Klebelsberg Kultúrkúria

Kle­bels­berg Kultúrkúria

Cso­por­tos sík­plasz­tika kiállítás

Kiál­lí­tás címe: “Átszel­le­mí­tett tár­gyak“
Meg­nyitja: Sipos Endre művészetfilozófus

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Az elmúlt néhány évben külö­nös érdeklő­dés kísérte a Magyar Művész­ta­nár Tár­sa­ság kez­de­mé­nye­zé­sére szü­le­tett, sík­plasz­ti­ká­kat bemu­tató tár­la­to­kat. A sík­plasz­ti­kák való­já­ban plasz­ti­kus képek, har­ma­dik dimen­zi­ó­ban is meg­nyi­lat­kozó kol­lá­zsok, mon­tá­zsok, vál­to­za­tos tech­ni­ká­val készült elgon­dol­koz­tató, ugyan­ak­kor esz­té­ti­kai élményt nyújtó alko­tá­sok.
Ötven kor­társ képzőmű­vész osztja meg érzé­seit, gon­do­la­tait, vizu­á­lis élmé­nyeit a nézőkkel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 20. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 6.

Nyitva tar­tás:

Meg­kö­ze­lít­hető:
A 61-es vil­la­mosra szállva azzal egé­szen a hűvös­völ­gyi vég­ál­lo­má­sig, onnan az 57-es autó­busszal, erről a 9. meg­ál­ló­nál kell leszállni. A Széll Kál­mán tértől az átszál­lást is bele­kal­ku­lálva nagy­já­ból 30–40 perc.
klebel_logo
Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
Buda­pest, II., Pest­hi­deg­kút
Temp­lom utca 2–10.
1028