma­guk mű­kö­dé­si te­rü­le­tén te­gye­nek an­nak ér­de­ké­ben,
hogy ügyünk az egész tár­sa­da­lom kö­zös ügye le­gyen.

Felszólítjuk a mú­ze­u­mo­kat, ki­ál­lí­tó in­téz­mé­nye­ket: e na­pon ren­dez­ze­nek ki­ál­lí­tá­so­kat, auk­ci­ó­kat, szak­mai ta­nács­ko­zá­so­kat, társ­mű­vé­sze­ti ese­mé­nye­ket, tár­ják ki ka­pu­i­kat a mi­nél szé­le­sebb nyil­vá­nos­ság előtt!

Vélemény, hozzászólás?