Kiemelt rendezvények

Kiemelt ren­dez­vé­nyek


Októ­ber 3.
17.00 — “Üres­ség” — Mol­nár Sán­dor festőmű­vész kiál­lí­tása, Pesti Vigadó, 1051 Buda­pest, Vigadó tér 2.

Októ­ber 8.
12.00 — MROE (Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­lete) kiál­lí­tás, 1092, Buda­pest Ráday u. 18.

Októ­ber 11.
18.00 — “Mini­ké­pek” kiál­lí­tás, Vízi­vá­rosi Galé­ria, Buda­pest, Kapás utca 55.

Októ­ber 14.
11.00 — Magyar Fes­té­szet Napja Újbu­dán, egész napos ren­dez­vény.
18:00 — B32 Galé­ria, Kokas Ignác emlék­ki­ál­lí­tás a művész szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­lója alkal­má­ból, Buda­pest, Bar­tók Béla út 32.

Októ­ber 16.
11.30 — Esz­ter­gomi Keresz­tény Múzeum: “Magyar­or­szági szen­tek” orszá­gos pályá­zati kiál­lí­tás díj­ki­osz­tás­sal. Tár­lat­ve­zető: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója.
12.30 — Dzsámi Galé­ria: „ Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai” üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás.
Meg­nyitja: Sze­ke­resné Czi­nege Erzsé­bet az intéz­mény igaz­ga­tója. Élő zene. Cate­ring. Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 4.
14.30 — Ron­della Galé­ria: ”Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” Salus liber­ta­tem fer­en­ti­bus”
Orszá­gos fes­té­szeti pályá­zati kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros úr emlé­ké­nek szen­telve. A néző­ket üdvözli Dr. Erdő Péter bíbo­ros esz­ter­gomi érsek úr. Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója. Díj­ki­osz­tás. Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 9.
16.30 — “Fény és árnyék” — Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása és szín­házi előa­dása, Magyar Nem­zeti Múzeum Esz­ter­gomi Vár­mú­ze­uma, Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.

Októ­ber 17.
18.00 — ”Női vonal V” Pró­féta Galé­ria, Buda­pest Szt. Gel­lért tér 3.

Októ­ber 18.
18:00 — Karin­thy Sza­lon, “Made in Country” cso­por­tos kiál­lí­tás, Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Októ­ber 19.
16.00 — Művé­szeti isko­lá­sok kiál­lí­tása, Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galé­ria. Buda­pest, Deák Ferenc u.17.

Októ­ber 20.
18.00 — Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria, Cso­por­tos sík­plasz­tika kiál­lí­tás, Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.

Októ­ber 21.
17.00 — “Sza­bad­ság“, Vin­cze Angéla festőmű­vész kiál­lí­tása, Erdei Éva Galé­ria, Buda­pest Kon­dor u. 29.

Októ­ber 22.
18.00 — ”Tra­dí­ció és meg­úju­lás” üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás a Róth Miksa Emlék­ház­ban. Élő zene. Buda­pest, VII. Nefe­lejcs u. 26.

Szol­noki rendezvények

Októ­ber 5 -­ 23.