Klebelsberg Kultúrkúria

Klebelsberg Kultúrkúria

Csoportos sík­plasz­ti­ka ki­ál­lí­tás

Kiál­lí­tás cí­me: “Átszellemített tár­gyak”
Meg­nyitja: Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Az el­múlt né­hány év­ben kü­lö­nös ér­dek­lő­dés kí­sér­te a Magyar Művésztanár Társaság kez­de­mé­nye­zé­sé­re szü­le­tett, sík­plasz­ti­ká­kat be­mu­ta­tó tár­la­to­kat. A sík­plasz­ti­kák va­ló­já­ban plasz­ti­kus ké­pek, har­ma­dik di­men­zi­ó­ban is meg­nyi­lat­ko­zó kol­lá­zsok, mon­tá­zsok, vál­to­za­tos tech­ni­ká­val ké­szült el­gon­dol­koz­ta­tó, ugyan­ak­kor esz­té­ti­kai él­ményt nyúj­tó al­ko­tá­sok.
Ötven kor­társ kép­ző­mű­vész oszt­ja meg ér­zé­se­it, gon­do­la­ta­it, vi­zu­á­lis él­mé­nye­it a né­zők­kel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 20. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 6.

Nyitva tar­tás:

Megközelíthető:
A 61-es vil­la­mos­ra száll­va az­zal egé­szen a hű­vös­völ­gyi vég­ál­lo­má­sig, on­nan az 57-es au­tó­busszal, er­ről a 9. meg­ál­ló­nál kell le­száll­ni. A Széll Kálmán tér­től az át­szál­lást is be­le­kal­ku­lál­va nagy­já­ból 30-40 perc.
klebel_logo
Klebelsberg Kultúrkúria
Budapest, II., Pesthidegkút
Templom ut­ca 2-10.
1028