Klebelsberg Kultúrkúria

Cso­por­tos sík­plasz­ti­ka kiál­lí­tás

Kiál­lí­tás címe: “Átszel­le­mí­tett tár­gyak”
Meg­nyitja: Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Az elmúlt néhány évben külö­nös érdek­lő­dés kísér­te a Magyar Művész­ta­nár Tár­sa­ság kez­de­mé­nye­zé­sé­re szü­le­tett, sík­plasz­ti­ká­kat bemu­ta­tó tár­la­to­kat. A sík­plasz­ti­kák való­já­ban plasz­ti­kus képek, har­ma­dik dimen­zi­ó­ban is meg­nyi­lat­ko­zó kol­lá­zsok, mon­tá­zsok, vál­to­za­tos tech­ni­ká­val készült elgon­dol­koz­ta­tó, ugyan­ak­kor esz­té­ti­kai élményt nyúj­tó alko­tá­sok.
Ötven kor­társ kép­ző­mű­vész oszt­ja meg érzé­se­it, gon­do­la­ta­it, vizu­á­lis élmé­nye­it a nézők­kel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 20. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 6.

Nyit­va tar­tás:

Meg­kö­ze­lít­he­tő:
A 61-es vil­la­mos­ra száll­va azzal egé­szen a hűvös­völ­gyi vég­ál­lo­má­sig, onnan az 57-es autó­busszal, erről a 9. meg­ál­ló­nál kell leszáll­ni. A Széll Kál­mán tér­től az átszál­lást is bele­kal­ku­lál­va nagy­já­ból 30–40 perc.
klebel_logo
Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
Buda­pest, II., Pest­hi­deg­kút
Temp­lom utca 2–10.
1028