ÚJBUDA A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA BÖLCSŐJE

2002 óta min­den évben egész napos ren­dez­vény­so­ro­zat­tal ünnep­li Újbu­da a magyar fes­té­sze­tet. Kiál­lí­tá­sok, szim­pó­zi­u­mok, galé­ria séták,  nyi­tott műte­rem, koszo­rú­zá­sok, meg­em­lé­ke­zé­sek 2018. októ­ber 19-én a kerü­let­ben.