Kilencedszer is magyar festészet napja

| 0 comments

Immár ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ma­gyar fes­té­szet nap­ját, hogy rá­irá­nyít­sák a fi­gyel­met a fes­tők­re és mű­ve­ik­re. Országszerte szá­mos ki­ál­lí­tás vár­ja a kép­ző­mű­vé­szet sze­rel­me­se­it.

Újra meg­ren­de­zik a ma­gyar fes­té­szet nap­ját ok­tó­ber 18-án azért, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a kép­ző­mű­vé­szet ezen ágá­ra. Ez a nap Szent Lukács nap­ja, aki az or­vo­sok és a fes­tők vé­dő­szent­je.

Október 11-18. kö­zött or­szá­go­san szá­mos prog­ram és ki­ál­lí­tás vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket, rá­adá­sul ezek in­gyen lá­to­gat­ha­tók. A Magyar Nemzeti Galériában Doyenek IX. cím­mel nyí­lik ki­ál­lí­tás, ahol a het­ve­ne­dik élet­évü­ket be­töl­tött fes­tők mű­ve­it mu­tat­ják be. A Jászi Galéria Cirkusz cí­mű tár­la­tán a XX. szá­za­di ma­gyar mű­vé­szek cir­ku­szi té­má­jú al­ko­tá­sa­i­ból lát­ha­tó vá­lo­ga­tás Aba-Novák Vilmos, Kondor Béla és Victor Vasarely ké­pe­i­ből.

for­rás: MNO

Vélemény, hozzászólás?