”Női vonal III” kiállítás

Bar­tók ’29 — Kiál­lí­tó­tér,

Kiál­lí­tás meg­nyi­tá­sá­nak idő­pontja: 2014. októ­ber 17-én, pén­tek, 18:00.
Meg­nyitó beszéd: Sipos Endre müvé­szeti iró, festőmű­vész
Fel­lép: Szabó Fran­ciska és Szabó Péter
Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes MTVA
Kurá­tor: Vin­cze Angéla.

A kiál­lí­tá­son har­mincöt festőmű­vész állít ki a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a doyenig.
Meg­mu­tat­juk, hogy a rop­pant érzé­keny nők hogyan rea­gál­ják le a min­den­na­pok feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­színű­sé­gét.
Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ciói erő­seb­bek, mint a fér­fi­aké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott róla, hogy így legyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt , hogy van nő fes­té­szet, és férfi fes­té­szet. Bár­hol legyünk a világ­ban és beté­ve­dünk egy galé­ri­ába, vagy kiál­lí­tásra nem tud­nánk meg­mon­dani, hogy férfi, vagy nő fes­tette– e a fest­mé­nye­ket, ha nincs alá­írva.
Évszá­za­do­kig nem vol­tak nyitva a festő aka­dé­miák a nők szá­mára, de pl. a rene­szánsz­ban Sofi­nishba Anug­is­sola, a XIX.sz.-ban Suzanne Vala­don a többi nőnek nyi­tott egy kaput, báto­rí­totta, hogy fes­se­nek.
Egyre több nő mutat­hatja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők iránti meg­be­csü­lés és tisz­te­let napja meg­vál­toz­tatta a nőkről alko­tott véle­mé­nye­ket.
Min­denki azt a mun­ká­ját mutatja be, amely leg­job­ban fém­jelzi.
Min­den embert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi véges emberi lények: érzé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vágya­ink­kal és álma­ink­kal mikép­pen tudunk a vég­te­len világ részévé válni, s e világ­ban bol­do­gu­lá­sun­kat megtalálni.

Nyitva tar­tás: K-P 13.00–18.00 óra
Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014.október 17–29.

B29
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.