Kilencedszer is magyar festészet napja

| 0 comments

Immár kilen­ce­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a magyar fes­té­szet nap­ját, hogy ráirá­nyít­sák a figyel­met a festőkre és műve­ikre. Ország­szerte szá­mos kiál­lí­tás várja a képzőmű­vé­szet szerelmeseit.

Újra meg­ren­de­zik a magyar fes­té­szet nap­ját októ­ber 18-án azért, hogy fel­hív­ják a figyel­met a képzőmű­vé­szet ezen ágára. Ez a nap Szent Lukács napja, aki az orvo­sok és a festők védőszentje.

Októ­ber 11–18. között orszá­go­san szá­mos prog­ram és kiál­lí­tás várja az érdeklődő­ket, ráadá­sul ezek ingyen láto­gat­ha­tók. A Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban Doye­nek IX. cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, ahol a het­ve­ne­dik élet­évü­ket betöl­tött festők műveit mutat­ják be. A Jászi Galé­ria Cir­kusz című tár­la­tán a XX. szá­zadi magyar művé­szek cir­ku­szi témájú alko­tá­sa­i­ból lát­ható válo­ga­tás Aba-Novák Vil­mos, Kon­dor Béla és Vic­tor Vasa­rely képeiből.

for­rás: MNO

Vélemény, hozzászólás?