Kiál­lí­tás hely­szí­ne: Csont­váry Művé­sze­ti Udvar­ház — B’32 Galé­ria
Kiál­lí­tó művé­szek: Atlasz Gábor, Brá­da Tibor, Csá­ky Róbert, Föl­di Péter,
Hor­váth Krisz­ti­án, Kár­pá­ti Tamás, Lóránt János Deme­ter, Szkok Iván, Tenk Lász­ló, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va, Végh And­rás, Szent­györ­gyi József
.
Kiál­lí­tás címe: “Fes­tői vilá­gok”
Meg­nyitja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
2014 októ­ber 17-én, 19:00 óra­kor , a Csont­vá­ri Művé­sze­ti Udvar­ház — B’32 Galé­ri­á­ban nyí­lik, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány és az ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZETKULTI szer­ve­zé­sé­ben , az új kul­tu­rá­lis intéz­mény név­adó­já­nak, Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar tisz­te­le­té­re, a ma élő fes­té­szet jeles kép­vi­se­lő­i­ből kama­ra­ki­ál­lí­tás.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014 októ­ber 17, 19:00

Tár­lat­ve­ze­tés: októ­ber 18, szom­bat, 16:00.
Kiál­li­tás meg­te­kint­he­tő: novem­ber 3-ig.

Bartok 32
1111, Buda­pest, Bar­tók Béla út 32