Kondor Béla Közösségi Ház

Kiál­lí­tás hely­színe: Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei

Kiál­lí­tás cí­me: FAKTURA
Kiál­lító művé­szek: Árvay, Bakos Tamás, Bódi Kati, Bodnár Imre, Buczkó Imre, Daradics Árpád, Frömmel Gyula, Garamvölgyi Béla, Hatvani Orsolya, Huller Ágoston, Magyar József, Mazalin Natália, Nemcsics Antal, Ruttkay Sándor, Sándor József Attila, Soltész Melinda, Teliska Gyöngyi, Temesi Péter

Meg­nyitja: dr Emőd Péter, mű­vé­sze­ti szak­író
Közreműködők:
Orgován-Tóth Fruzsina zon­go­ra­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
FAKTURA. Harmadik di­men­zió egy két di­men­zi­ós ké­pen? Artisztikum ke­re­sés, vagy te­ma­ti­ká­ra han­golt­ság ese­tén a mon­da­ni­va­ló szer­ves tá­masz­té­ka?
Megválaszolhatatlan a kér­dés. Tény, hogy a XX. szá­zad fes­té­sze­te fel­fe­dez­te a fak­tu­rá­lis fe­lü­let­ke­ze­lés­ben rej­lő le­he­tő­sé­ge­ket, ha­tá­sa -ha né­ha csak a kí­sér­le­te­zés erejéig- mun­ká­in­kon is fel­fe­dez­he­tő.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 16.

Nyitva tar­tás:
Naponta 9.00 – 19.00 órá­ig

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Kőbánya-Kispest met­ró­vég­ál­lo­más­tól a 136E busszal a 7. meg­ál­ló

kondor logo
1181 Budapest, Kondor Béla sé­tány 8.