Tisz­te­let a góti­ká­nak” üveg­ki­ál­lí­tás
Meg­nyit­ja: Balázs Mik­lós Ernő moza­ik­mű­vész
Kurá­tor: Czif­rák Lász­ló
Kiál­lí­tás meg­nyi­tá­sá­nak idő­pontja: 2014.10.20. 18.00
Hely­szín: Róth Mik­sa Emlék­ház
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: októ­ber 20 — novem­ber 16-ig.

Roth muzeum
Nyit­va tar­tás: K-V: 14.00–18.00
1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.