Kilencedszer is magyar festészet napja

Immár kilen­ce­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a magyar fes­té­szet nap­ját, hogy ráirá­nyít­sák a figyel­met a fes­tők­re és műve­ik­re. Ország­szer­te szá­mos kiál­lí­tás vár­ja a kép­ző­mű­vé­szet sze­rel­me­se­it.

Újra meg­ren­de­zik a magyar fes­té­szet nap­ját októ­ber 18-án azért, hogy fel­hív­ják a figyel­met a kép­ző­mű­vé­szet ezen ágá­ra. Ez a nap Szent Lukács nap­ja, aki az orvo­sok és a fes­tők védő­szent­je.

Októ­ber 11–18. között orszá­go­san szá­mos prog­ram és kiál­lí­tás vár­ja az érdek­lő­dő­ket, ráadá­sul ezek ingyen láto­gat­ha­tók. A Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban Doye­nek IX. cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, ahol a het­ve­ne­dik élet­évü­ket betöl­tött fes­tők műve­it mutat­ják be. A Jászi Galé­ria Cir­kusz című tár­la­tán a XX. szá­za­di magyar művé­szek cir­ku­szi témá­jú alko­tá­sa­i­ból lát­ha­tó válo­ga­tás Aba-Novák Vil­mos, Kon­dor Béla és Vic­tor Vasa­rely képe­i­ből.

for­rás: MNO

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.