Kiál­lí­tás hely­színe: Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház és Intéz­mé­nyei

Kiál­lí­tás címe: FAKTURA
Kiál­lító művé­szek: Árvay, Bakos Tamás, Bódi Kati, Bod­nár Imre, Bucz­kó Imre, Dara­dics Árpád, Fröm­mel Gyu­la, Garam­völ­gyi Béla, Hat­va­ni Orso­lya, Hul­ler Ágos­ton, Magyar József, Maz­alin Natá­lia, Nem­csics Antal, Rutt­kay Sán­dor, Sán­dor József Atti­la, Solt­ész Melin­da, Telis­ka Gyön­gyi, Teme­si Péter

Meg­nyitja: dr Emőd Péter, művé­sze­ti szak­író
Köz­re­mű­kö­dők:
Orgován-Tóth Fru­zsi­na zon­go­ra­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
FAKTURA. Har­ma­dik dimen­zió egy két dimen­zi­ós képen? Artisz­ti­kum kere­sés, vagy tema­ti­ká­ra han­golt­ság ese­tén a mon­da­ni­va­ló szer­ves támasz­té­ka?
Meg­vá­la­szol­ha­tat­lan a kér­dés. Tény, hogy a XX. szá­zad fes­té­sze­te fel­fe­dez­te a fak­tu­rá­lis felü­let­ke­ze­lés­ben rej­lő lehe­tő­sé­ge­ket, hatá­sa -ha néha csak a kísér­le­te­zés erejéig- mun­ká­in­kon is fel­fe­dez­he­tő.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 16.

Nyit­va tar­tás:
Napon­ta 9.00 — 19.00 órá­ig

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Kőbánya-Kispest met­ró­vég­ál­lo­más­tól a 136E busszal a 7. meg­ál­ló

kondor logo
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.