A KÉPZŐMŰVÉSZET ÜNNEPE

2018. októ­ber 20-án a Szol­no­ki Művész­te­lep szer­ve­zé­sé­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő, egész napos prog­ram­so­ro­zat kere­té­ben hét kiál­lí­tás nyí­lik, köz­te az ese­mé­nyek gerin­cét adó Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves kiál­lí­tá­sa.