Kondor Béla Közösségi Ház

Kiál­lí­tás hely­színe: Kon­dor Béla Közös­ségi Ház és Intézményei

Kiál­lí­tás címe: FAKTURA
Kiál­lító művé­szek: Árvay, Bakos Tamás, Bódi Kati, Bod­nár Imre, Buczkó Imre, Dara­dics Árpád, Fröm­mel Gyula, Garam­völ­gyi Béla, Hat­vani Orso­lya, Hul­ler Ágos­ton, Magyar József, Maza­lin Natá­lia, Nem­csics Antal, Rutt­kay Sán­dor, Sán­dor József Attila, Sol­tész Melinda, Teliska Gyön­gyi, Temesi Péter

Meg­nyitja: dr Emőd Péter, művé­szeti szak­író
Köz­remű­ködők:
Orgován-Tóth Fru­zsina zongoraművész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
FAKTURA. Har­ma­dik dimen­zió egy két dimen­ziós képen? Artisz­ti­kum kere­sés, vagy tema­ti­kára han­golt­ság ese­tén a mon­da­ni­való szer­ves támasz­téka?
Meg­vá­la­szol­ha­tat­lan a kér­dés. Tény, hogy a XX. szá­zad fes­té­szete fel­fe­dezte a fak­tu­rá­lis felü­let­ke­ze­lés­ben rejlő lehető­sé­ge­ket, hatása –ha néha csak a kísér­le­te­zés ere­jéig– mun­ká­in­kon is felfedezhető.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 16.

Nyitva tar­tás:
Naponta 9.00 — 19.00 óráig

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Kőbánya-Kispest met­ró­vég­ál­lo­más­tól a 136E busszal a 7. megálló

kondor logo
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.