Klebelsberg Kultúrkúria

Átszel­le­mí­tett tár­gyak – Cso­por­tos sík­plasz­ti­kai kiál­lí­tás
Kle­bels­berg Kúria (1028 Buda­pest, II. kerü­let, Temp­lom utca 2–10.)
2016. októ­ber 20-november 6.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos End­re fes­tő­mű­vész, művé­szet­fi­lo­zó­fus

Kiál­lí­tó művé­szek:
Albrecht Júlia, Atlasz Gábor, †Bako­nyi Mihály, Bán­kú­ti Eme­se, Bara­bás Már­ton, Baráth Fábi­án, B. Göm­bös Ilo­na, Bir­kás Ist­ván, Dréh­er János, Erdei Éva, Ficsór Sarol­ta, Fülöp Zol­tán, Füri­né Babits Ágnes, Gel­lért Mari­an­na, Héder Mária Gab­ri­el­la, Juhász Eri­ka, Kasza Lász­ló, Kele­men Kata, Keme­nes Kata­lin, Kiss Etel­ka, Kop­pány Atti­la, Kovács Péter Balázs (KPB), Len­csés Ida, Lip­csey Judit, Magyar Józse, Mayer Ber­ta, Mis­ke Emő, M. Novák And­rás, Nád­ler Lász­ló, Olescher Tamás, †Paizs Lász­ló, Pisz­ká­tor Ildi­kó, Réti Ágnes, Rómer Ilon, Seré­nyi H. Zsig­mond, Sipos End­re, Stris­sowsz­ky Szi­lárd, Szar­ka Haj­nal­ka, Szé­kács Zol­tán, Szé­kely Móri Már­ta, Szkot­nicz­ky Péter

A fotó­kat készí­tet­te: Török Gábor