Kiemelt rendezvény — A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon

 

2017. októ­ber 12.

17.00 Fészek
Nagy Kata­lin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész műte­rem kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Révi Nor­bert szob­rász­mű­vész
Helye: Lakás­mű­te­rem (5000 Szol­nok, Liget út 31.)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 12. 17–20 órá­ig

2017. októ­ber 14.

10.00–14.00 Szí­nes tin­ták­ról álmo­dom…
Nap­fa állí­tás a Szol­no­ki Galé­ria előtt (Szol­nok, Temp­lom út 2.)
A Magisz­ter Fényes Adolf Művé­sze­ti Szak­gim­ná­zi­u­ma és Alap­fo­kú Művé­sze­ti Isko­lá­ja képzőművészeti- és drá­ma­ta­go­za­tos diák­ja­i­nak ins­tal­lá­ci­ó­ja

13.00 Épí­tész Kira­kat
Kiál­lí­tás a deb­re­ce­ni épí­tész­kép­zés szol­no­ki tema­ti­kus évé­nek mun­ká­i­ból
Hely­szín: Aba-Novák Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Liszt Ferenc Kiál­lí­tó­tér
(5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
Meg­nyit­ja: Álmos­di Árpád épí­tész, Szen­tir­mai Tamás docens, a Deb­re­ce­ni Egye­tem Műsza­ki Kar Épí­tész­mér­nök Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő­je
Láto­gat­ha­tó: 2017. októ­ber 30-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

14.00 Kósa János Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Helye: Szol­no­ki Művész­te­lep – KERT Galé­ria (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
Meg­nyit­ja: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 12-ig (K-V: 10.00–16.00 vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint)

15.00 „Fest­ebéd” a Szol­no­ki Művész­te­lep kert­jé­ben

16.00 In memo­riam Baranyó Sán­dor
Helye: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
Meg­nyit­ja: Csi­szár Róbert művé­sze­ti író
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 11-ig (K-P: 10.00–17.00, SZ: 10.00–13.00)

16.45 LIMES – a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017
A Szol­no­ki Művész­te­lep­hez és Szol­nok váro­sá­hoz szak­mai, bará­ti szá­lak­kal kötő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tömö­rí­tő Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves nagy­ki­ál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria  (5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 17-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

17.15 IV. Szol­no­ki Bronz­szob­rá­sza­ti Szim­pó­zi­um kiál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kül­ső ter­me
Meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 7-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

18.00 LIMES a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017 meg­nyi­tó ünnep­ség és díj­át­adó gála
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Helye: Szol­no­ki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 17-ig (K-V: 9.00–17.00)

2017. októ­ber 26. Fir­kák – Keré­nyi János Feren­czy Noémi-díjas gra­fi­kus­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Helye: Ver­se­ghy Ferenc Könyv­tár és Köz­mű­ve­lő­dé­si Intéz­mény
(5000 Szol­nok, Kos­suth tér 2.)
Köz­re­mű­kö­dik: Kathy Hor­váth Lajos hege­dű­mű­vész, érdemes-és kivá­ló művész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 23-ig

A ren­dez­vény­so­ro­zat a Nem­zet­kö­zi Tudo­má­nyos Film­fesz­ti­vál társ­ren­dez­vé­nye. A prog­ram­ra aznap autó­buszt indí­tunk Buda­pest­ről, elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges és itt lehet­sé­ges.

www.szolnokimuvesztelep.com
Ins­ta­gram
You­tu­be
Face­book