Újlipótvárosi Klub-Galéria

Kiál­lí­tás címe: “Idő­sze­le­tek”
Kiál­lító művé­sz: Z Sza­bó Zol­tán
Meg­nyitja: Sin­kó Ist­ván

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Z Sza­bó új kol­lek­ci­ó­já­nak ad ott­hont a galé­ria kama­ra­ter­me. Az alko­tó, képe­i­vel nem doku­men­tál – mert hisz arra töké­le­tes egy fotó vagy éppen­ség­gel egy film -, hanem egy érze­tet sze­ret­ne meg­fo­gal­maz­ni s remé­li, a láto­ga­tók­ban is meg­je­le­nik a pro­jekt­ált kép s válik remél­he­tő­en álta­lá­nos­sá. Egzisz­ten­cia­lis fes­té­nyei, melyek nyil­ván ref­le­xi­ói a világ­ra kere­sik azo­kat a bel­ső pon­to­kat, ami­vel bár­ki szem­be­sül­ni tud, ha sze­ret­ne.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 12. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 11. – novem­ber 25.

Nyit­va tar­tás: H-P: 14.00–19.00
Infor­má­ció: Roboz Beá­ta +36 30 452 7011, robozbeata@kult13.hu
lipot_logo
Újli­pót­vá­ro­si Klub-Galéria, kis­ga­lé­ria
1136 Buda­pest, Tár­ta utca 20/b.
(Tátra-Radnóti Mik­lós utca sarok)