Újlipótvárosi Klub-Galéria

Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria

Kiál­lí­tás címe: “Idő­sze­le­tek“
Kiál­lító művé­sz: Z Szabó Zol­tán
Meg­nyitja: Sinkó Ist­ván

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Z Szabó új kol­lek­ci­ó­já­nak ad ott­hont a galé­ria kama­ra­terme. Az alkotó, képe­i­vel nem doku­men­tál – mert hisz arra töké­le­tes egy fotó vagy éppen­ség­gel egy film -, hanem egy érze­tet sze­retne meg­fo­gal­mazni s reméli, a láto­ga­tók­ban is meg­je­le­nik a pro­jek­tált kép s válik remél­hetően álta­lá­nossá. Egzisz­ten­cia­lis fes­té­nyei, melyek nyil­ván ref­le­xiói a világra kere­sik azo­kat a belső pon­to­kat, ami­vel bárki szem­be­sülni tud, ha szeretne.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 12. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 11. – novem­ber 25.

Nyitva tar­tás: H-P: 14.00–19.00
Infor­má­ció: Roboz Beáta +36 30 452 7011, robozbeata@kult13.hu
lipot_logo
Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria, kis­ga­lé­ria
1136 Buda­pest, Tárta utca 20/b.
(Tátra-Radnóti Mik­lós utca sarok)