Bar­tók ’29 — Kiál­lí­tó­tér,

Kiál­lí­tás meg­nyi­tá­sá­nak idő­pont­ja: 2014. októ­ber 17-én, pén­tek, 18:00.
Meg­nyi­tó beszéd: Sipos End­re müvé­sze­ti iró, fes­tő­mű­vész
Fel­lép: Sza­bó Fran­cis­ka és Sza­bó Péter
Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes MTVA
Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la.

A kiál­lí­tá­son har­minc­öt fes­tő­mű­vész állít ki a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a doye­nig.
Meg­mu­tat­juk, hogy a rop­pant érzé­keny nők hogyan rea­gál­ják le a min­den­na­pok feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­szí­nű­sé­gét.
Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ci­ói erő­seb­bek, mint a fér­fi­a­ké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott róla, hogy így legyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt , hogy van nő fes­té­szet, és fér­fi fes­té­szet. Bár­hol legyünk a világ­ban és beté­ve­dünk egy galé­ri­á­ba, vagy kiál­lí­tás­ra nem tud­nánk meg­mon­da­ni, hogy fér­fi, vagy nő festette- e a fest­mé­nye­ket, ha nincs alá­ír­va.
Évszá­za­do­kig nem vol­tak nyit­va a fes­tő aka­dé­mi­ák a nők szá­má­ra, de pl. a rene­szánsz­ban Sofi­nish­ba Anu­gis­so­la, a XIX.sz.-ban Suzanne Vala­don a töb­bi nőnek nyi­tott egy kaput, báto­rí­tot­ta, hogy fes­se­nek.
Egy­re több nő mutat­hat­ja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők irán­ti meg­be­csü­lés és tisz­te­let nap­ja meg­vál­toz­tat­ta a nők­ről alko­tott véle­mé­nye­ket.
Min­den­ki azt a mun­ká­ját mutat­ja be, amely leg­job­ban fém­jel­zi.
Min­den embert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi véges embe­ri lények: érzé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vágya­ink­kal és álma­ink­kal mikép­pen tudunk a vég­te­len világ részé­vé vál­ni, s e világ­ban bol­do­gu­lá­sun­kat meg­ta­lál­ni.

Nyit­va tar­tás: K-P 13.00–18.00 óra
Kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.október 17–29.

B29
1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.