”Női vonal III” kiállítás

Bartók ’29 – Kiállítótér,

Kiállítás meg­nyi­tá­sá­nak idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 17-én, pén­tek, 18:00.
Megnyitó be­széd: Sipos Endre mü­vé­sze­ti iró, fes­tő­mű­vész
Fellép: Szabó Franciska és Szabó Péter
Moderátor: Cserháti Ágnes MTVA
Kurátor: Vincze Angéla.

A ki­ál­lí­tá­son har­minc­öt fes­tő­mű­vész ál­lít ki a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a do­ye­nig.
Megmutatjuk, hogy a rop­pant ér­zé­keny nők ho­gyan re­a­gál­ják le a min­den­na­pok fe­szült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­szí­nű­sé­gét.
Tudjuk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, in­tu­í­ci­ói erő­seb­bek, mint a fér­fi­a­ké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott ró­la, hogy így le­gyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mu­tat­ko­zott, mu­tat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt , hogy van nő fes­té­szet, és fér­fi fes­té­szet. Bárhol le­gyünk a vi­lág­ban és be­té­ve­dünk egy ga­lé­ri­á­ba, vagy ki­ál­lí­tás­ra nem tud­nánk meg­mon­da­ni, hogy fér­fi, vagy nő festette- e a fest­mé­nye­ket, ha nincs alá­ír­va.
Évszázadokig nem vol­tak nyit­va a fes­tő aka­dé­mi­ák a nők szá­má­ra, de pl. a re­ne­szánsz­ban Sofinishba Anugissola, a XIX.sz.-ban Suzanne Valadon a töb­bi nő­nek nyi­tott egy ka­put, bá­to­rí­tot­ta, hogy fes­se­nek.
Egyre több nő mu­tat­hat­ja meg te­het­sé­gét, mert 1857 óta a nők irán­ti meg­be­csü­lés és tisz­te­let nap­ja meg­vál­toz­tat­ta a nők­ről al­ko­tott vé­le­mé­nye­ket.
Mindenki azt a mun­ká­ját mu­tat­ja be, amely leg­job­ban fém­jel­zi.
Minden em­bert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi vé­ges em­be­ri lé­nyek: ér­zé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vá­gya­ink­kal és ál­ma­ink­kal mi­kép­pen tu­dunk a vég­te­len vi­lág ré­szé­vé vál­ni, s e vi­lág­ban bol­do­gu­lá­sun­kat meg­ta­lál­ni.

Nyitva tar­tás: K-P 13.00-18.00 óra
Kiállítás meg­te­kint­he­tő: 2014.október 17-29.

B29
1114 Budapest, Bartók Béla út 29.