Meg­nyitó helye: DUAL ART galé­ria
A kiál­lí­tást Dr. Feledy Balázs, művé­sze­ti író nyit­ja meg
Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
A Magyar Fes­té­szet Nap­ja külön­le­ges szak­mai cse­me­gé­je a mini képek kiál­lí­tá­sa, mely­re száz fes­tő kap meg­hí­vást és az alko­tók­nak 20x20 cm mére­tű vászon képe­ket kell készí­te­ni­ük. A kiál­lí­tá­son épp­úgy részt vesz­nek már díja­zott mes­te­rek, mint fia­ta­labb alko­tók. Sok gene­rá­ció, vál­to­za­tos stí­lus fel­fo­gás jel­lem­zi a kiál­lí­tást, ame­lyen a művé­szi minő­ség a meg­ha­tá­ro­zó szem­pont.
A kiál­lí­tás soro­zat idén 13 éves. Ebből az alka­lom­ból az elmúlt évek sike­rei nyo­mán meg­hí­vá­sos kiál­lí­tást “Mini­ké­pek” cím­mel ren­dez­zük meg a DUAL ART galé­ri­á­ban, amely Seges­di Bori és Bon­ta Zol­tán veze­té­se alatt műkö­dik.
Az idei kiál­lí­tás­hoz Belváros-Lipótváros V. kerü­le­ti Önkor­mány­za­ta, Zöld Ani­kó pályá­za­tá­nak köszön­he­tő­en fel­fe­szí­tett 20x20-as fes­tő­vász­na­kat biz­to­sí­tott min­den­ki­nek.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014 októ­ber 13.-án, hét­főn 17 óra­kor.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő 2014. októ­ber 13-tól októ­ber 31-ig.
Nyit­va tar­tás: H-P: 11.00–18.00, Szo: 11.00–13.00

Dual art
1053, Buda­pest, Kirá­lyi Pál utca 9