Újlipótvárosi Klub-Galéria

Újlipótvárosi Klub-Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “Időszeletek”
Kiál­lító művé­sz: Z Szabó Zoltán
Meg­nyitja: Sinkó István

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Z Szabó új kol­lek­ci­ó­já­nak ad ott­hont a ga­lé­ria ka­ma­ra­ter­me. Az al­ko­tó, ké­pe­i­vel nem do­ku­men­tál – mert hisz ar­ra tö­ké­le­tes egy fo­tó vagy ép­pen­ség­gel egy film -, ha­nem egy ér­ze­tet sze­ret­ne meg­fo­gal­maz­ni s re­mé­li, a lá­to­ga­tók­ban is meg­je­le­nik a pro­jekt­ált kép s vá­lik re­mél­he­tő­en ál­ta­lá­nos­sá. Egzisztencialis fes­té­nyei, me­lyek nyil­ván ref­le­xi­ói a vi­lág­ra ke­re­sik azo­kat a bel­ső pon­to­kat, ami­vel bár­ki szem­be­sül­ni tud, ha sze­ret­ne.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 12. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 11. – no­vem­ber 25.

Nyitva tar­tás: H-P: 14.00-19.00
Információ: Roboz Beáta +36 30 452 7011, robozbeata@kult13.hu
lipot_logo
Újlipótvárosi Klub-Galéria, kis­ga­lé­ria
1136 Budapest, Tárta ut­ca 20/b.
(Tátra-Radnóti Miklós ut­ca sa­rok)